BioGaia Hållbarhetsrapport 2021

BIOGAIA HÅLLBARHETSRAPPORT 2021 35 Väsentlighet och risker BioGaias dotterbolag, BioGaia Production, ansvarar för en stor del av BioGaias produktion vilken, tillsammans med BioGaia AB:s laboratorier, utgör en väsentlig del av BioGaias produktutveckling och tillverkning. Här finns dock en förhöjd risk för fysiska skador jämfört med resten av organisationen. Risken att olyckor inträffar kan öka om de anställda inte har rätt utbildning för att hantera kemikalier och/eller maskiner. Repetitiva fysiska arbetsuppgifter kan också leda till belastningsskador. Den del av BioGaias produktion som inte sker inom BioGaia Production sker hos kontrakterade tillverkare, där risken för brister i arbetsförhållanden inte i samma utsträckning är inom BioGaias kontroll. Risker vid de externa anläggningarna hanteras inom ramen för BioGaias leverantörsarbete, se Hälsosamma nätverk, s. 26. Hur arbetet bedrivs BioGaias arbete för en säker arbetsplats faller under arbets- miljöpolicyn, som kompletterasts med specifika instruktioner för varje del av verksamheten. Riskanalyser för de olika delarna utförs regelbundet och BioGaia Production arbetar löpande med förbättringar, exempelvis genom att investera i utrustning somminskar risken för skador samt arbeta med rotation för fysiska arbetsuppgifter. Säkerhetskontroller genomförs dagligen i BioGaia Production och avvikelser hanteras löpande. Skyddsombud och säkerhetskommittén i BioGaia Production samlas två gånger per år för att ta upp eventuella tillbud och olyckor. En obligatorisk arbetsmiljöutbildning för samtliga chefer på BioGaia Production, BioGaia Pharma AB, MetaboGen AB och BioGaia AB har genomförts under början av 2021. Säkerhet och arbetsförhållanden täcks av den uppförandekod som BioGaias leverantörer, inklusive BioGaia Production, måste underteckna. Säkerheten är också en av de aspekter som följs upp i de löpande diskussionerna och vid de regelbundna inspektionerna. Säkerhet i produktionen (GRI 3-3) Framsteg och prioriteringar i det fortsatta arbetet Under 2021 har BioGaia rekryterat en ny chef för ”operations” (COO) som har det yttersta ansvaret för både BioGaia AB "operations" och BioGaia Production. Ett av syftena med denna rekrytering har varit att skapa en tydligare brygga mellan BioGaia AB och BioGaia Production för att hitta syn- ergier och öka samarbetet mellan verksamheterna. Exempelvis har BioGaia AB fortsatt att granska rådande rutiner för ledning av arbetsmiljöarbetet på koncernnivå under året och kommer fortsätta med det framgent, ett arbete som förhoppningsvis kan effektiviseras med hjälp av en gemensam verksamhetschef. BioGaia AB har påbörjat inrättande av en skyddskommitté med representanter för både anställda och arbetsgivare. Liksom inom BioGaia Production ämnar kommittén att träffas regelbundet för att identifiera förbättringsmöjligheter i både den fysiska och psykiska arbetsmiljön. BioGaia har också under 2021 lanserat en intern webbplats med information om arbetsmiljöfrågor till stöd för både anställda och chefer som finns tillgänglig för alla på intranätet. BioGaia Production har under året infört en ny packlinje där arbetet tidigare varit manuellt vilket minskat arbetsbelastningen för medarbetare. Förbättringsarbetet på BioGaia Production förväntas fortsätta hålla hög standard och förbättras där det är möjligt framgent. Under 2022 förväntar vi oss att bygga en ny lokal för produktion i Eslöv. I denna lokal kommer säkerhetsstandarden fortsättningsvis vara hög och prioriterad liksom för nuvarande anläggningar. Under året hade BioGaia Group 0 (0) skador som ledde till frånvaro (LTI). Arbetsrelaterade skador1) (GRI 403-9) Arbetsrelaterade skador vilka lett till frånvaro 2021 2020 2019 Antal incidenter som lett till förlorad arbetstid (LTI2)) 0 0 1 Antal incidenter per miljon arbetade timmar (LTIF3)) 0 0 3,1 Allvarlighetsgrad (frånvarodagar per LTI) 0 0 5 1) Antal incidenter. BioGaia-koncernen har aldrig haft någon olycka med dödlig utgång. 2) L ost Time Incident (LTI) är incidenter vilka lett till förlorad arbetstid. 3) L ost Time Incident Frequency (LTIF): (LTI × 1 000 000)/ (genomsnittligt antal anställda × 2 080 timmar). En hälsosam arbetsplats INNEHÅLL

RkJQdWJsaXNoZXIy NjAyMDA=