BioGaia Årsredovisning 2021

62 BIOGAIA ÅRSREDOVISNING 2021 Tidpunkt för redovisning Koncernen Moderbolaget 2021 2020 2021 2020 Prestationsåtagande uppfylls vid en viss tidpunkt (Produktförsäljning) 753 464 721 491 717 997 685 337 Prestationsåtagande uppfylls över tid (Licenser och royalty) 31 646 25 586 14 012 14 012 Totalt 785 110 747 077 732 009 699 349 Avtalstillgångar Upplupna intäkter (Royalty) 2 963 3 147 2 760 3 147 Totalt 2 963 3 147 2 760 3 147 Avtalstillgångar där prestationsåtagandet uppfylls över tid avser royalty. Förändringen mellan perioderna beror i huvudsak på tidpunkten för fakturering. Avtalsskulder Förskott från kunder (Licenser och royalty) 2 372 11 184 180 200 Totalt 2 372 11 184 180 200 Avtalsskulder där prestationsåtagande uppfylls över tid avser periodisering av licens- och royaltyintäkter. Förändringen avser upplösning av reserv av licens- och royaltyskuld. Förskottet avseende licensintäkterna som utgör 2,2 miljoner kronor kommer att intäktsföras under första kvartalet 2022. Avseende de avtalsskulder som fanns vid årets ingång har 8,8 miljoner kronor redovisats som intäkt uder året. Prestationsåtagande uppfylls vid en viss tidpunkt (Produktförsäljning) Koncernen 2021 2020 Barnhälsa 595 361 570 829 Vuxenhälsa 155 355 148 635 Övrigt 2 748 2 027 753 464 721 491 Prestationsåtagande uppfylls över tid (royalty) Barnhälsa 8 329 12 282 Vuxenhälsa 21 500 12 551 Övrigt 1 817 753 31 646 25 586 Koncernens tillgångar, som uppgår till 2 128,1 (1 913,3) miljoner kronor är till mer än 90 % lokaliserade i Europa. Koncernens investeringar under året i materiella tillgångar, som uppgår till 6,4 (16,1) miljoner kronor, har till mer än 90 % skett i Europa. Försäljningen i Sverige stod för 16,3 (15,6) miljoner kronor eller 2 % (2 %) av de totala intäkterna i koncernen. Koncernens största marknader utgörs av Brasilien, Frankrike, Japan, Kina och USA (Brasilien, Frankrike, Japan, Kina och USA). Dessa marknader står för cirka 40 % (38 % ) av de totala intäkerna. Koncernens anläggningstillgångar som uppgår till 376,0 (223,7) miljoner kronor är till ett värde av 351,0 (218,2) miljoner kronor lokaliserade i Sverige och till 25,0 (5,5) miljoner kronor i övriga länder (USA och Japan). Not 3 Anställda och personalkostnader, ersättning till ledande befattningshavare Medelantalet anställda per land 2021 varav män 2020 varav män Moderbolag: Sverige 95 31 95 30 Dotterbolag: Sverige 36 22 37 22 Japan 27 11 23 10 USA 2 2 2 2 Finland 1 - - - Totalt dotterbolag 66 35 62 34 Totalt Koncernen 161 66 157 64 Den 31 december 2021 uppgick antalet anställda i koncernen till 167 (160). Löner och andra ersättningar fördelade per land och mellan styrelse och vd respektive övriga anställda 2021 Styrelse, vd och vice vd 2021 Övriga anställda 2020 Styrelse, vd och vice vd 2020 Övriga anställda Moderbolag: Sverige 14 9304 66 739 10 137 57 053 Dotterbolag: Sverige 3 467 14 030 4 130 14 220 Japan 4 446 8 229 4 856 7 952 USA - 3 895 – 3 873 Finland 659 142 - - Totalt dotterbolag 8 572 26 296 8 986 26 045 Totalt Koncernen 23 476 93 035 19 123 83 098 Totala löner och sociala kostnader Koncernen Moderbolaget 2021 2020 2021 2020 Löner och andra ersättningar 116 511 102 221 81 643 67 190 Pensionskostnader, styrelse, vd och vice vd 3 071 2 511 2 229 1 624 Pensionskostnader, övriga anställda 11 187 9 200 10 966 8 293 Övriga sociala kostnader 33 832 27 239 27 177 20 657 164 602 141 172 121 115 97 764 Pensioner och sjukförsäkringar Samtliga anställda i Sverige går i pension i enlighet med svensk lagstiftning. Inga pensionsåtaganden finns i bolaget utöver de pensionsförsäkringspremier som betalas årligen. För samtliga anställda förutom vd*) som fyllt 25 år betalas följande pensionsförsäkringspremie i förhållande till lön: Pensionsmedförande lön inom intervallen: 0–7,5 inkomst basbelopp >7,5-30 inkomst basbelopp >30 inkomst basbelopp Premie 4,5 % 30 % 0 % *) För vd betalas pensionspremie motsvarande 4,5 % av årslönen upp till 7,5 inkomstbasbelopp och 30 % av årslönen på lönebelopp över 7,5 inkomstbasbelopp. Forts. not 2

RkJQdWJsaXNoZXIy NjAyMDA=