BioGaia Hållbarhetsrapport 2021

30 BIOGAIA HÅLLBARHETSRAPPORT 2021 Väsentlighet och risker BioGaia strävar efter att erbjuda en fysiskt och psykiskt hälsosammiljö på arbetsplatsen, som bidrar till ett ökat välmående för de anställda. Bristfälliga färdigheter, låg motivation, hög stressnivå och bristande lojalitet uppfattas som de största riskerna inom ramarna för anställdas väl- befinnande. Dessa aspekter förhöjer risken för försämrad hälsa och ökade sjukskrivningar. Genom att arbeta systematiskt och förebyggande för att öka välbefinnande bland medarbetare minskar BioGaia risken att förlora värdefull kompetens, som i sin tur kan påverka bolagets möjlighet att leverera högkvalitativa produkter. BioGaia arbetar aktivt för att engagera och inspirera sina medarbetare och ge demmöjlighet att vara sitt bästa jag, då gynnas både de anställda och verksamheten. Hur arbetet bedrivs BioGaias företagskultur är en starkt motiverande faktor för de anställda och en central drivkraft för verksamheten. Den sammanfattas bäst som “Do good and have fun”. Under 2020 togs nya kärnvärderingar frammed utgångspunkt i ett stort ledningsgruppsarbete med en omfattande värderingsundersökning bland medarbetare. Arbetet resulterade i följande tre kärnvärderingar: Innovation Vi eftersträvar banbrytande lösningar som gör skillnad i människors liv. Samarbete Tillit, hjälpsamhet och nyfikenhet definierar vårt sätt att arbeta. Passion Vi är engagerade och lägger ner vår själ i allt vi gör. Grunden för BioGaias arbete med att skapa en säker och hälsosam arbetsplats är den interna uppförandekoden och arbetsmiljöpolicyn. BioGaia har också en personalhandbok som ger vägledning i hur det är att arbeta i företaget, liksom vart man sommedarbetare kan vända sig med frågor och problem. Handboken redogör även för olika anställningsförmåner. Anställdas välbefinnande (GRI 3-3) Inom BioGaia AB ordnas även återkommande aktiviteter för att öka de anställdas välbefinnande. Det kan vara olika typer av fysisk träning eller sociala arrangemang. Under försommaren 2021 blev exempelvis samtliga medarbetare inbjudna att delta i digital yoga under sex veckor och under hösten deltog cirka 60 procent av BioGaia AB:s medarbetare i en utmaning för att öka vardagsmotionen i en tävling mot andra företag. Framsteg och prioriteringar i det fortsatta arbetet Arbetet med att förankra värderingarna har fortsatt under året. Pandemin har begränsat möjligehten till fysiska möten med dialog och diskussioner vilket påverkat arbetet med företagskulturen även under 2021. Dock återupptogs förankringsarbetet under hösten genom fysiska workshops med intentionen att fortsätta arbetet att bygga en stark, värderingsdriven ledarskapskultur under kommande år. Under hösten 2021 introducerades medarbetarverktyget &Frankly för att möjliggöra uppföljning av mjukare värden. Syftet är att med enkla anonymiserade medarbetarundersökningar mäta engagemanget på områden som exempelvis ledarskap och välbefinnande. Förhoppningen är att genom dessa puls-undersökningar, som ska genomföras minst en gång i kvartalet, kunna följa upp och kontinuerligt förbättra välbefinnandet och kulturen på bolaget. Diskussioner kring hur BioGaia ska arbeta på bästa sätt efter covid-19 för att skapa en så bra balans sommöjligt mellan arbete och fritid, samt ha en inkluderande och inspirerande arbetsmiljö fortsätter. Under året har det tagits beslut kring att testa en hybridmodell där medarbetarna erbjuds att arbeta tre dagar på kontoret och två dagar utanför per vecka. Under 2021 noterades en något ökad personalomsättning för BioGaia AB, 11,3 procent jämfört med 2020 års 7,3 procent. En bidragande faktor till den ökade personalomsättningen kan vara BioGaias satsning på ökad försäljning direkt till konsument, vilket medfört större behov av nya kompetenser inom områden som exempelvis digitalisering, försäljning samt marknadsföring mot konsument. Ett beslut om att flytta den existerande verksamheten för BioGaia AB i Lund till Eslöv bredvid BioGaia Production i syfte att stärka samarbetet med dotterbolaget, kan också ha varit en bidragande faktor. Sjukfrånvaron generellt var fortfarande låg, om än något högre än föregående år, 2,3 procent jämfört med 1,9 procent. Anställda1) erbjuds bland annat följande förmåner: Fria hälsoundersökningar vartannat år för anställda under 50 år och varje år för anställda över 50 år Extra sjukvårdsförsäkring och full lön från första sjukdagen2) Friskvårdsbidrag Samtalsstöd vid behov, oavsett om det gäller privata eller arbetsrelaterade problem Möjlighet till föräldrautfyllnad på föräldrapenningen i 6 månader som ett komplement till Försäkringskassans ersättning 1) D essa förmåner gäller främst anställda i Sverige och lokala avvikelser kan förekomma för medarbetare utanför Sveriges gränser 2) E n majoritet av våra anställda bor i Sverige, med tillgång till ett utbrett statligt sjukvårdssystem. De förmåner BioGaia erbjuder fungerar som komplement till detta. En hälsosam arbetsplats INNEHÅLL

RkJQdWJsaXNoZXIy NjAyMDA=