BioGaia Årsredovisning 2021

44 BIOGAIA ÅRSREDOVISNING 2021 Styrelsen och verkställande direktören för BioGaia AB (publ.) organisationsnummer 556380-8723, får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2021. De finansiella rapporterna godkändes för utfärdande den 25 mars 2022 av moderbolagets styrelse. BioGaia Företaget BioGaia är ett hälsoföretag som utvecklar, marknadsför och säljer probiotiska produkter med dokumenterade positiva hälsoeffekter. Sortimentet är huvudsakligen baserat på olika stammar av mjölksyrabakterien L. reuteri i kombination med unika förpackningslösningar som gör det möjligt att skapa probiotiska produkter med lång hållbarhet. Moderbolaget BioGaia ABs B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, segmentet för medelstora bolag. BioGaia har 167 anställda varav 132 i Sverige (Stockholm, Lund, Eslöv och Göteborg). Affärsmodell BioGaia arbetar med tre internationella nätverk inom områdena forskning, tillverkning och distribution. BioGaias intäkter består huvudsakligen av försäljning av droppar, maghälsotabletter och munhälsoprodukter till distributörer och genom egna dotterbolag. Intäkterna består även av försäljning av bakteriekultur för användandet i licenstagares produkter (t ex välling och mejeriprodukter), till viss del royaltyintäkter för användandet av L. reuteri i licenstagares produkter. Produkterna säljs genom nutritions- och läkemedelsföretag i över 100 länder. BioGaia har patentskydd på användningen av vissa stammar av L. reuteri och vissa förpackningslösningar på alla väsentliga marknader. Varumärket BioGaia I början av 2006 lanserade BioGaia sitt eget konsument- varumärke. I dagsläget säljer distributionspartners färdiga produkter under varumärket BioGaia på ett stort antal marknader. Det är en väsentlig del av BioGaias strategi att en allt större del av försäljningen ska ske under eget varumärke. En del av BioGaias distributörer säljer konsumentfärdiga produkter under eget varumärke. På dessa produkter finns varumärket BioGaia med på konsumentförpackningen eftersom företaget både är tillverkare och licensgivare. BioGaias licenstagare tillsätter reuterikultur till sina produkter och säljer dessa under eget varumärke. På dessa produkter finns oftast varumärket BioGaia med på konsumentförpackningen som licensgivare/ patentinnehavare Väsentliga händelser 2021 Nya avtal och lanseringar BioGaia lanserar hela sin vuxenportfölj i Sverige. Den 27 januari meddelade BioGaia att produkterna Osfortis och Prodentis lanserats i Sverige och att hela BioGaias vuxenportfölj därmed är tillgänglig på hemmamarknaden. BioGaia startar nytt dotterbolag i Finland. Den 20 maj meddelade bolaget att BioGaias produkter kommer säljas under varumärket BioGaia i Finland. Ny distributör i Egypten. Den 8 april meddelade BioGaia att bolaget tecknat ett avtal med Minapharm Pharmaceuticals för de exklusiva rättigheterna att sälja BioGaia Protectis droppar i Egypten. Den 20 september meddelade BioGaia att man från och med november 2021 kommer sälja sina probiotiska produkter i egen regi på den brittiska marknaden. Kliniska studier MetaboGen når viktig milstolpe i sin utveckling av nya probiotiska produkter. Den 12 februari meddelade BioGaia att dotterbolaget MetaboGen fått godkännande från etikkommittén att starta en klinisk studie som kommer att inkludera personer med prediabetes. Kombination av L. reuteri-stammar minskar symptom hos barn med halsont . Den 13 april meddelade BioGaia att en randomiserad, dubbelblind, placebo- kontrollerad studie på barn visade att tillskott av två Reuteri-stammar signifikant minskade feber och smärta hos barn med övre luftvägsinfektioner. Förvaltningsberättelse Siffror inom parentes avser föregående år. BioGaia Pharma får tillstånd för två kliniska studier med bolagets