BioGaia Årsredovisning 2021

BIOGAIA ÅRSREDOVISNING 2021 57 Grund för rapporternas upprättande De finansiella rapporterna är upprättade enligt anskaffningsvärdemetoden om inte annat anges. Anläggningstillgångar, långfristiga skulder och avsättningar består i allt väsentligt enbart av belopp som förväntas återvinnas eller betalas efter mer än 12 månader räknat från balansdagen. Omsättningstillgångar och kortfristiga skulder består i allt väsentligt enbart av belopp som förväntas återvinnas eller betalas inom 12 månader från balansdagen. Att upprätta rapporter i överensstämmelse med IFRS kräver användning av en del viktiga redovisningsmässiga uppskattningar. Vidare krävs att ledningen gör vissa bedömningar vid tillämpningen av företagets redovisningsprinciper. De områden som innefattar en hög grad av bedömning, som är komplexa eller sådana områden där antaganden och uppskattningar är av väsentlig betydelse för koncernredovisningen anges i not 28. Koncernredovisningsprinciper I koncernredovisningen konsolideras moderbolagets och dotterföretagens verksamheter fram till och med den 31 december 2021. Moderbolaget har kontroll över dotterföretaget, och har möjlighet att påverka avkastningen genom att utföra sin kontroll över dotterföretaget. Alla dotterföretag har balansdag den 31 december. Alla koncerninterna transaktioner och balansposter elimineras vid konsolidering, inklusive orealiserade vinster och förluster på transaktioner mellan koncernföretag. I de fall orealiserade förluster på koncerninterna försäljningar av tillgångar återförs vid konsolidering, prövas även den underliggande tillgångens nedskrivningsbehov utifrån ett koncernperspektiv. Belopp som redovisas i de finansiella rapporterna för dotterföretag har justerats där så krävs för att säkerställa överensstämmelse med koncernens redovisningsprinciper. Resultat och övrigt totalresultat för dotterföretag som förvärvats eller avyttrats under året redovisas från det datum förvärvet alternativt avyttringen träder i kraft, enligt vad som är tillämpligt. Innehav utan bestämmande inflytande, som redovisas som en del av eget kapital, representerar den andel av ett dotterföretags resultat och nettotillgångar som inte innehas av koncernen. Koncernen hänför totalresultat för dotterföretagen till moderbolagets ägare och innehav utan bestämmande inflytande baserat på deras respektive ägarandelar. Transaktioner avseende förvärv och försäljning av andelar i bolag där det finns innehav utan bestämmande inflytande redovisas i kassaflödesanalysen i Kassaflöde från investeringsverksamheten och i Rapport över förändringar i Eget kapital som transaktioner med ägare. Intresseföretag Intresseföretag är de företag där koncernen har ett betydande men inte bestämmande inflytande. Aktieinnehav i intresseföretaget redovisas enligt kapitalandelsmetoden, vilket innebär att aktierna redovisas till anskaffningsvärde vid anskaffningstillfället och därefter justeras med bolagets andel av förändringar i intresseföretagets nettotillgångar. Avsättning till ”Stiftelsen för att förebygga antibiotikaresistens” Avsättningen till ”Stiftelsen för att förebygga antibiotikaresistens” har beslutats på årsstämman och är förenlig med ABL 17 kap 5 § om anslag till allmännyttiga ändamål. Avsättningen redovisas som en transaktion över eget kapital. Stödet för att redovisa avsättningen över eget kapital finns i Conceptual Framework for Financial Reporting i avsnittet Financial performance reflected by accrual accounting (1.17ff). BioGaia har gjort bedömningen att bolaget inte utövar ett bestämmande inflytande över Stiftelsen enligt IFRS10 varför någon konsolidering av Stiftelsen ej görs. Bedömningen är baserad bland annat på att Stiftelsen är ett fristående organ, att BioGaia inte har rätt till någon avkastning (positiv eller negativ) från Stiftelsen samt att tre av sex ledamöter är externa ledamöter och att en extern generalsekreterare sköter den löpande förvaltningen. Omräkning av utländsk valuta • Funktionell valuta Funktionell valuta är valutan i de primära ekonomiska miljöer där de i koncernen ingående bolagen bedriver sin verksamhet. • Transaktioner Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella valutan till den valutakurs som föreligger vid transaktionstidpunkten. Monetära tillgångar och skulder i utländsk valuta räknas om till den funktionella valutan till balansdagens kurs. Valutakursdifferenser som uppstår vid omräkningarna redovisas i resultatet. Icke-monetära tillgångar och skulder redovisas till historiska anskaffningsvärden och omräknas till valutakurs vid transaktionstillfället. Icke-monetära tillgångar och skulder som redovisas till verkliga värden omräknas till den funktionella