BioGaia Årsredovisning 2021

BIOGAIA ÅRSREDOVISNING 2021 77 Revisorer BioGaias revisorer väljs normalt för en period av ett år på stämman. Vid 2021 års årsstämma beslutades om omval av det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB för tiden intill slutet av den årsstämma som kommer att hållas 2022. Revisionsbolaget har utsett Birgitta Lööf som huvudansvarig revisor. Ersättning till revisorerna utgår, i enlighet med stämmans beslut, enligt löpande räkning. Revisorerna granskar styrelsens och verkställande direktörens förvaltning av bolaget och kvaliteten i bolagets finansiella rapportering. Revisorerna genomför även, på uppdrag av styrelsen, en översiktlig granskning av halvårsrapporten och bokslutskommunikén. Revisorerna rapporterar sin granskning till aktieägarna genom revisionsberättelsen, vilken framläggs på årsstämman. Härutöver lämnas skriftliga och muntliga rapporter till företagsledningen, revisionsutskottet och styrelsen. Revisorerna deltar och rapporterar till revisionsutskottet i samband med delårsrapporten för andra kvartalet samt i samband med bokslutskommunikén. Utöver detta så deltar revisorerna vid minst ett styrelsemöte under året i enlighet med koden. Revisorerna lämnar även ett revisionsyttrande över bolagsstyrningsrapporten, hållbarhetsrapporten och en rapport över granskningen av ersättning till ledande befattningshavare. Upplysningar om ersättningar till revisorerna finns i not 4 i årsredovisningen. Vidare har hela styrelsen möte med revisorn minst en gång per år utan närvaro av bolagets vd eller annan från bolagsledningen. Styrelsens beskrivning av intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen för räkenskapsåret 2021 Inledning Styrelsen ansvarar enligt Aktiebolagslagen, Årsredovisningslagen och Koden för den interna kontrollen. Denna beskrivning har upprättats i enlighet med dessa bestämmelser och därmed avgränsad till intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen. Intern kontroll över finansiell rapportering Styrelsen har ansvaret för att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Styrelsen fastställer årligen en arbetsordning för styrelsens arbete och instruktion för arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören. Instruktionen anger vilka ärenden som kräver styrelsens godkännande eller bekräftelse. Vid styrelsesammanträdena är det verkställande direktören som föredrar ärenden som kräver styrelsens behandling. Verkställande direktören ska tillse att styrelsen får ett sakligt, utförligt och relevant informationsunderlag för att styrelsen ska kunna fatta väl underbyggda beslut samt att styrelsen hålls löpande informerad om utvecklingen av bolagets verksamhet och finansiella ställning. Utöver instruktionen mellan styrelse och VD bygger BioGaias kontrollstruktur på företagets organisation och sätt att bedriva verksamhet där rollerna och ansvarsfördelningen är definierade. Medvetenheten bland medarbetarna om upprätthållande av god kontroll över den finansiella rapporteringen är god. Analys och uppföljning av finansiell utveckling sker månatligen. Finansiella rapporter och sammanställningar görs av koncernens ekonomiavdelning och rapporteras till styrelsen kvartalsvis och till bolagsledningen månadsvis. Bolagets värderingar BioGaia har övergripande värderingar som bolagets medarbetare är väl medvetna om. Detta säkerställs via intervjuer vid nyanställning samt genom regelbundna workshops med respektive avdelning. Riskbedömning Bolaget arbetar löpande med riskbedömning och riskhantering för att säkerställa att de risker som bolaget är utsatt för hanteras inom de ramar som ytterst fastställs av styrelsen. Koncernledningen analyserar löpande verksamhetens affärsprocesser med avseende på effektivitet och risker. I detta arbete ingår att identifiera väsentliga risker för fel i den finansiella rapporteringen och tillse att det finns ändamålsenliga processer och kontroller inom verksamheten för att hantera dessa risker. De mest kritiska affärsprocesserna samt de absolut största värdena, såväl tillgångar som affärs- och produktutveckling finns i moderbolaget. Dessutom sker merparten av försäljningen i moderbolaget. Processer som bedöms vara av särskild vikt för BioGaia är försäljning inklusive kvalitetssäkring, forskning och utveckling samt tillverkning. Kontrollaktiviteter De risker som identifierats avseende den finansiella rapporteringen hanteras genom ett antal kontrollåtgärder i verksamhetens processer. Processer och kontroller ses över och uppdateras löpande. Syftet är att upptäcka, förebygga och rätta till felaktigheter och avvikelser. I kontrollstrukturen ingår också bland annat fastställda befogenheter, arbetsfördelning och företagsledningens månatliga genomgång av finansiell information. Information och kommunikation BioGaia har informations- och kommunikationsvägar som syftar till att främja fullständighet och riktighet i den finansiella rapporteringen. Attestordning och policies distribueras till alla medarbetare samt hålls tillgänglig på bolagets intranät. Normalt träffas hela bolagets personal en gång per år för att öka kunskapen om processer och målsättningar samt utbyta information och erfarenhet. Uppföljning Bolagsledningen utvärderar årligen den interna kontrollen. Även bolagets valda revisorer, Deloitte AB, granskar årligen ett urval av BioGaias rutiner och interna kontroller. Styrelsen utvärderar sedan informationen och säkerställer att åtgärder vidtas rörande de brister och förslag som framkommit. Bolaget har ingen särskild granskningsfunktion (intern revision). Styrelsen har gjort bedömningen att det, med tanke på bolagets storlek och omfattning av transaktioner, samt den kompetens inom området som styrelsen besitter och styrelsens möten med revisorn, inte finns anledning att inrätta en formell internrevisionsavdelning. Stockholm den 25 mars 2022 Peter Rothschild David Dangoor Styrelseordförande Vice Styrelseordförande Ewa Björling Peter Elving Styrelseledamot Styrelseledamot Maryam Ghahremani Anthon Jahreskog Styrelseledamot Styrelseledamot Niklas Ringby Vanessa Rothschild Styrelseledamot Styrelseledamot Christian Bubenheim Styrelseledamot Revisors yttrande om bolagsstyrningsrapporten Till årsstämman i BioGaia AB (publ.), org.nr 556380-8723 Uppdrag och ansvarsfördelning Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten för räkenskapsåret 2021-01-01 - 2021-12-31 på sidorna 75-77 och för att den är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen. Granskningens inriktning och omfattning Vår granskning har skett enligt FARs uttalande RevR 16 Revisorns granskning av bolagsstyrningsrapporten. Detta innebär att vår granskning av bolagsstyrnings-rapporten har en annan inriktning och en väsentligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har. Vi anser att denna granskning ger oss tillräcklig grund för våra uttalanden. Uttalande En bolagsstyrningsrapport har upprättats. Upplysningar i enlighet med 6 kap. 6 § andra stycket punkterna 2–6 årsredovisningslagen samt 7 kap. 31 § andra stycket samma lag är förenliga med årsredovisningen och koncernredovisningen samt är i överensstämmelse med årsredovisningslagen. Stockholm den 25 mars 2022 Deloitte AB Birgitta Lööf Auktoriserad revisor

RkJQdWJsaXNoZXIy NjAyMDA=