BioGaia Hållbarhetsrapport 2021

BIOGAIA HÅLLBARHETSRAPPORT 2021 21 En hälsosam verksamhet Verksamhetens miljöpåverkan (GRI 3-3) Väsentlighet och risker Klimatförändringar är en av vår tids största utmaningar och under sommaren 2021 släpptes en oroväckande rapport från IPCC som ytterligare underströk behovet av att minska utsläppen av växthusgaser drastiskt för att möjliggöra en tryggare framtid. BioGaia förstår att den verksamhet som bedrivs ger upphov till utsläpp och andra miljödegraderande konsekvenser. Med det som grund arbetar bolaget för att minska all form av potentiell och faktisk negativ miljöpåverkan genom hela värdekedjan och bidra till den hållbara omställning som är nödvändig för ett långsiktigt fungerande samhälle. Utöver eventuella varumärkes- och regulatoriska risker som kan uppstå ifall bolag inte ställer om tillräckligt snabbt, så uppstår även ökade fysiska risker med större utsläpp. Dessa kan drabba BioGaias egna anläggningar, leverantörsled och konsumenter, samt även ha en indirekt påverkan på BioGaias förmåga att verka. Hur arbetet bedrivs I BioGaias uppförandekod ingår principen att ta hänsyn till miljön i samtliga beslut som fattas. Detta kan exempelvis vara i valet av leverantörer och råvaror. BioGaia gör också årliga beräkningar av företagets utsläpp av växthusgaser (s. 23), något som ökar förståelsen för var i verksamheten den mest väsentliga klimatpåverkan sker och hjälper BioGaia att prioritera förbättringsåtgärder. Under 2021 genomfördes en uppdaterad och fördjupad livscykelanalys som har gett mer omfattande kunskap om blisterförpackningar och plastburkars klimatpåverkan. Denna beskrivs närmare under avsnittet material- och råvaruhantering (s. 16). Resultaten används som underlag för eventuella åtgärder och strategiska beslut kring val av förpackningar. Analysen inkluderade också uppgifter om andra former av miljöpåverkan, till exempel försurning och övergödning, vilka innebär att BioGaia kan beakta ytterligare effekter i det fortsatta arbetet. Livscykelanalysen ligger bland annat till grund för den strategi som tagits fram under året för att minska den framtida miljöpåverkan från produkter och förpackningar. Den har dessutom bidragit med ytterligare precision i beräkningarna av miljöpåverkan från produkterna. Under 2021 har beräkningsmetoderna för utsläpp av växthusgaser och dess kategorisering förfinats och förbättrats. 1 901 (1 702) ton CO2-ekvivalenter inkluderar de poster som är jämförbara mot föregående år, där ökningen beror på de uppdaterade beräkningsmetoderna för förpackningar, tillkomsten av mer exakta underlag för företagsbilar och ökad försäljning av produkter med ett högre utsläpp. Företagets rapportering av utsläpp från affärsresor har förbättrats med snabbare tillgång till data från reseleverantören, och har minskat jämfört med föregående år. I år har även ett estimat tagits fram för utgående transporter,. som visat sig bidra till en signifikant del av BioGaias klimatpåverkan, hela 4 764 ton CO2e. Beräkningarna har gjorts utifrån ett antal antaganden och kommer därför att utvecklas ytterligare under 2022. Eftersom typ av transport bestäms av kund har BioGaia förhållandevis låg rådighet över dessa utsläpp. Framöver kommer dock BioGaia att arbeta mer för att påverka kunderna att välja mer klimatsmarta transporter. Mer information om vilka utsläppskategorier som ingår och vilka metoder som har använts för beräkningarna hittar du på s. 23. BioGaia har klimatkompenserat för företagets utsläpp sedan 2013. Mer information om klimatkompensationsprojektet återfinns i avsnittet Samhällsengagemang på s. 38. Sedan 2020 har BioGaia AB även köpt förnybar el till verksamhetens egna kontors- och produktionslokaler. För att all el i verksamheten ska vara grön har BioGaia under 2021 även köpt separata certifikat för grön el motsvarande elför- brukningen för verksamheten i Japan, då det varit utmanande att köpa grön el direkt från elleverantören där. Framsteg och prioriteringar i det fortsatta arbetet BioGaia har valt att fokusera det fortsatta arbetet på områden där bolaget potentiellt har störst möjlighet att minska sina utsläpp och därmed kan göra störst skillnad. Dessa områden inkluderar: Ingredienser, med fokus på utfasningen av palmolja Förpackningar och arbetet mot mer hållbara förpackningslösningar Affärsresor, vilka historiskt stått för en stor del av BioGaias utsläpp Leverantörskedjans miljöpåverkan och beräkningsmetodik Arbetet med att fasa ut palmolja har givits hög prioritet då användningen av palmolja motsvarar en signifikant del av BioGaias koldioxidavtryck, samt har en negativ påverkan på biodiversitet. Utfasningen av palmolja i produkterna beräknas totalt ge en minskning på över 150 ton växthusgaser per år, grundat på 2019 års försäljningssiffror. Utsläppsminskningen från de nya palmoljefria produkterna som Kemikaliehantering I BioGaias tillverkning krävs ett antal kemikalier och det är av stor vikt att de hanteras på rätt sätt i verksamheten. Därför görs noggranna riskanalyser ur kvalitets-, miljö- och arbetsmiljösynpunkt innan nya kemikalier tas in på BioGaia Production och det sker ett kontinuerligt arbeta för att hitta alternativ till de kemikalier som bedöms vara mest skadliga. Samtliga medarbetare är välinformerade om hur kemikalierna ska hanteras på bästa sätt och har vid behov tillgång till personlig skyddsutrustning. INNEHÅLL

RkJQdWJsaXNoZXIy NjAyMDA=