läkemedelskandidater . Den 10 september meddelade BioGaia Pharma att de fått formellt godkännande för att gå vidare med båda sina planerade kliniska studier. Studierna utgör nästa fas i utvecklingen av BioGaia Pharmas två läkemedelskandidater. Övriga viktiga händelser BioGaia reviderar utdelningspolicy. Den 3 februari meddelade BioGaia att styrelsen i BioGaia valt att revidera utdelningspolicyn så att 50 % (tidigare 40 %) av vinsten efter skatt i moderbolaget ska delas ut till aktieägarna. BioGaia Invest etableras. Den 17 mars meddelade BioGaia att en separat enhet, BioGaia Invest AB, etablerats. Fokus för BioGaia Invest kommer att vara att investera i mindre företag som främjar BioGaias tillväxt. Totalt har 150 miljoner kronor avsatts för att möjliggöra investeringar mellan 5 och 15 miljoner kronor. BioGaia blir helägare i MetaboGen. Den 2 juli meddelade BioGaia att man blivit ägare till 100 % av aktierna i MetaboGen. Tidigare innehade BioGaia 92 % av aktierna. Köpeskillingen uppgick till 11,4 miljoner kronor. BioGaias resultat för tredje kvartalet överstiger marknadens förväntningar. Den 13 oktober meddelade BioGaia att BioGaias resultat för tredje kvartalet överstiger marknadens förväntningar. BioGaia köper sin amerikanska distributör. Den 30 december meddelade BioGaia att bolaget genom sitt amerikanska dotterbolag BioGaia Biologics ingått avtal om att förvärva samtliga aktier i Nutraceutics. Nutraceutics ägde samtliga aktier i Everidis som var BioGaias exklusiva distributör av produkter under BioGaias egna varumärke i USA. Aktierna förvärvas i två steg, varav det första steget genomfördes den 31 december 2021 då BioGaia förvärvade 80 % av aktierna genom en aktieöverlåtelse och nyemission för en köpeskilling om 9,7 respektive 5 miljoner USD. BioGaia skall förvärva resterande 20 % av aktierna under 2027 eller 2028 (i BioGaias val) för en köpeskilling som baseras på försäljningen året före förvärvet av de resterande aktierna. Köpeskillingen för de resterande aktierna beräknas för närvarande, baserat på Everidis långsiktiga försäljningsplan, uppgå till ungefär 22 miljoner USD. Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång Den 3 februari meddelade BioGaia att BioGaias probiotika minskar inflammation hos patienter med divertikulit. Det råder en osäkerhet kring hur och i vilken omfattning BioGaias verksamhet kommer att påverkas av den pågående konflikten i Ukraina. BioGaia bedriver ingen verksamhet i Ukraina eller Ryssland och har inga leverantörer från dessa länder. Försäljningen till Ukraina uppgår till mindre än 2% av BioGaias totala omsättning och försäljningen till Ryssland uppgår till mindre än 3% av BioGaias totala omsättning. Finansiell utveckling 2021 Koncernens omsättning uppgick till 785,1 (747,1) miljoner kronor vilket är en ökning med 38 miljoner kronor (5 %) (exklusive valutaeffekter 12 %) jämfört med föregående år. I EMEA uppgick försäljningen till 335,8 (372,6) miljoner kronor, en minskning med 10 %, vilket beror på en minskad försäljning inom Barnhälsa och Vuxenhälsa. Den minskade försäljningen inom Barnhälsa hänför sig främst till Italien och delar av Östeuropa. Den minskade försäljningen inom Vuxenhälsa hänför sig framför allt till Italien och Finland. I APAC uppgick försäljningen till 214,5 (170,7) miljoner kronor, en ökning med 26 %, vilket beror på en ökad försäljning inom Barnhälsa och Vuxenhälsa. Försäljningen inom Vuxenhälsa ökade främst i Japan, Kina och Hongkong. Inom segmentet Barnhälsa ökade försäljningen främst i Australien, Vietnam och Kina. I Americas uppgick försäljningen till 234,9 (203,7) miljoner kronor, en ökning med 15 %, vilket beror på en ökad försäljning inom segmenten Barnhälsa och Vuxenhälsa. Den ökade försäljningen inom båda segmenten hänför sig främst till USA.

RkJQdWJsaXNoZXIy NjAyMDA=