BioGaia Årsredovisning 2021

66 BIOGAIA ÅRSREDOVISNING 2021 Not 12 Nyttjanderättigheter Koncernen Byggnad och mark Inventarier Totala nyttjanderätter Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående balans 2020-01-01 24 974 1 399 26 323 Anskaffningar 16 752 458 17 210 Utrangeringar -979 – -979 Utgående balans 2020-12-31 40 697 1 857 42 554 Ingående balans 2021-01-01 40 697 1 857 42 554 Anskaffningar 345 178 523 Utrangeringar -2 552 – -2 552 Utgående balans 2021-12-31 38 490 2 035 40 525 Ackumulerade avskrivningar Ingående balans 2020-01-01 5 960 68 6 028 Avskrivningar 7 440 192 7 632 Utrangeringar 33 – 33 Utgående balans 2020-12-31 13 433 260 13 693 Ingående balans 2021-01-01 13 433 260 13 693 Avskrivningar 6 833 694 7 527 Nedskrivningar 4 225 – 4 225 Utgående balans 2021-12-31 24 491 954 25 445 Redovisade värden: Per 2020-01-01 18 964 1 331 20 295 Per 2020-12-31 27 264 1 597 28 861 Per 2021-12-31 13 999 1 081 15 080 Koncernen leasar i huvudsak byggnader men även IT utrustning. Den genomsnittliga leasingperioden är 2 år. Den väsentliga förändringen av tillgången förklaras av en nedskrivning avseende hyreskontrakt till följd av omorganisation. En löptidsanalys utav leasingskulder och marginell låneränta presenteras i not 27. Belopp redovisade i resultatet avseende nyttjanderätter Koncernen 2021 2020 Avskrivningar på nyttjanderätter 11 752 7 632 Räntekostnader för leasingskulder 739 578 Kostnader hänförliga till korttidsleasingavtal och leasingavtal med lågt värde 3 760 3 512 Totalt 16 251 11 722 Det totala kassautflödet för leasingavtal uppgick till cirka 12,0 (11,7) miljoner kronor. Not 13 Materiella anläggningstillgångar Koncernen Byggnad och mark Produktions maskiner och laboratorieutrustning Pågående nyanläggningar Inventarier, datorer Totala materiella tillgångar Ackumulerade anskaffningsvärden: Ingående balans 2020-01-01 107 840 68 173 – 22 291 198 304 Anskaffningar 1 381 11 648 – 3 046 16 075 Avyttringar/ Utrangeringar – – – -457 -457 Omräkningsdifferens – – – -258 -258 Utgående balans 2020-12-31 109 221 79 821 – 24 622 213 664 Ingående balans 2021-01-01 109 221 79 821 – 24 622 213 664 Anskaffningar 1 466 61 – 4 851 6 378 Förvärv av Nutraceutics 16 801 – – 2 557 19 358 Utrangeringar – -3 744 – -168 -3 912 Omräkningsdifferens – – – -17 -17 Utgående balans 2021-12-31 127 488 76 138 – 31 845 235 471 Ackumulerade avskrivningar: Ingående balans 2020-01-01 14 421 36 923 – 18 213 69 557 Avskrivningar 3 723 4 950 – 1 915 10 58 Utrangeringar – – – -332 -332 Omräkningsdifferens – – – -53 -53 Utgående balans 2020-12-31 18 144 41 873 – 19 743 79 760 Ingående balans 2021-01-01 18 144 41 873 – 19 743 79 760 Avskrivningar 3 872 7 091 – 2 289 13 252 Förvärv av Nutraceutics 5 320 – – 2 506 7 826 Utrangeringar – -3 744 – -168 -3 912 Omräkningsdifferens – – – -10 -10 Utgående balans 2021-12-31 27 336 45 220 – 24 360 96 916 Redovisade värden Per 2020-01-01 93 419 31 250 – 4 078 128 747 Per 2020-12-31 91 077 37 948 – 4 879 133 904 Per 2021-12-31 100 152 30 918 – 7 485 138 555 Moderbolaget Produktionsmaskiner och laboratorie utrustning Inventarier och datorer Totala materiella tillgångar Ackumulerade anskaffningsvärden: Ingående balans 2020-01-01 11 894 12 806 24 700 Avyttringar – – – Anskaffningar 807 – 807 Utgående balans 2020-12-31 12 701 12 806 25 507

RkJQdWJsaXNoZXIy NjAyMDA=