BioGaia Hållbarhetsrapport 2021

12 BIOGAIA HÅLLBARHETSRAPPORT 2021 Väsentlighet och risker Vilseledande eller ogrundade påståenden i marknadsföring är ett hot mot konsumenters tillit och företagets trovärdighet. En av BioGaias styrkor är det stora antalet genomförda studier med BioGaias probiotiska stammar vilka är publicerade i vetenskapliga tidskrifter. L. reuteri 17938 är världens mest vetenskapligt studerade probiotiska bakterie som fortfarande är patenterad. Tydlig, transparent och lättillgänglig information om forskningen minskar even- tuella förtroende- och varumärkesrisker. Hur arbetet bedrivs BioGaias produktutveckling och marknadsföring bygger på robust vetenskaplig dokumentation av säkerheten och effektiviteten hos den stam eller kombination av stammar som används i en produkt. För att kunna säkerställa att företagets produkter håller högsta kvalitet och uppfyller internationella kriterier för probiotika, använder BioGaia sig av ISAPP:s (International Scientific Association for Probiotics and Prebiotics) kriterier för probiotiska produkter. Dessa anger bland annat hur probiotikan ska märkas, se tabellen ”Kriterier för probiotika och BioGaias bedömning av hur väl dessa uppfylls” på s. 13. BioGaia fortsätter att investera i prekliniska och kliniska studier på befintliga och nya stammar, stamkombinationer och slutprodukter. Studierna varierar i omfattning liksom i vilken utsträckning företaget är involverat - från att BioGaia är med och planerar studien till att enbart förse ansvariga för studien med produkter och dess placebo. Samtliga studier som genomförs på BioGaias produkter följer riktlinjerna i standarden Good Clinical Practices (GCP) vilken definierats av International Conference of Harmonisation (ICH). BioGaia kommunicerar enbart produktpåståenden som är sanna, korrekta, tydligt urskiljbara och balanserade. Produkterna får uteslutande marknadsföras med hälsopåståenden som kan stödjas av resultaten från kliniska studier och i övrigt följer lagar och regler. Kravet utgör en del av den uppförandekod som BioGaias distributörer undertecknar. Distributörerna utbildas kring vetenskapen bakom BioGaias produkter och erbjuds marknadsföringsmaterial förankrad i forskning. Om BioGaia blir medveten om några risker gällande användningen av produkterna kommer företaget att vara transparent med detta till marknaden och konsumenterna. Framsteg och prioriteringar i det fortsatta arbetet Under 2021 publicerades 22 nya artiklar avseende BioGaias produkter och stammar. BioGaia är fortsatt aktiv inom The International Probiotic Association (IPA), en icke-vinstdrivande organisation vars syfte är att skapa en enig röst för probiotika globalt. Genom IPA Europa, den europeiska delen av IPA, bidrar BioGaia till arbetet att främja en gynnsammiljö för probiotika på kort och lång sikt. Målet inom IPA är att: Upprätta probiotiska standarder och frivilliga riktlinjer för att definiera villkoren för användning av probiotika. Upprätta en harmoniserad rättslig status för probiotika i EU. Delta aktivt i EFSA’s (European Food Safety Authority) samrådsprocess för att säkerställa en lämplig miljö för upprättande av probiotiska hälsopåstående. Föra dialog med alla relevanta intressenter för att öka medvetenhet och kunskap om probiotika. Under året har BioGaia varit aktiv i båda regulatoriska och vetenskapliga diskussioner och bidragit i produktionen av ”Probiotic talks from IPA EU”, en kampanj kring hälsosamt åldrande och probiotika. 2021 var ett spännande år eftersom både Polen, Nederländerna och Danmark valde att tillåta användning av ordet probiotika som en obligatorisk kategoribeteckning för kosttillskott. Läs mer om IPA på: www.internationalprobiotics.org Publicerade artiklar på kliniska studier (BSD 1) Produkt Stam eller stamkombination 2021 2020 2019 Protectis L. reuteri DSM 17938 165 153 1441) Prodentis L. reuteri DSM 17938 & L. reuteri ATCC PTA 5289 61 53 45 Gastrus L. reuteri DSM 17938 & L. reuteri ATCC PTA 6475 7 6 6 Osfortis L. reuteri ATCC PTA 6475 1 1 1 Totalt antal artiklar2) 236 214 198 1) Inklusive artiklar med moderstammen L. reuteri ATCC 55730. 2) Det totala antalet publicerade artiklar i slutet av året på BioGaias probiotiska stammar, inklusive artiklar (2) baserade på studier med produkter som ännu inte kommersialiserats. Väldokumenterade produkter och transparent produktinformation (GRI 3-3) Hälsosamma produkter INNEHÅLL

RkJQdWJsaXNoZXIy NjAyMDA=