valutan till den kurs som råder vid tidpunkten för värdering till verkligt värde. Värdeförändringar avseende rörelserelaterade fordringar och skulder redovisas i rörelseresultatet medan värdeförändringar avseende finansiella fordringar och skulder redovisas i finansnettot. • Derivat Bolaget har tidigare år gjort terminssäkringar i EUR och USD. Terminssäkringarna redovisas till verkligt värde via resultaträkningen. En finansiell tillgång eller skuld tas upp i balansräkningen när bolaget blir part till instrumentets avtalsmässiga villkor. Bolaget har ändrat sin finanspolicy under 2020 och inga nya terminskontrakt har ingåtts sedan dess. • Utländska verksamheters finansiella rapportering Tillgångar och skulder i utländska koncernbolag omräknas från respektive koncernbolags funktionella valuta till koncernens rapporteringsvaluta, svenska kronor, till balansdagens kurs. Intäkter och kostnader i en utlandsverksamhet omräknas till svenska kronor till genomsnittskurs, vilket utgör en approximation av kurserna vid respektive transaktionstidpunkt. En genomsnittskurs tas fram kvartalsvis. Omräkningsdifferenser som uppstår vid valutaomräkning av utländska koncernbolags verksamheter redovisas i övrigt totalresultat. • Nettoinvesteringar i koncernbolag Fordringar på en utlandsverksamhet, för vilken reglering inte är planerad eller troligen inte kommer att ske inom överskådlig framtid, är i praktiken en del av företagets nettoinvesteringar i den självständiga utlandsverksamheten. Omräkningsdifferenser som uppstår i samband med omräkning av långfristiga lån i utländsk valuta som utgör nettoinvestering redovisas direkt mot övrigt totalresultat som en omräkningsreserv. Rapportering för segment Koncernledningen har analyserat koncernens interna rapportering och fastställt att koncernens verksamhet styrs och utvärderas baserat på följande segment: • Segmentet Barnhälsa (droppar, maghälsotabletter, vätskeersättning (ORS) och kulturer som ingrediens i en licenstillverkares produkt (tex välling och modersmjölksersättning) samt royalty avseende barnhälsoprodukter). • Segment Vuxenhälsa (maghälsotabletter, benhälsotabletter och munhälsotabletter samt kultur som ingrediens i en licenstillverkares mejeriprodukter). • Övrigt (royalty avseende utvecklingsprojekt, intäkter avseende förpackningslösningar i dotterbolaget CapAble mm). För ovanstående segment redovisas försäljning och bruttoresultat vilka följs upp regelbundet av verkställande direktören (som anses vara högste verkställande beslutsfattare) tillsammans med ledningen. Ingen uppföljning sker avseende företagets totala tillgångar mot segmentens tillgångar. Intäktsredovisning IFRS 15 BioGaia tillämpar IFRS 15 för redovisning av intäkter. IFRS 15 innebär en modell för intäktsredovisning (fem-stegs modell) som baseras på när kontrollen av en vara eller tjänst överförs till kunden. Grundprincipen är att ett företag redovisar intäkter för att skildra överföringen av utlovade varor och tjänster till kunder med ett belopp som återspeglar den ersättning som företaget förväntas ha rätt till i utbyte mot dessa varor eller tjänster. Steg 1. Identifiera kontraktet med kunden Steg 2. Identifiera de olika prestationsåtagandena Steg 3. Fastställ transaktionspriset Steg 4. Fördela transaktionspriset på de olika prestationsåtagandena Steg 5. Redovisa intäkt prestationsåtaganden uppfylls Intäkterna redovisas utifrån det belopp som anges i ett avtal med en kund och innefattar inte eventuella belopp som erhålles för tredje mans räkning. BioGaia redovisar intäkter när koncernen överför kontrollen över en produkt eller tjänst till en kund. Uppgifter om dessa nya krav och BioGaias intäktströmmar beskrivs nedan. BioGaias intäkter består huvudsakligen av försäljning av varor. Inga åtaganden för BioGaia återstår efter leverans eftersom BioGaia ej lämnar några utökade garantier eller returrätt till kunden. Kontroll överförs till kunden när varan ställs till köparens förfogande. Utöver försäljning av varor består intäkterna av royalty eller exklusivitetsrättigheter kopplade till produktdistribution på en avgränsad marknad/territorium. Dessa avtal för med sig åtaganden över tiden och intäkten redovisas i takt med att BioGaias prestationsåtaganden är uppfyllda. Transaktionspriset, dvs den ersättning BioGaia förväntar sig att erhålla i utbyte mot varorna och tjänsterna är i de flesta fall fast och därmed lätt att fastställa. Rörlig ersättning förekommer i enstaka fall men oftast i kombination med minimumnivåer avseende ersättningen vilket förenklar vid bedömning av transaktionspriset. Ränteintäkter redovisas i resultaträkningen i den period till vilken de hänför sig. Forts. not 1

RkJQdWJsaXNoZXIy NjAyMDA=