BioGaia Årsredovisning 2021

49 BIOGAIA ÅRSREDOVISNING 2021 Den rörliga kontantersättningen får uppgå till högst 25 procent av den fasta årliga kontantlönen. För ledande befattningshavare som är pensionsberättigade ska pensionsförmåner vara premiebestämda. Rörlig kontantersättning ska inte vara pensionsgrundande. Pensionspremierna för premiebestämd pension ska uppgå till högst 30 procent av den fasta årliga kontantlönen. Övriga förmåner får innefatta bl.a. livförsäkring, sjukvårdsförsäkring och bilförmån. Sådana förmåner ska vara av begränsat värde i förhållande till övrig kompensation och överensstämma med vad sommarknadsmässigt är brukligt på respektive geografisk marknad. Övriga förmåner får sammanlagt uppgå till högst 5 procent av den fasta årliga kontantlönen. Upphörande av anställning Vid anställningens upphörande får uppsägningstiden vara högst arton månader. Fast kontantlön under uppsägningstiden och avgångsvederlag får sammantaget inte överstiga ett belopp motsvarande den fasta kontantlönen för två år. Vid uppsägning från befattningshavarens sida får uppsägningstiden inte understiga tre månader och avgångsvederlag får inte utgå. Kriterier för utdelning av rörlig kontantersättning m.m. Rörlig kontantersättning ska vara kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier som kan vara finansiella eller icke-finansiella. Den kan också utgöras av individanpassade kvantitativa eller kvalitativa mål. Kriterierna ska vara utformade så att de främjar koncernens affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, genom att exempelvis ha en tydlig koppling till BioGaias affärsstrategi eller främja befattningshavarens långsiktiga utveckling. Uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontantersättning ska mätas under en period om ett år. När mätperioden för uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontantersättning avslutats ska fastställas i vilken utsträckning kriterierna uppfyllts. Ersättningsutskottet ansvarar för bedömningen såvitt avser rörlig kontantersättning till verkställande direktören. Såvitt avser rörlig kontantersättning till övriga befattningshavare ansvarar verkställande direktören för bedömningen. Lön och anställningsvillkor för anställda Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa ersättningsriktlinjer har lön och anställningsvillkor för bolagets anställda beaktats genom att uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningens komponenter samt ersättningens ökning och ökningstakt över tid har utgjort en del av ersättningsutskottets och styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa. Beslutsprocessen för att fastställa, se över och genomföra riktlinjerna Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott. I utskottets uppgifter ingår att bereda styrelsens beslut om förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer åtminstone vart fjärde år och lägga fram förslaget för beslut vid årsstämman. Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman. Ersättningsutskottet ska även följa och utvärdera program för rörliga ersättningar för koncernledningen, tillämpningen av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i koncernen. Ersättningsutskottets ledamöter är oberoende i förhållande till BioGaia och koncernledningen. Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte verkställande direktören eller andra ledande befattningshavare, i den mån de berörs av frågorna. Frångående av riktlinjerna Styrelsen får besluta att tillfälligt frångå riktlinjerna helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose BioGaias långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, eller för att säkerställa BioGaias ekonomiska bärkraft. Som angivits ovan ingår det i ersättningsutskottets uppgifter att bereda styrelsens beslut i ersättningsfrågor, vilket innefattar beslut om avsteg från riktlinjerna. Senaste beslutade riktlinjer gällande ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare De senaste beslutade riktlinjerna överensstämmer med de som föreslogs till årsstämman 2020 (se ovan). Bolagsstyrning BioGaia har avgivit en separat bolagsstyrningsrapport. Se sida 75- 77. Hållbarhetsredovisning I enlighet med ÅRL 6 kap 11§ har BioGaia valt att upprätta den lagstadgade hållbarhetsrapporten som en från årsredovisningen avskild rapport. Denna hålbarhetsrapport omfattar BioGaia och dess dotterföretag. Förslag till vinstdisposition Till årsstämmans förfogande står följande fria medel i moderbolaget, kronor: Från föregående år balanserad vinst 1 547 992 830 Årets vinst 146 558 650 Vinstmedel till förfogande 1 694 551 480 Styrelsens förslag till vinstdisposition Utdelas till aktieägarna* 301 331 213 Avsättning till ”Stiftelsen för att förebygga antibiotikaresistens” 2 900 000 Balanseras i ny räkning 1 390 320 267 Summa 1 694 551 480 *) Den föreslagna utdelningen består av utdelning enligt policy på 3,63 (3,41) plus en extrautdelning på 11,29 (0) kronor per aktie. Obligatoriska upplysningar för ESEF-rapportering Rapporterande bolag BioGaia AB (publ.) IAS 1 51 a Bolagets säte Sverige IAS 1 138 a Bolagsform Aktiebolag (publ.) IAS 1 138 a Registreringsland Sverige IAS 1 138 a Adress Kungsbroplan 3A 112 27 Stockholm IAS 1 138 a Geografiskt verksamhetsområde Stockholm IAS 1 138 a Beskrivning av bolagets affärsverksamhet Företaget BioGaia är ett hälsoföretag som utvecklar, marknadsför och säljer probiotiska produkter med dokumenterade positiva hälsoeffekter. IAS 1 138 b Namn på moderbolaget BioGaia AB (publ.) IAS 1 138 c, IAS 24 13 Namn på det ultimata moderbolaget BioGaia AB (publ.) IAS 24 13, IAS 1 13 c BIOGAIA ÅRSREDOVISNING 2021 49

RkJQdWJsaXNoZXIy NjAyMDA=