BioGaia Årsredovisning 2021

BIOGAIA ÅRSREDOVISNING 2021 39 Hälsosamma nätverk BioGaias internationella nätverk av forskare, leverantörer och distributörer är en viktig del i affärsmodellen. En stor del av BioGaias påverkan på människa och miljö är kopplad till förmågan att påverka och samarbeta med partner i värdekedjan. Leverantörer BioGaia arbetar med externa leverantörer för produktion, förpackning, kulturtillverkning och analystjänster i Sverige, Danmark, Belgien, Spanien och USA. Hållbarhetsaspekter som kvalitet, säkerhet och miljöpåverkan följs upp vid periodiska granskningar men hanteras också i den pågående dialogen. Att ha långvariga och nära relationer med ett relativt litet antal leverantörer möjliggör större insyn, vilket minskar hållbarhetsriskerna i BioGaias värdekedja. Det främjar också samarbetsmöjligheter för förbättringar. Uppförandekoden för leverantörer specificerar BioGaias minimikrav inom områden sommänskliga rättigheter, arbetsförhållanden, miljö, affärsetik och arbete mot korruption. Koden utgör en del av affärskontrakten med leverantörerna. I slutet av 2021 hade 100 procent av BioGaias kontrakterade tillverkare samt leverantörer av bakteriekulturer och analystjänster undertecknat uppförandekoden eller visat upp en egen, likvärdig version. Distributörer BioGaias distributörer är nyckelaktörer för att säkerställa att företagets produkter följer lagar och förordningar i sina respektive marknader och att de distribueras och marknadsförs ansvarsfullt. Det är ett krav som regleras i distributionsavtalet. Vidare har BioGaia en uppförandekod även för distributionspartner och i slutet av 2021 hade 97 (90) procent undertecknat denna. Ett arbete pågår för att utveckla processen för hur nya distributörers hållbarhetsprestanda utvärderas. Under 2021 genomfördes exempelvis riskbedömningar av alla nya distributörer i högriskländer med hjälp av ett externt verktyg. För de distributörer som granskades upptäcktes inga sanktioner eller förhöjd risk. Forskare BioGaia har under lång tid byggt upp ett nätverk med oberoende internationella forskare som företaget samarbetar med. All preklinisk och klinisk forskning som BioGaia är involverad i ska följa högsta möjliga etiska standarder. Policyer för etisk forskning anges såväl i uppförandekoden som i forskningskontrakten. BioGaia uppmanar alltid till transparens med forskningsresultat och studierna ska registreras på en offentlig webbplats, till exempel ClinicalTrials.gov innan studiestart. Under 2021 har BioGaia uppdaterat företagets rikt- linjer för sponsring av kliniska studier i syfte att standardisera omständigheterna och omfattning för sådan sponsring. Riktlinjerna syftar även till att tydlig göra relationen mellan BioGaia och de forskningspartner som utför kliniska studier. Samhällsengagemang Under 2021 investerades 3,6 (3,7) miljoner kronor i stöd till ett antal organisationer som arbetar med hälsofrämjande aktiviteter på områden som har en koppling till BioGaias verksamhet. BioGaias har fortsatt att stödja stiftelsen för att förebygga antibiotikaresistens, PAR The Foundation to Prevent Antibiotic Resistance, liksom Children’s Mission på Filippinerna och doktor Denis Mukweges viktiga arbete på Panzi-sjukhuset i Demokratiska Republiken Kongo. BioGaia klimatkompenserar 100 procent av verksamhetens utsläpp. Sedan 2020 sker detta genom stöd till Burn Manufacturing, en organisation som rekommenderas av geeffektivt.se och givinggreen.earth. INNEHÅLL

RkJQdWJsaXNoZXIy NjAyMDA=