BioGaia Hållbarhetsrapport 2021

42 BIOGAIA HÅLLBARHETSRAPPORT 2021 GRI-index GRI Standard Upplysning Sidhänvisning Kommentar GRI 2: Generella upplysningar 2021 Organisationsprofil och rapporteringsprinciper 2-1 Organisationsdetaljer s. 4 Moderbolaget BioGaia AB har sitt huvudkontor i Stockholm. BioGaia AB, BioGaia Production AB, MetaboGen AB, BioGaia Invest och BioGaia Pharma AB har sitt säte i Sverige. BioGaia Biologics Inc är baserat i USA, BioGaia UK i England, BioGaia Finland i Finland och BioGaia Japan Inc i Japan. 2-2 Enheter som ingår i organisationens hållbarhetsrapportering GRI-Index Redovisningen omfattar hela BioGaia-koncernen, men där uppgifter inte har funnits tillgängliga för alla dotterbolag har detta noterats i rapportens löpande text och/eller noter till tabeller. 2-3 Rapporteringsperiod, frekvens och kontaktperson GRI-Index Årlig rapportering, kontaktperson är Hållbarhetschef Jonathan Gromark, jg@biogaia.se 2-4 Reviderad information GRI-Index Ingen information från föregående års rapport har reviderats 2-5 Externt bestyrkande GRI-Index Rapporten har kontrollerats av revisorer enligt FAR:s revisionsstandard RevR12 men ej översiktligt granskats av tredje part. Aktiviteter och anställda 2-6 Aktiviteter, värdekedja och andra affärsrelationer s. 4, 8-9 BioGaia är ett hälsoföretag som utvecklar, producerar och säljer probiotiska produkter. BioGaia äger dotterbolag som förpackar BioGaias produkter (BioGaia Production) och säljer dem (BioGaia Japan, BioGaia Finland, BioGaia UK samt BioGaia Inc) samt utför forskning och utvecklar ny probiotika och produkter (MetaboGen, BioGaia Invest och BioGaia Pharma). Nytt för 2021 är att BioGaia påbörjat direktförsäljning av produkterna parallellt med den existerande modellen via distributörer. Läs mer om detta i Årsredovisningen 2021. 2-7 Anställda s. 31 2-8 Arbetare som inte är anställda GRI-Index BioGaia har inte kunnat summera kvantiteten konsulttjänster som använts under 2021 i antal FTE's men tiden bedöms som icke-signifikant i relation till anställda. Styrning 2-9 Styrningsstruktur och sammansättning GRI-Index Styrelsen har det yttersta ansvaret för företagets hållbarhetsarbete. Styrningen av BioGaia sker genom bolagsstämman via styrelsen och den verkställande direktören. Mer information om BioGaias styrningsstruktur finns i BioGaias bolagsstyrningsrapport. Denna återfinns i BioGaias årsredovisning för 2021. Information om styrelseledamöternas övriga befattningar och åtagande finns på BioGaia.com – Investerare - bolagsstyrning - styrelse. 2-10 Nominering och tillsättande av bolagets högsta ledningsorgan GRI-Index Styrelsen är BioGaias högsta ledningsorgan. Mer information om BioGaias styrningsstruktur finns i BioGaias bolagsstyrningsrapport. Denna återfinns i BioGaias årsredovisning för 2021. 2-11 Styrelseordförande GRI-Index Styrelseordförande är inte en del av BioGaias ledningsgrupp. Mer information om BioGaias styrningsstruktur finns i BioGaias bolagsstyrningsrapport. Denna återfinns i BioGaias årsredovisning för 2021. 2-12 Det högsta ledningsorganets ansvar i att kontrollera och följa upp GRI-Index Styrelsen kontrollerar och följer upp den ekonomiska utvecklingen, utformar visionen, lägger fast strategier och sätter mål. Styrelsens beskrivning av intern kontroll för räkenskapsåret 2021 finns i bolagsstyrningsrapporten. Denna återfinns i BioGaias årsredovisning för 2021. 2-13 Delegering av ansvar GRI-Index Verkställande direktören har en instruktion beslutad av styrelsen som bland annat reglerar dennes arbete med ledning och utveckling av bolaget samt löpande rapportering och beslutsunderlag till styrelsen. Deklaration om användning: BioGaia har rapporterat i enlighet med GRI-standarderna för perioden 2021-01-01 till 2021-12-31 GRI 1 använd: GRI 1: Foundation 2021 Applicerbar GRI Sector Standard: Ingen applicerbar sektor-standard tillgänglig vid tidpunkten för uppförande av 2021 års rapportering INNEHÅLL

RkJQdWJsaXNoZXIy NjAyMDA=