BioGaia Årsredovisning 2021

54 BIOGAIA ÅRSREDOVISNING 2021 Moderbolaget Resultaträkningar Belopp i tkr Not 2021 2020 Nettoomsättning 2 732 009 699 349 Kostnad för sålda varor 2 -256 210 -241 555 Bruttoresultat 2 475 799 457 794 Försäljningskostnader 2 -163 189 -138 162 Administrationskostnader 4 -34 630 -24 306 Forsknings- och utvecklingskostnader 2, 7, 11 -85 563 -84 063 Övriga rörelsekostnader 5 11 506 -16 943 Rörelseresultat 203 923 194 320 Resultat från finansiella investeringar Nedskrivning av andelar i koncerföretag 14 -18 708 -20 756 Ränteintäkter och liknande resultatposter 8 688 1 169 Finansnetto -18 020 -19 587 Resultat före skatt 185 903 174 733 Skatt på årets resultat 10 -39 344 -37 061 ÅRETS VINST 146 559 137 672 Moderbolaget har inga transaktioner i övrigt totalresultat varför årets totalresultat motsvaras av årets vinst ovan. Därmed visar bolaget ingen egen rapport över totalresultatet för moderbolaget. Kassaflödesanalys Belopp i tkr Not 2021 2020 Den löpande verksamheten Rörelseresultat 203 923 194 320 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet: Avskrivningar 3 736 3 746 Övriga ej likviditetspåverkande poster 1 693 1 881 209 352 199 947 Erhållen ränta 1 053 1 279 Erlagd ränta -365 -110 Valutaterminer 2 403 -4 876 Betald skatt -46 786 -59 309 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital 165 657 136 931 Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital: Varulager 10 907 4 108 Kortfristiga fordringar -17 861 14 344 Leverantörsskulder -7 838 19 826 Kortfristiga räntefria rörelseskulder 8 920 9 594 Kassaflöde från den löpande verksamheten 159 785 184 805 Investeringsverksamheten: Förvärv av materiella anläggningstillgångar 13 – -807 Förvärv av finansiella anläggningstillgångar 14 -167 920 – Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 14 22 229 – Återbetalning av lån från dotterföretag 15 – 25 000 Kassaflöde från investeringsverksamheten -145 691 24 193 Finansieringsverksamheten: Utdelning -68 870 -65 012 Avsättning till stiftelse -2 800 -2 800 Lämnat aktieägartillskott -31 444 – Nyemission teckningsoptioner -464 – Nyemission netto – 1 126 840 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -103 578 1 059 028 ÅRETS KASSAFLÖDE -89 484 1 268 026 LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS BÖRJAN 1 419 361 153 217 Kursdifferens i likvida medel 3 693 -1 882 LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT 1 333 570 1 419 361

RkJQdWJsaXNoZXIy NjAyMDA=