BioGaia Årsredovisning 2021

60 BIOGAIA ÅRSREDOVISNING 2021 Moderbolagets redovisningsprinciper Skillnaderna mellan koncernens och moderbolagets redovisningsprinciper framgår nedan. De nedan angivna redovisningsprinciperna för moderbolaget har tillämpats konsekvent på samtliga perioder som presenteras i moderbolagets finansiella rapporter. • Uppställningsform Resultat- och balansräkning för moderbolaget är uppställda enligt Årsredovisningslagens scheman. • Skatter Moderbolaget redovisas obeskattade reserver inklusive uppskjuten skatteskuld. I koncernredovisningen delas däremot obeskattade reserver upp på uppskjuten skatteskuld och eget kapital. • Dotterföretag Andelar i dotterföretag redovisas i moderbolaget enligt anskaffningsvärdemetoden. Koncernbidrag redovisas som en ökning av aktier i dotterföretag. Det bokförda värdet prövas fortlöpande mot dotterbolagens koncernmässiga egna kapital och kan komma att skrivas ned. • Leasingavgifter Leasingavgifter redovisas som kostnad linjärt över leasingperioden såvida inte ett annat systematiskt sätt bättre återspeglar den ekonomiska nyttan över tiden. • IFRS 9 Moderbolaget tillämpar förenklingsregeln vad gäller klassificering enligt IFRS 9. Beslutade ändringar av RFR 2 som ännu inte trätt i kraft Rådet för finansiell rapportering har inte beslutat om några väsentliga ändringar som ännu inte har trätt ikraft. Nyckeltalsdefinitioner Nyckeltal Definition/Beräkning Syfte Avkastning på eget kapital Resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare i förhållande till genomsnittligt eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare. Avkastning på eget kapital används för att analysera lönsamhet över tid, givet de resurser som är hänförliga till moderbolagets ägare. Avkastning på sysselsatt kapital Resultat före finansnetto plus finansiella intäkter i förhållande till genomsnittligt sysselsatt kapital. Avkastningen på sysselsatt kapital används för att analysera lönsamhet, baserad på hur mycket kapital som används. Bruttomarginal Bruttoresultat i förhållande till nettoomsättning. Bruttomarginal används för att mäta lönsamhet. Eget kapital per aktie Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare i förhållande till genomsnittligt antal aktier. Eget kapital per aktie mäter bolagets nettovärde per aktie och avgör om ett bolag ökar aktieägarnas förmögenhet över tid. Eget kapital per aktie efter utspädning Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare i förhållande till genomsnittligt antal aktier efter eventuell utspädning. Eget kapital per aktie efter utspädning mäter bolagets nettovärde per aktie efter eventuell utspädning pga pågående incitamentsprogram el liknande och avgör om ett bolag ökar aktieägarnas förmögenhet över tid. Genomsnittligt antal aktier Tidsvägt antal utestående aktier under året med beaktande av fondemissionselement. Används för att beräkna eget kapital och resultat per aktie. Resultat per aktie kvarvarande verksamhet Årets vinst från kvarvarande verksamhet hänförlig till moderbolagets aktieägare i förhållande till genomsnittligt antal aktier Vinst per aktie kvarvarande verksamhet mäter hur mycket av nettovinsten som är tillgänglig för utdelning till aktieägarna per aktie på den kvarvarande verksamheten. Rörelsemarginal (EBIT-marginal) Rörelsens resultat i förhållande till omsättning. Rörelsemarginalen används för att mäta operativ lönsamhet. Rörelseresultat Resultat före finansiella poster och skatt. Rörelseresultat används för att mäta operativ lönsamhet. Soliditet Eget kapital i förhållande till totala tillgångar. Ett traditionellt mått för att visa finansiell risk uttryckt som hur stor del av de totala tillgångarna som finansierats av ägarna. Visar företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster. Sysselsatt kapital Totala tillgångar minus icke räntebärande skulder och leasingskulder. Sysselsatt kapital mäter företagets förmåga att, utöver kassa och likvidamedel, tillgodose rörelsens behov. Tillväxt Årets omsättning minus omsättningen i motsvarande period föregående år i förhållande till föregående års periods omsättning. Uppdelning sker i valuta och organisk tillväxt. Visar bolagets realiserade försäljningstillväxt över tid. Resultat per aktie Årets resultat hänförlig till moderbolagets aktieägare i förhållande till genomsnittligt antal aktier (definition enligt IFRS). Resultat per aktie mäter hur mycket av nettoresultatet som är tillgänglig för utdelning till aktieägarna per aktie. Resultat per aktie efter utspädning Årets vinst hänförlig till moderbolagets aktieägare i förhållande till genomsnittligt antal aktier efter utspädning. Vinst per aktie efter utspädning mäter hur mycket av nettovinsten som är tillgänglig för utdelning till aktieägarna per aktie efter eventuell utspädning pga pågående incitamentsprogram eller liknande. Vinstmarginal Resultat före skatt i förhållande till omsättning. Detta nyckeltal gör det möjligt att jämföra lönsamhet oavsett bolagsskattesats. Avstämning mot IFRS Avkastning på sysselsatt kapital 2021 2020 Rörelseresultat 253 737 228 150 Finansiella intäkter 107 155 Resultat före finansnetto + finansiella intäkter (A) 253 844 228 306 Totala tillgångar 2 128 054 1 913 282 Icke räntebärande skulder -236 447 -155 725 Sysselsatt kapital 1 891 607 1 757 557 Genomsnittligt sysselsatt kapital (B) 1 824 582 1 137 885 Avkastning på sysselsatt kapital (A/B) 14 % 20 % Avkastning på eget kapital 2021 2020 Resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare (A) 196 273 179 730 Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 1 877 365 1 746 243 Genomsnittligt eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare (B) 1 811 804 1 127 058 Avkastning på eget kapital (A/B) 11 % 16 % Soliditet 31-dec-21 31-dec-20 Eget kapital (A) 1 877 367 1 746 245 Totalt kapital (B) 2 128 054 1 913 282 Soliditet (A/B) 88 % 91 % Forts. not 1

RkJQdWJsaXNoZXIy NjAyMDA=