BioGaia Hållbarhetsrapport 2021

26 BIOGAIA HÅLLBARHETSRAPPORT 2021 Väsentlighet och risker Den största delen av BioGaias påverkan uppstår i leverantörskedjan, varför det är viktigt att leverantörerna får stöd i sitt hållbarhetsarbete. Då leverantörerna inte verkar direkt under BioGaias kontroll finns det risk att indirekt stötta verksamheter som strider mot BioGaias värderingar, exempelvis genom brott mot mänskliga rättigheter eller brister i arbets- och säkerhetsnormer. BioGaia kan dock ställa krav på sina leverantörer och har därmed möjlighet att påverka dem i positiv riktning, där krav på att prioritera mer hållbara material är ett exempel. BioGaia har ett relativt litet antal leverantörer av kultur, kontraktstillverkning, packning och testning. Genom att skapa långsiktiga och nära relationer med dessa kan BioGaia öka möjligheten att bidra till att förbättra leverantörernas hållbarhetsarbete. Det arbetet minskar bland annat hållbarhetsriskerna i leverantörskedjan. Utöver dotterbolaget BioGaia Production har BioGaia AB externa leverantörer för produktion och paketering av produkterna samt leverantörer av bakteriekulturer och analystjänster i Sverige, Danmark, Belgien, Italien, Tyskland, Spanien och USA. Leverantörer av ingredienser finns främst i Europa och USA. BioGaia har dock andraledsleverantärer i andra delar av världen.. BioGaia har dock andraledsleverantörer i andra delar av världen. Forskning bedrivs huvudsakligen i samarbete med olika universitet och sjukhus i Europa och Nordamerika. Hur arbetet bedrivs Enligt BioGaias uppförandekod ska ett kontinuerligt förbättringsarbete göras för att minska den negativa påverkan i alla delar av värdekedjan. BioGaia arbetar fortlöpande för att leverantörer och partner ska driva sina verksamheter enligt standarder sommotsvarar BioGaias egna. Här ingår att följa gällande lagar, förordningar och internationella överenskommelser ommänskliga rättigheter och anständiga arbets- villkor enligt internationellt erkända arbetsnormer (till exempel ILO). Om oetiskt uppförande och/eller bristande efterlevnad upptäcks i värdekedjan ska detta rapporteras och lämpliga åtgärder vidtas. BioGaias arbete med hållbara inköp bedrivs genom riskbaserad bedömning, uppförandekoden för leverantörer Ansvarsfulla leverantörer (GRI 3-3) samt dialog och monitorering. Uppförandekoden för leverantörer specificerar BioGaias minimikrav inom områden sommänskliga rättigheter, arbetsförhållanden, miljö, affärs- etik och arbete mot korruption. Koden utgör en del av affärskontrakten med leverantörerna. Leverantörer som bedöms medföra högre risk, till exempel baserat på var de har sin verksamhet, blir ombedda att göra en självutvärdering av hur väl de uppfyller uppförandekodens krav. Dessa bevakas sedan av både BioGaia och leverantören, och följs upp som en del av de årliga utvärderingarna av leverantörsrisker (Supplier Risk Assessments). Utvärderingarna genomförs på ett strukturerat sätt för att identifiera risker och sätta in mitigerande åtgärder där det anses nödvändigt. (se Produktkvalitet och produktsäkerhet, s. 15). Hållbarhetspåverkan hanteras också kontinuerligt i den löpande dialogen med leverantörerna. Framsteg och prioriteringar i det fortsatta arbetet I slutet av 2021 hade 100 (100) procent av BioGaias kontrakterade tillverkare, samt leverantörer av bakteriekulturer och analystjänster, undertecknat uppförandekoden eller visat upp en egen, likvärdig version. Under 2021 skrevs inga nya leverantörskontrakt för de här tjänsterna i områden med högre risk. Därför har inte heller några nya bedömningar utförts. Under 2020 års process med livscykelanalysen identifierades viktiga påverkansområden och möjligheter till sam- arbete för att minska utsläppen av växthusgaser. Dessa har undersökts närmare under 2021 men ännu inte resulterat några konkreta åtgärder. Leverantörer som har undertecknat uppförandekoden (BSD 6, GRI 414-1) 2021 2020 2019 Kontraktstillverkare och leverantörer av bakteriekulturer 100% 100% 100% Analystjänster 100% 100% 100% Nya leverantörer som undertecknat CoC under året1) 0 0 – 1) I nga nya kontraktstillverkare, leverantörer av bakteriekulturer eller analystjänster har tillkommit under året. Hälsosamma nätverk INNEHÅLL

RkJQdWJsaXNoZXIy NjAyMDA=