BioGaia Hållbarhetsrapport 2021

BIOGAIA HÅLLBARHETSRAPPORT 2021 41 Revisorns yttrande avseende den lagstadgade hållbarhetsrapporten Till bolagsstämman i BioGaia AB (publ), org.nr 5563808723 Uppdrag och ansvarsfördelning Det är styrelsen som har ansvaret för hållbarhetsrapporten för år 2021-01-01—2021-12-31 och för att den är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen. Granskningens inriktning och omfattning Vår granskning har skett enligt FARs rekommendation RevR 12 Revisorns yttrande om den lagstadgade hållbarhetsrapporten. Detta innebär att vår granskning av hållbarhetsrapporten har en annan inriktning och en väsentligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har. Vi anser att denna granskning ger oss tillräcklig grund för vårt uttalande. Uttalande En hållbarhetsrapport har upprättats. Stockholm 25 mars 2022 Deloitte AB Birgitta Lööf Auktoriserad revisor INNEHÅLL

RkJQdWJsaXNoZXIy NjAyMDA=