BioGaia Årsredovisning 2021

BIOGAIA ÅRSREDOVISNING 2021 69 Forts. not 18 Utgående balans vid periodens slut var följande Moderbolaget 2021-12-31 2020-12-31 Långfristiga fordringar med dotterbolag Långfristiga fordringar BioGaia Production AB 10 835 10 835 10 835 10 835 Kortfristiga skulder med dotterbolag Kortfristiga skulder BioGaia Biologics Inc -16 466 -14 328 Kortfristiga skulder CapAble AB -4 287 -4 268 Kortfristiga skulder Tripac AB – -4 680 Kortfristiga skulder BioGaia Pharma AB -8 645 -7 397 Kortfristiga skulder BioGaia Production AB -20 801 -14 633 Kortfristiga skulder BioGaia Invest AB -770 – Kortfristiga skulder till MetaboGen AB -24 247 -27 258 -75 216 -72 564 Kortfristiga fordringar med dotterbolag Kortfristiga fordringar Tripac 306 – Kortfristiga fordringar BioGaia UK 191 – Kortfristiga fordringar BioGaia Japan Inc. 26 554 24 988 27 051 24 988 Se också not 3 för övriga transaktioner med närstående. Not 19 Övriga kortfristiga fordringar Koncernen Moderbolaget 2021 2020 2021 2020 Momsfordran 13 485 10 994 13 485 10 994 Aktuella skattefordringar 15 926 24 786 15 700 23 142 Övriga fordringar 6 893 5 758 3 633 2 729 36 304 41 538 32 818 36 865 Not 20 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Koncernen Moderbolaget 2021 2020 2021 2020 Upplupna intäkter 9 564 3 147 4 780 3 147 Förutbetald hyra 0 1 735 0 1 553 Övriga förutbetalda kostnader 204 4 486 0 693 9 768 9 368 4 780 5 393 Not 21 Finansiella tillgångar och skulder 31-dec 2021 31-dec 2020 Finansiella tillgångar Verkligt värde enl resultaträkningen Upplupet anskaffningsvärde Verkligt värde enl resultaträkningen Upplupet anskaffningsvärde Kundfordringar – 118 588 – 98 511 Aktier i onoterade bolag 22 229 – – – Terminssäkring – – 2 403 – Likvida medel – 1 484 680 – 1 467 883 Finansiella skulder Leverantörsskulder – 42 313 – 48 046 Avsättning för til�- läggsköpeskilling 100 591 – – – Värdering av finansiella instrument till verkligt värde Finansiella skulder BioGaia har en finansiell skuld avseende tilläggsköpeskilling vid rörelseförvärv som värderas till verkligt värde via resultatet. Tilläggsköpeskillingen är hänförlig till förvärvet av Nutraceutics och är baserad på bolagets försäljning 2026 eller 2027. Beloppet kan även justeras om den överenskomna budgeten för marknadsföringskostnader överskrids. BioGaias bästa bedömning av verkligt värde per 31 december 2021 uppgår till 100,6 miljoner kronor. Beräkningar av verkligt värde är baserade på nivå 3 i hierarkin för verkligt värde, vilket innebär att verkligt värde har fastställts utifrån en värderingsmodell där väsentliga indata baseras på icke observerbara data. Värdering har skett baserat på förväntade framtida kassaflöden diskonterade med en marknadsmässig ränta. Finansiella tillgångar BioGaia har under året förvärvat aktier i bolagen i Boneprox AB och Skinome AB som en del av etableringen av BioGaia Invest till ett värde om 22,2 miljoner kronor. Dessa finansiella tillgångar värderas till verkligt värde via resultatet. Beräkningar av verkligt värde är baserade på nivå 3 i hierarkin för verkligt värde, vilket innebär att verkligt värde har fastställts utifrån en värderingsmodell där väsentliga indata baseras på icke observerbara data. Förvärven genomfördes under året och det har inte förekommit några ytterligare transaktioner i dessa bolag som skulle indikera en värdeförändring. Således motsvaras verkligt värde på dessa finansiella tillgångar av anskaffningskostnaden. Förlusten från terminssäkringen uppgick till 2,4 miljoner kronor under året. Inga nya terminssäkringar har genomförts. Övriga finansiella tillgångar och skulder Kundfordringar, leverantörsskulder, förskott från kunder samt upplupna intäkter löper normalt med en kvarvarande livslängd på mindre än tre månader varför det redovisade värdet är en god approximation av det verkliga värdet. Not 22 Eget kapital Koncernens mål med kapitalförvaltningen är att säkerställa koncernens förmåga att fortsätta verksamheten samt att ge en bra avkastning till aktieägarna. Aktiekapitalet i BioGaia består av 740 668 A-aktier med 10 rösträtter per aktie och 19 455 794 B-aktier med en rösträtt per aktie. A- och B-aktier medför samma rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst. Kvotvärde för både A- och B-aktie är 1 krona per aktie. Samtliga aktier är fullt betalda och inga aktier är reserverade för överlåtelse. Inga aktier innehas av bolaget själv eller dess dotterföretag. Övrigt tillskjutet kapital utgörs av inbetalningar gjorda av aktieägare utöver kvotvärdet. Emissionen av teckningsoptioner har tillfört ytterligare 4,5 miljoner kronor under året. Omräkningsreserv uppstår vid omräkning av utländska nettotillgångar enligt förvärvsmetoden. Balanserat resultat är övrigt eget kapital. Moderbolagets utdelning 2020, beslutad vid årsstämman 2021, var 68,9 miljoner kronor och motsvarade 3,41 kronor per aktie. I enlighet med utdelningspolicyn föreslår styrelsen den kommande årsstämman den 6 maj 2022 en utdelning enligt policy på 3,63 (3,41) kronor per aktie plus en extra utdelning på 11,29 (0)

RkJQdWJsaXNoZXIy NjAyMDA=