BioGaia Hållbarhetsrapport 2021

32 BIOGAIA HÅLLBARHETSRAPPORT 2021 Väsentlighet och risker Anställda som känner att de utvecklas på arbetsplatsen är generellt motiverade och engagerade. Dessutom ökar möjligheter till utbildning och utveckling på en arbetsplats sannolikheten att locka till sig kompetent och välutbildad personal. Med goda utvecklingsmöjligheter minskar risken för att anställdas färdigheter blir bristfälliga, att värdefull kompetens går förlorad eller att personalomsättningen är hög. På BioGaia erbjuds därför alla anställda strukturerade utvecklingssamtal som bidrar till hur varje medarbetare har möjlighet att, med sin kunskap och kompetens, bidra till verksamheten. Hur arbetet bedrivs BioGaia har ett eget verktyg för strukturerade utvecklingssamtal som används av chefer och medarbetare för att säkra uppföljningens kvalitet. Utvecklingssamtalen är viktiga för att visa medarbetare att deras arbete uppmärksammas, uppskattas och värdesätts. Processen för utvecklingssamtal uppdaterades 2020 för att bli mer fokuserad och relevant för respektive roll. Alla chefer bjuds in till ett uppstartssamtal innan perioden för utvecklingssamtalen. Information till anställda och chefer skickas ut för att förbereda inför dessa samtal. Därutöver har bonusplanen uppdaterats under 2021 för att bli mer relevant och specifik. Under 2021 hade 92 (84) procent1) av de anställda ett utvecklingssamtal med sin närmaste chef och målbilden är att alla BioGaias anställda ska ha möjlighet att genomföra utvecklingssamtal årligen. En grundpelare i en organisation som präglas av utveckling Utbildning och utveckling (GRI 3-3) är ett inspirerande ledarskap. Därför har BioGaia valt att lägga extra tyngd på att lyfta ledarskapet som en del av värderingsarbetet. Ett program för ledarskapsutveckling initierades under 2020 vilket ska omfatta samtliga personer i ledningsgruppen samt alla med någon form av personalansvar. Ledarskapsutbildningen som färdigställts under 2021 är uppdelat i tre block där det värderingsstyrda ledarskapet är i fokus. Framsteg och prioriteringar i det fortsatta arbetet Under 2022 ämnar BioGaia integrera värderingarna tydligare i såväl de årliga utvecklingssamtalen som i de individuella, och avdelningarnas, måldefinitioner. Verktyget för utvecklingssamtal har under året uppdaterats och vidareutvecklats för att integrera de nya värderingarna. Liksom stora delar av värderingsarbetet (se Anställdas Välbefinnande, s. 30), har ledarskapsutvecklingen fortsatt begränsats av pandemin under 2021, då BioGaia ser fysiska möten som en förutsättning för en framgångsrik kulturförändring. För att driva arbetet framåt trots utmaningarna har BioGaia under 2021 skapat och genomfört en digital arbetsmiljöutbildning för nya chefer, vilken samtliga chefer genomfört, samt utvecklat ledarskapsprogrammet, som kommer att rullas ut i sin helhet under 2022. Under året har BioGaia, i samband med lanseringen av en digital utbildning i antikorruption, introducerat en utbildningsportal för anställda som ska kunna användas även för andra sorters utbildningar i framtiden. Andelen anställda som får regelbunden utvärdering av sin prestation och karriärutveckling2) (GRI 404-3) 2021 2020 2019 Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt BioGaia AB (totalt)3) 92% (82) 93% (55) 90% (27) 84% (75) 88% (52) 77% (23) 81% Fast anställda 92% (82) 93% (55) 90% (27) – – – – Tillfälligt anställda – (0) – (0) – (0) – – – – Heltidsanställda 90% (80) 93% (54) 90% (26) – – – – Deltidsanställda 100% (2) 100% (1) 100% (1) – – – – En hälsosam arbetsplats 1) S amtliga medarbetare som varit anställda i BioGaia AB under perioden för utvecklingssamtal ska ha blivit erbjudna möjligheten. Att inte samtliga medarbetare genomfört utvecklingssamtal under perioden för utvecklingssamtal har individuella orsaker. 2) 2 021 är det första år vi rapporterar på utvärdering av prestation och karriärsutveckling per anställningstyp. 3) P rocentsatsen baseras på antalet medarbetare som haft möjlighet till utvecklingssamtal under perioden och antalet medarbetare som de facto genomfört sitt utvecklingssamtal under perioden. INNEHÅLL

RkJQdWJsaXNoZXIy NjAyMDA=