BioGaia Årsredovisning 2021

50 BIOGAIA ÅRSREDOVISNING 2021 Fem år i sammandrag Nyckeltal 2021 2020 2019 2018 2017 Total nettoomsättning, Mkr 785,1 747,1 768,3 741,9 615,0 Nettoomsättning segmentet Barnhälsa, Mkr 603,7 583,1 600,1 596,5 492,6 Nettoomsättning segmentet Vuxenhälsa, Mkr 176,9 161,2 167,3 141,7 116,2 Övrig nettoomsättning, Mkr 4,6 2,8 0,9 3,7 6,3 Rörelseresultat, Mkr 253,7 228,2 242,5 277,4 233,0 Resultat före skatt, Mkr 252,7 227,6 242,3 277,6 232,9 Resultat efter skatt, Mkr 196,3 179,7 187,3 214,2 180,6 Resultat efter skatt inklusive avvecklad verksamhet, Mkr 196,3 179,7 187,3 214,2 180,6 Resultat efter skatt hänförlig till moderbolagets aktieägare, Mkr 196,3 179,7 187,3 214,2 180,6 Tillväxt nettoomsättning, % 5 -3 4 21 15 Rörelsemarginal, % 32 31 32 37 38 Vinstmarginal, % 32 30 32 37 38 Soliditet, % 88 91 76 77 81 Sysselsatt kapital, Mkr 1 891,6 1 757,6 518,2 514,8 464,7 Avkastning sysselsatt kapital, % 14 20 47 57 53 Avkastning eget kapital, % 11 16 37 44 41 Medelantalet anställda 161 157 149 130 115 Aktiedata Antal aktier per den 31/12, tusental 1) 20 196 20 196 17 336 17 336 17 336 Genomsnittligt antal aktier, tusental 20 196 17 855 17 474 17 336 17 336 Resultat per aktie kvarvarande verksamhet, kr 9,72 10,07 10,72 12,40 10,42 Resultat per aktie före utspädning, kr 2) 4) 9,72 10,07 10,72 12,40 10,42 Resultat per aktie efter utspädning, kr 2) 4) 9,72 10,07 10,72 12,40 10,42 Eget kapital per aktie, kr 4) 92,96 97,80 29,06 29,13 26,76 Eget kapital per aktie efter utspädning, kr 4) 92,96 97,80 29,06 29,13 26,76 Börskurs bokslutsdagen, kr 518 537 424,5 317,50 326,00 Utdelning per aktie, kr 14,923) 3,41 3,75 10,00 9,00 1) Aktiekapitalet består av 740.668 A-aktier och 19.455.794 B-aktier. Kvotvärdet uppgår till 1 krona. 2) Nyckeltal definierade enligt IFRS. 3) Föreslagen men ej beslutad utdelning. 4) Fondemissionselement har beaktats vid beräkning av resultat per aktie före och efter utspädning samt eget kapital per aktie, vilket medfört att jämförelsetal har omräknats. Det finns inga övriga utspädningseffekter. För definitioner av nyckeltal se sida 60.

RkJQdWJsaXNoZXIy NjAyMDA=