Affärsmodell för hållbar tillväxt

BioGaias affärsmodell bygger på långsiktiga relationer inom tre externa nätverk – för forskning, tillverkning och distribution. Tack vare den framgångsrika modellen har BioGaia kunnat växa globalt med en liten, effektiv och snabbrörlig organisation.

Forskning

Inom forskning finns samarbeten med omkring 50 forskningsinstitutioner och kliniker världen över. Många av forskarna tillhör de främsta inom sina områden. En del samarbeten har pågått sedan BioGaia grundades, andra är nyare. I dagsläget pågår cirka 55 studier runt om i världen.

 

Produkter

Produkterna tillverkas och förpackas i sex olika anläggningar i Sverige, Danmark, Belgien, Spanien och USA. Långsiktiga och nära samarbeten med leverantörerna gör att produktion och logistik kontinuerligt förbättras och kan anpassas efter såväl marknadens behov som nya krav på hållbarhet.

Leverantörerna – framför allt det helägda dotterbolaget BioGaia Production – är också viktiga samarbetspartner vid produktutveckling, både i framtagandet av nya produkter och för att vidareutveckla befintliga produkter.

Under 2017 påbörjade BioGaias inköpsavdelning arbetet med att få alla tillverkare och leverantörer av kultur, råmaterial och analystjänster att skriva under en uppförandekod. I slutet av 2018 hade samtliga leverantörer för produktion och packning skrivit under koden och bland leverantörerna av analystjänster hade 85 procent signerat medan övriga är i process att göra så.

 

Distributionsnätverk

Distributionsnätverket omkring 80 partner med försäljning i ungefär 100 länder. De flesta av distributörerna har försäljningsrepresentanter som besöker läkare och annan sjukvårdspersonal. Genom att informera om publicerade resultat från kliniska prövningar skapar de intresse och förtroende hos läkarna som sedan rekommenderar produkterna till sina patienter. Parallellt med att bearbeta sjukvårdspersonal säkerställer distributörerna att produkterna finns tillgängliga i apoteksledet, den försäljningskanal som sjukvårdpersonal i första hand rekommenderar patienterna.

Några distributörer har länge även arbetat med marknadsföring direkt till konsument. Detta är något som allt fler partner ser som ett viktigt komplement framöver, framför allt eftersom försäljningen i allt större utsträckning kommer att ske i digitala kanaler. Skillnaden mellan olika marknaders mognadsgrad varierar dock kraftigt. Bland de länder som BioGaia verkar i är det USA och Kina som kommit längst avseende digital marknadsföring och internetförsäljning.

På de flesta marknader är BioGaias produkter registrerade som kosttillskott. BioGaias regulatoriska specialister samarbetar med distributörernas motsvarande experter för att säkerställa att lokala regelverk följs.