BioGaia Hållbarhetsrapport 2021

20 BIOGAIA HÅLLBARHETSRAPPORT 2021 Väsentlighet och risker Korruption ses allmänt som ett av de största hoten mot både social och ekonomisk utveckling. Korruption leder till sned- fördelning av resurser och underminerar rättsstatsprincipen och intressenternas förtroende. BioGaia arbetar med olika företag i över hundra länder där korruptionsrisken1) varierar. De främsta riskerna för korruption och mutor uppstår vid försäljning av produkter till distributörer, vid större inköp, samt om oberoendet hos forskare och läkare skulle vara bristfälligt. Det är därför mycket viktigt att de anställda känner till och är förberedda på att hantera dessa risker. Hur arbetet bedrivs För att ge de anställda vägledning har BioGaia en policy mot korruption och mutor som omfattar hela koncernen. Policyn tar bland annat upp företagets definition av mutor, korruption och intressekonflikt, samt ger övergripande riktlinjer för vad som är accepterat beteende. Här anges också kanaler för rapportering av incidenter. Arbetet mot korruption har hög prioritet och därför är en medlem av ledningsgruppen operativt ansvarig. Styrelsen har det slutgiltiga ansvaret för organisationens affärsetik och arbete mot korruption. Varje år hålls en utbildning i antikorruptionsfrågor för de anställda. Där ingår information om hur korruption påverkar samhället, BioGaias policy mot korruption och mutor samt vilka lagar och regler som gäller. Under utbildningens gång uppmärksammas även BioGaias visselblåsarfunktion, som utgör en viktig del i arbetet mot korruption då denna garanterar anonymitet. Samtliga deltagare gör efter utbildningen ett test för att säkerställa att de har tillräcklig kunskap inom området. BioGaia har sommål att alla anställda inom koncernen ska genomgå denna årliga antikorruptionsutbildning. Under 2021 deltog 97 (100) procent av moderbolagets anställda och 92 (100) procent av koncernens anställda i utbildningen. Inga korruptionsincidenter har kommit till företagets kännedom under 2021. BioGaias visselblåsarfunktion tillhandahålls av en extern aktör där anställda och andra anonymt kan rapportera avvikelser. Funktionen kan nås via BioGaias externa webbplats på svenska och engelska. Företagets riktlinjer för visselblåsarfunktionen kommuniceras via antikorruptionspolicyn, under utbildningstillfällen samt för nyanställda vid introduktionen. Antikorruptionspolicyn finns tillgänglig för samtliga medarbetare. Gruppen som ansvarar för hanteringen av rapporterade incidenter består av en styrelserepresentant samt representanter från HR och Corporate Governance. BioGaia åtar sig att följa EU-direktivet om skydd för visselblåsaren. Inga incidenter rapporterades i visselblåsarsystemet under 2021. Arbete mot korruption och mutor (GRI 3-3) Arbete med antikorruption (GRI 205-2) Andel och antal anställda som fått utbildning i företagets policy mot korruption och mutor per anställningstyp 20211) 2020 2019 BioGaia AB 97% (93) 100% (96) 100% (94) Ledningsgruppen 100% (9) 100% (10) 100% (10) Anställda 96% (81) 100% (86) 100% (84) BioGaia-koncernen 92% (119) 100% (160) 86% (135) Ledningen2) 100% (13) 100% (18) 100% (12) Anställda 91% (106) 100% (142) 78% (123) 1) U nder 2021 ingår inte medarbetare som varit tjänst- eller föräldralediga under perioden samt anställda i Japan på koncernnivå. 2) Ledningen i BioGaia-koncernen omfattar den verkställande ledningen för BioGaia AB (9), vd:arna för BioGaia Pharma (1), MetaboGen (1) och BioGaia Production (1) och BioGaia Finland (1).. En hälsosam verksamhet Framsteg och prioriteringar i det fortsatta arbetet BioGaias utbildning mot korruption och mutor som genomförs årligen har uppdaterats under året och lanserats i ett webbaserat format. Utbildningen är interaktivt uppbyggd där information blandas med frågor samt avslutas med ett obligatoriskt frågeformulär varpå användaren får testa sina kunskaper. Under det kommande året ska utbildningen översättas till japanska för att BioGaia Japan ska ha tillgång till informationen på sitt modersmål. Anställda i Japan (28) har därför inte genomfört utbildningen under 2021 men kommer att göra det under 2022 efter det att utbildningen översatts. Styrelsen ser årligen över och godkänner alla policyer. Ledningen i BioGaia-koncernen har fått utbildning i koncernens policyer och processer mot korruption och mutor. Av de anställda utanför Sverige har fem av sex personer i Singapore, USA och Finland genomgått utbildningen. Se uppgifter om leverantörer, distributörer och partner som har undertecknat BioGaias externa uppförandekod, inklusive antikorruptionsklausulerna, under avsnittet om hälsosamma nätverk på s. 26–27. BioGaia har dessutom infört antikorruptionsklausuler i de standardiserade kontraktsmallarna. 1) BioGaia har inga intäkter från statliga avtal. INNEHÅLL

RkJQdWJsaXNoZXIy NjAyMDA=