BioGaia Årsredovisning 2021

BIOGAIA ÅRSREDOVISNING 2021 71 Forts. not 27 Omräkningsexponering Omräkningsexponeringen är risken att värdet på koncernens nettoinvesteringar i utländska valutor påverkas negativt av ändringar i valutakurser. I koncernen ingår sex utländska bolag, tre i USA, ett i Japan, ett i Finland och ett i Storbritannien. De amerikanska dotterbolagens tillgångar och skulder har omräknats till balansdagens kurs 9,04 (8,19) kronor. Det japanska dotterföretaget BioGaia Japan Inc.´s tillgångar och skulder har omräknats till balansdagens kurs 0,0785 (0,0792) kronor. Det finska dotterföretaget BioGaia Finland Oy´s tillgångar och skulder har omräknats till balansdagens kurs 10,23 kronor. Det brittiska dotterföretaget BioGaia UK Ltds´s tillgångar och skulder har omräknats till balansdagens kurs 12,18 kronor. Koncernens omräkningsdifferens uppgick till 2,0 (-4,0) miljoner kronor. Efter förvärvet av Nutraceutics under 2021 bedöms omräkningsexponeringen öka. Ränterisker och likviditetsrisker Koncernen har inga externa lån. Överlikviditet placeras huvudsakligen i bank. För likvida medel har bolaget en likviditetspolicy där grundprincipen är att risker vid placering alltid ska minimeras. Placeringar skall i första hand ske i svenska kronor. För att minimera valutarisker kan även andra valutor komma i fråga. Bolagets likvida medel skall endast placeras på bankkonto, certifikat eller andra räntebärande papper med mycket begränsad risk. Det innebär att inga placeringar får göras i aktier, aktiefonder, optioner etc. Kredit- och motpartsrisk Med kreditrisk avses risken för att motparten i en transaktion orsakar koncernen en förlust genom att inte fullfölja sina avtalsenliga förpliktelser. BioGaias kreditrisker är knutna till kundfordringar och för moderbolaget även lån till dotterföretag. Vid teckning av avtal med nya kunder sker alltid en utvärdering av kundens ekonomiska ställning. Bolaget har rutiner för att kräva in förfallna fordringar och vid behov görs ytterligare utvärdering om kundens ekonomiska ställning för att minimera riskerna. Den förenklade modellen används för beräkning av kreditförlusterna på koncernens kundfordringar. Vid beräkning av de förväntade kreditförlusterna har kundfordringar grupperas baserat på kundfodringarnas åldersstruktur. De förväntade kreditförlusterna för kundfordringar beräknas med hjälp av en matris som är baserad på tidigare händelser, nuvarande förhållanden och prognoser för framtida ekonomiska förutsättningar. För övriga kortfristiga finansiella fordringar och upplupna intäkter får beräkningen ingen väsentlig påverkan. Koncernen 2021 2020 Kundfordringar brutto 122 384 102 476 Reserv kundfordringar -3 796 -3 965 Kundfordringar netto 118 588 98 511 Koncernen 2021 2020 Kundfordringar brutto 122 384 102 476 Reservering IB -3 965 -3 206 Ökning pga. nya tillgångar -499 -759 Minskning pga. reglerade tillgångar 668 – Flytt till nedskrivna – – Kundfordringar UB 118 588 98 511 Kundfordringarna är spridda på ett stort antal kunder och ingen kund står för en väsentlig del av de totala kundfordringarna. Kundfordringarna är inte heller koncentrerade till ett specifikt geografiskt område. Koncernen bedömer därmed att koncentrationsriskerna är begränsade. Moderbolaget redovisar ingen reserv för kreditförluster avseende koncerninterna fordringar då detta ej är väsentligt. Koncernens maximala exponering för kreditrisk bedöms motsvaras av redovisade värden på samtliga finansiella tillgångar och framgår av tabellen nedan. Koncernen 2021 2020 Kundfordringar 118 588 98 511 Övriga kortfristiga fordringar 6 893 5 758 Upplupna intäkter 9 564 3 147 Likvida medel 1 484 680 1 467 883 Maximal exponering för kreditrisk 1 619 725 1 575 299 Kassaflödesrisker Kassaflödet för perioden uppgick till 13,1 (1 256,6) miljoner kronor. I kassaflödet ingick utdelning med 68,9 (65,0) miljoner kronor samt skatteutbetalning med 55,9 (72,1) miljoner kronor. Löptidsanalys av koncernens finansiella skulder Förfaller ommindre än: Räntesats 1 månad 1-3 månad 3-12 månad 1-5 år Mer än fem år Totalt 31 december 2020 Långfristig skuld avseende förvärv MetaboGen – – – – – – – Långfristig skuld (leasingsskulder) 3 % – – – 22 626 – 22 626 Kortfristiga skulder – 48 978 5 071 26 229 2 197 – 82 475 – 48 978 5 071 26 229 24 823 – 105 101 Förfaller ommindre än: Räntesats 1 månad 1-3 månad 3-12 månad 1-5 år Mer än fem år Totalt 31 december 2021 Långfristig skuld avseende förvärv Nutraceutics 9 % – – – – 177 796 177 796 Långfristiga skulder (leasingskulder) 3 % – – – 9 813 – 9 813 Kortfristiga skulder – 42 946 9 347 10 404 – – 62 697 42 946 9 347 10 404 9 813 177 796 250 306 Då likvida medel per 31 december 2021 uppgår till 1 484,7 (1 467,9) miljoner kronor är något kapitaltillskott inte aktuellt under den närmaste 12-månadersperioden om inte förvärv genomförs. Koncernen är inte exponerad för någon väsentlig likviditetsrisk till följd av leasingskulder. Se not 28 och 29 avseende tillkommande finansiell skuld för tilläggsköpeskilling Nutraceutics. Prisrisker BioGaia köper de flesta av sina varor på en internationell marknad med flera alternativa leverantörer vilket minskar bolagets prisrisk. BioGaias pris till distributörer är i stort sett lika för alla men kan variera med ordervolymstorlekar. På vissa marknader är priskonkurrensen till konsument stor men strategin är att inte konkurrera med pris utan att övertyga läkarna om produkternas effektivitet och säkerhet genom att visa resultat från kliniska studier. Klimatrelaterade risker BioGaia har en målsättning om att sluta sälja produkter med palmolja 2025. BioGaia tar hänsyn till klimatrisker vid upprättande av sina finansiella rapporter främst vad gäller investeringsbeslut och nedskrivningsprövning. Not 28 Viktiga uppskattningar och bedömningar för redovisningsändamål Vissa källor till osäkerhet i redovisningsmässiga uppskattningar och bedömningar beskrivs nedan. Nedskrivningsprövning av immateriella tillgångar i MetaboGen och Nutraceutics Koncernen redovisar immateriella tillgångar från förvärvet av MetaboGen som uppgår till 45,8 miljoner kronor avseende forsknings- och utvecklingsprojekt samt 5,3 miljoner kronor till Goodwill. I samband med bokslutet har nedskrivningsprövning genomförts utifrån motsvarande värderingsmodell som tillämpades i samband med förvärvet. Väsentliga antaganden

RkJQdWJsaXNoZXIy NjAyMDA=