BioGaia Hållbarhetsrapport 2021

22 BIOGAIA HÅLLBARHETSRAPPORT 2021 lanserades under 2021 påverkar ännu inte siffrorna, men förväntas bli tydligare i takt med en ökad försäljning av produkterna. Läs mer om BioGaias arbete med utfasning av palmolja på s. 17. Produktförpackningarna är en av de stora utsläppskällorna från BioGaias verksamhet. Som beskrivet på s. 16-17, material och råvaruanvändning, har arbetet med att finna mer miljövänliga förpackningslösningar under 2021 fortskridit. Produktutvecklingsarbetet är långsiktigt och rigorösa tester måste genomföras för att säkerställa att substitutionen inte riskerar att påverka produktkvaliteten negativt. Det är därmed för tidigt för att kvantifiera miljöeffekten av dessa insatser. Innan pandemin utgjorde affärsresorna en stor del av BioGaias utsläpp. Under året har affärsresorna minskat i jämförelse med 2020 års nivåer, vilket delvis kan förklaras med det fortsatta pandemiläget. BioGaias mål om 30 procents utsläppsminskning från resor kan därför ännu inte följas upp med en fullt rättvisande bild. Måldefinitionen är att sänka de genomsnittliga utsläppen per försäljningsvolym med 30 procent under perioden 2021-2025 jämfört med 2019. Ett resedirektiv har tagits fram och antagits av ledningsgruppen som anger riktlinjer för hur personalen ska resa i tjänsten. Direktivet syftar till att verka för att öka personalens säkerhet samt minska kostnader och miljöpåverkan från tjänsteresor. I samband med livscykelanalysen föregående år identifierades flera klimatrelaterade förbättringsmöjligheter i BioGaias leverantörskedja – dels hos kontraktsleverantörer och dels i valet av insatsmaterial för produkterna. Arbetet med att utvärdera miljöpåverkan hos leverantörerna kommer att fortsätta men har än så länge inte resulterat i några konkreta förändringar. Ledningen i BioGaia AB har under 2021 beslutat att tillsätta en hållbarhetskommitté (Sustainability Committee) vars arbete inletts under 2022. Kommittén kommer att bidra i arbetet med att ta fram hållbarhetsmål till BioGaias över- gripande hållbarhetsstrategi samt stärka förutsättningarna att driva projekt för att minska bolagets miljöpåverkan. Bland annat ska BioGaia under 2022 fastställa konkreta och mer ambitiösa klimatmål, samt påbörja processen att få dessa godkända av Science Based Targets initiative. En hälsosam verksamhet INNEHÅLL

RkJQdWJsaXNoZXIy NjAyMDA=