BioGaia Hållbarhetsrapport 2021

BIOGAIA HÅLLBARHETSRAPPORT 2021 43 GRI Standard Upplysning Sidhänvisning Kommentar 2-14 Det högsta styrelseorganets roll i hållbarhetsrapportering GRI-Index Styrelsen har det yttersta ansvaret för företagets hållbarhetsarbete. Den verkställande direktören rapporterar om hållbarhetsfrågor vid varje styrelsemöte. Ett styrelsemöte om året kommer särskilt fokusera på hållbarhetsfrågor. BioGaia har bildat en hållbarhets- kommitté med representanter från hela bolaget, inklusive en styrelseledamot och verkställande direktören. Arbetet leds av BioGaias hållbarhetsansvarige. 2-15 Intressekonflikter s. 20 Enligt BioGaias code of conduct ska intressekonflikter undvikas, och om de inte kan undvikas så ska de rapporteras. 2-16 Kommunikation av kritiska angelägenheter GRI-Index Styrelsens beskrivning av intern kontroll för räkenskapsåret 2021 finns i bolagsstyrningsrapporten. Denna återfinns i BioGaias årsredovisning för 2021. 2-17 Det högsta styrelseorganets kunskap inom hållbarhetsfrågor GRI-Index Styrelsens kunskap om hållbarhetsfrågor är god. Styrelsen inkluderar löpande hållbarhetsaspekten i frågeställningar. 2-18 Utvärdering av det högsta styrelseorganets prestationer GRI-Index Under år 2021 genomfördes en omfattande utvärdering av styrelsens arbete, med hjälp av en extern konsult. Mer information om styrelseutvärderingen finns i BioGaias bolagsstyrningsrapport. Denna återfinns i BioGaias årsredovisning för 2021. 2-19 Ersättningsdirektiv GRI-Index Riktlinjer för ersättning till verkställande direktören och andra medlemmar i ledningsgruppen beslutades vid årsstämman 2020 och gäller till dess nya riktlinjer antagits av bolagsstämman. Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer åtminstone vart fjärde år för beslut vid bolagsstämma. 2-20 Process för att fastställa ersättning GRI-Index Verkställande direktörens totalersättning beslutas av styrelsen efter beredning av Ersättningsutskottet. 2-21 Årlig total ersättningsgrad GRI-Index Information om ersättningar finns i ersättningsrapporten för 2021. Strategi, förhållningssätt och genomförande 2-22 Uttalande om strategi för hållbar utveckling s. 6 2-23 Politiska åtaganden GRI-Index Under 2020 tog BioGaia fram och presenterade en intern uppförandekod för alla anställda. Den innehåller företagets etiska standarder, hållbarhetsambitioner och satsningar. Koden ska fungera som vägledning för alla anställda, samtidigt som den tydliggör företagets värderingar och åtaganden. Koden hänvisar bland annat till internationella överenskommelser ommänskliga rättigheter och arbetsnormer (t.ex. ILO), Helsingforsdeklarationens etiska principer samt 3R-principen för forskning (ersätta, förfina och minska). Mer information finns på BioGaias hemsida. 2-24 Hur antagna direktiv, policys och riktlinjer integreras i verksamheten GRI-Index Styrelsen antar årligen bolagets policys som implementeras av ledningen genom utbildningar. Den verkställande direktören och chefer kan sedan för sitt ansvarsområde fastställa direktiv eller riktlinjer. 2-25 Processer för att åtgärda negativa påverkan s. 15 Begränsas till att åtgärda eventuell negativ påverkan från produkterna. 2-26 Mekanismer för att söka råd och lyfta problem s. 20 Anställda uppmanas att aktivt lyfta problem till sina chefer eller legal. BioGaia har också implementerat en visselblåsarservice där anställda anonymt kan rapportera problem. 2-27 Efterlevnad av lagar och förordningar GRI-Index Under 2021 har det inte uppdagats några fall där BioGaia brutit mot några lagar eller regleringar. Inga böter har betalats under året. 2-28 Medlemskap i organisationer GRI-Index BioGaia är medlem av Svensk Egenvård, IPA Europe and Global, SwedenBIO, Medicon Valley Alliance och Effektfullt. Intressentdialog 2-29 Förhållningssätt till engagemang av intressenter s.39 2-30 Kollektivavtal GRI-Index Samtliga anställda vid BioGaia Production omfattas av kollektivavtal INNEHÅLL

RkJQdWJsaXNoZXIy NjAyMDA=