BioGaia Hållbarhetsrapport 2021

BIOGAIA HÅLLBARHETSRAPPORT 2021 37 Anställdas välbefinnande Mål 2021 Genomfördes Utfall 2021 Fortsätta med hälsofrämjande aktiviteter. Ja Två formaliserade aktiviteter har genomförts, se s. 30. Fortsätta fokusera på de anställdas välbefinnande i medarbetarsamtalen. Ja Inget oförutsett har uppkommit i medarbetarsamtalen som krävt omedelbar handling. Medarbetarsamtalen har blivit ett bra forum för att identifiera individuella behov och uppmuntra till att ta externt stöd där det upplevs behjälpligt. Fortsätta erbjuda de anställda en årlig hälsokontroll. Ja Hälsokontrollen har genomförts under 2021. Mål 2022 Fortsätta driva värderings- och ledarskapsarbetet med hjälp av utbildningar och workshops. Arbeta vidare med kulturen på BioGaia med målet att eNPS (Employee Net Promoter Score) ska ligga i linje med benchmark. Utbildning och utveckling Mål 2021 Genomfördes Utfall 2021 Fortsätta arbeta för att genomföra och utveckla ledarskapsutbildningen. Pågående En modul för ledarskapsutbildningen har genomförts i november. Partnerskap och innehåll har identifierats för fortsättningen av ledarskapsutbildningen. Fortsätta att ta fram en successionsplanering för hela organisationen. Pågående Process för att ta fram en successionsplanering är pågående. Mål 2022 Ledarskapsutbildningen förväntas färdigställas och genomföras i sin helhet. Färdigställa processen för successionsplanering. Integrera värderingarna i samtliga medarbetarsamtal och måldefinitioner. Mångfald och jämställdhet Mål 2021 Genomfördes Utfall 2021 Arbeta med jämställdhets- och mångfaldsfrågor i kommande ledarskapsutbildningar. Delvis Utformningen av ledarskapsutbildningen pågår och fokuserar inte specifikt på jämställdhet- och mångfald men indirekt via fokuset på värderingsstyrt ledarskap. Vidareutveckla processer så att jämställdhet och mångfald blir en del av rekryteringsprocessen. Delvis Inte infört någon specifik process under året som fokuserar på jämställdhet och mångfald, det är en dialog som förs under rekrytering och med externa rekryteringspartner. Mål 2022 Färdigställa och rulla ut modulen för jämställdhet och mångfald i ledarskapsutbildningen i enlighet med handlingsplanen för diskriminering och trakasserier (se s. 33). Säkerhet i produktionen Mål 2021 Genomfördes Utfall 2021 Fortsätta granska nuvarande hantering och rutiner. Pågående BioGaia AB har fortsatt att granska pågående rutiner under året och arbetet med förbättringar pågår löpande. Lansera en webbplats för både chefer och anställda med information, instruktioner och stöddokument som rör arbetsmiljön. Ja Webbplatsen har lanserats under året. Inrätta en skyddskommitté med representanter för både anställda och arbetsgivare. Pågående BioGaia AB har inte färdigställt arbetet med att införa en skyddskommitté med bakgrund av pandemin men ämnar genomföra detta kommande år. Förhoppningen är att ta inspiration från existerande praxis i BioGaia Production och i laboratorierna. Sammanfattning – Hälsosam arbetsplats En hälsosam arbetsplats INNEHÅLL

RkJQdWJsaXNoZXIy NjAyMDA=