BioGaia Årsredovisning 2021

56 BIOGAIA ÅRSREDOVISNING 2021 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp i tkr om inget annat anges. Siffror inom parentes avser föregående år. Not 1 Redovisningsprinciper Överensstämmelse med normgivning och lag Koncern-redovisningen har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) utgivna av International Accounting Standards Board (IASB) samt tolkningsuttalanden från International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) som har godkänts av EG-kommissionen för tillämpning inom EU. Moderbolaget tillämpar Årsredovisningslagen samt Rådet för Finansiell rapporterings Rekommendation RFR 2 Redovisning för juridiska personer, dvs samma redovisningsprinciper som koncernen utom i de fall moderbolagets tillämpning av ÅRL begränsar möjligheterna att tillämpa IFRS i moderbolaget. Nya och ändrade standarder som tillämpas av koncernen från 1 januari 2021 Ändringar i IFRS 9, IAS 39, IFRS 7, IFRS 4 och IFRS 16: Referensräntereformen FAS 2 Ändringarna på grund av Referensräntereformen FAS 2 (ändringar i IFRS 9, IAS 39, IFRS 7, IFRS 4 och IFRS 16) kan påverka finansiella tillgångar, finansiella skulder och leasingskulder, vissa krav på säkringsredovisning och upplysningskrav i IFRS 7 för att följa ändringarna i modifieringar och säkringsredovisning. Modifieringar av finansiella tillgångar, finansiella skulder och leasingskulder: IASB har introducerat ett undantag för modifieringar som följer av referensräntereformen (modifieringar som direkt följer av IBOR-reformen). Dessa modifieringar redovisas genom att uppdatera effektivräntan. Alla andra modifieringar redovisas i enlighet med nuvarande IFRS-standarder. Ett liknande praktiskt undantag har föreslagits för leasing som redovisas i enlighet med IFRS 16. Krav på säkringsredovisning: Under den nya ändringen så kommer inte säkringsredovisningen att avslutas endast till följd av IBOR-reformen. Säkringsförhållanden (och tillhörande dokumentation) måste ändras för att spegla modifieringarna i säkrad post, säkringsinstrument och risken. Upplysningar: För att läsaren av de finansiella rapporterna skall förstå effekten av och utsträckningen som IBOR-reformen kommer påverka och hur dessa effekter hanteras kräver ändringen att företaget lämnar upplysningar om detta. Ändringen sker i två steg där första fasen började gälla 1 januari 2020 och den andra 1 januari 2021. Ändringen har inte fått någon väsentlig effekt för BioGaia. Ändringar i IFRS 4 Försäkringsavtal - Undantag från tillämpning av IFRS 9 Ändringen började gälla 1 januari 2021 och har inte medfört någon effekt för BioGaia. Ändringar i IFRS 16 Leasingavtal – Förlängning av period för COVID19 relaterade hyresrabatter I maj 2020 ändrades IFRS 16 för att ge leasetagare möjlighet att tillämpa en lättnadsregel innebärande att en bedömning om en COVID-19 relaterad hyresrabatt utgör en ändring av ett leasingavtal inte behöver göras. Denna ändring var begränsad i tid och tillät leasetagare att tillämpa lättnaden endast för sådana hyresrabatter för leasingavgifter vilka förfaller den 30 juni 2021 eller tidigare. På grund av fortsatt pågående pandemi med väsentliga effekter på samhället, har IASB förlängt det ursprungliga slutdatumet för lättnadsregeln och utvidgar tidsgränsen till att omfatta sådana hyresrabatter för leasingavgifter vilka förfaller den 30 juni 2022 eller tidigare. Ändringen skall tillämpas på räkenskapsår som börjar den 1 april 2021 eller senare. Företaget tillämpar ändringen retroaktivt. Ändringen började gälla från 1 januari 2021 och har inte medfört någon effekt på de finansiella rapporterna. Nya eller ändrade IFRS standarder och nya tolkningar vilka ännu inte trätt i kraft De nya eller ändrade standarder och nya tolkningar som har givits ut, men som träder ikraft för räkenskapsår som börjar den 1 januari 2022 eller, har ännu inte börjat tillämpas av koncernen. Företagsledningens bedömning är att dessa standarder och tolkningar inte får någon väsentlig påverkan på koncernens redovisning. Innehåll noter Sidan Not 1 Redovisningsprinciper 56 Not 2 Rapportering för segment 61 Not 3 Anställda och personalkostnader, ersättning till ledande befattningshavare 62 Not 4 Revisorernas arvode 63 Not 5 Övriga rörelseintäkter 63 Not 6 Övriga rörelsekostnader 63 Not 7 Rörelsens kostnader 64 Not 8 Finansiella intäkter 64 Not 9 Finansiella kostnader 64 Not 10 Skatt på årets resultat 64 Not 11 Immateriella anläggningstillgångar 65 Not 12 Nyttjanderättigheter 66 Not 13 Materiella anläggningstillgångar 66 Not 14 Finansiella anläggningstillgångar 67 Not 15 Långfristiga fordringar på dotterföretag 67 Not 16 Varulager 67 Not 17 Kundfordringar 68 Not 18 Transaktioner med närstående 68 Not 19 Övriga kortfristiga fordringar 69 Not 20 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 69 Not 21 Finansiella tillgångar och skulder 69 Not 22 Eget kapital 69 Not 23 Förslag till vinstdisposition 70 Not 24 Övriga skulder 70 Not 25 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 70 Not 26 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser 70 Not 27 Policy för finansiell riskhantering 70 Not 28 Viktiga uppskattningar och bedömningar för redovisningsändamål 71 Not 29 Förvärv av dotterbolag 72

RkJQdWJsaXNoZXIy NjAyMDA=