BioGaia Årsredovisning 2021

52 BIOGAIA ÅRSREDOVISNING 2021 Koncernen Rapport över totalresultat Belopp i tkr Not 2021 2020 Nettoomsättning 2 785 110 747 077 Kostnad för sålda varor 2 -202 161 -200 159 Bruttoresultat 2 582 949 546 918 Försäljningskostnader 4 -192 437 -171 634 Administrationskostnader 2, 4 -42 546 -26 128 Forsknings- och utvecklingskostnader 2, 7, 11 -105 467 -104 663 Övriga rörelseintäkter 5 11 604 1 084 Övriga rörelsekostnader 6 -366 -17 427 Rörelseresultat 253 737 228 150 Finansiella intäkter 8 107 155 Finansiella kostnader 9 -1 132 -722 Finansnetto -1 025 -567 Vinst före skatt 252 712 227 583 Skatt 10 -56 439 -47 853 ÅRETS VINST 196 273 179 730 Poster som kan komma att omklassificeras till resultat Omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska verksamheter 1 994 -4 059 Årets totalresultat 198 267 175 671 Årets resultat hänförlig till: Moderbolagets aktieägare 196 273 179 730 Innehav utan bestämmande inflytande – – 196 273 179 730 Årets totalresultat hänförligt till: Moderbolagets aktieägare 198 267 175 671 Innehav utan bestämmande inflytande – – 198 267 175 671 Resultat per aktie Resultat per aktie (kr)* 9,72 10,07 Antal aktier, tusental 20 196 20 196 Genomsnittligt antal aktier, tusental* 20 196 17 855 *) Fondemissionselement har beaktats vid beräkning av resultat per aktie före och efter utspädning, vilket medfört att jämförelsetal har omräknats. Det finns inga övriga utspädningseffekter. Rapport över kassaflöden Belopp i tkr Not 2021 2020 Den löpande verksamheten Rörelseresultat 253 737 228 150 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet: Avskrivningar och nedskrivningar 27 241 20 530 Orealiserade valutaterminer 2 403 -4 876 Övriga ej likviditetspåverkande poster -2 356 1 167 281 025 244 971 Erhållen ränta 64 157 Erlagd ränta -1 132 -803 Betald skatt -55 934 -72 092 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital 224 023 172 233 Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital: Varulager 9 822 - 2 347 Kortfristiga fordringar -17 965 47 043 Leverantörsskulder - 6 151 19 798 Kortfristiga räntefria rörelseskulder 12 146 -15 471 Kassaflöde från den löpande verksamheten 221 875 221 256 Investeringsverksamheten: Förvärv av materiella anläggningstillgångar 13 -6 379 -16 075 Förvärv av finansiella anläggningstillgångar 21 -22 229 - Förvärv av dotterföretag 29 -98 359 - Kassaflöde från investeringsverksamheten -126 967 -16 075 Finansieringsverksamheten: Utdelning -68 870 -65 012 Amortering leasingskuld -7 527 - 7 632 Amortering lån 29 -7 174 - Avsättning till Stiftelse -2 800 -2 800 Nyemission netto 4 525 1 126 840 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -81 846 1 051 396 ÅRETS KASSAFLÖDE 13 062 1 256 577 LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS BÖRJAN 1 467 883 213 831 Kursdifferens i likvida medel 3 735 -2 525 LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT 1 484 680 1 467 883

RkJQdWJsaXNoZXIy NjAyMDA=