BioGaia Hållbarhetsrapport 2021

BIOGAIA HÅLLBARHETSRAPPORT 2021 45 Utsläppskällor som tagits med vid beräkningen av koldioxidavtryck Scope Definition Utsläppskällor/aktiviteter som tagits med vid beräkningen samt datainsamling Scope 1 Direkta växthusgasutsläpp från fordon/anläggningar BioGaias enda källor till scope 1-utsläpp är de ägda eller leasade bilar som används av det japanska dotterbolaget, stationär förbränning för BioGaia Japan samt köldmedierna i BioGaia Production. Inga bilar leasas inom koncernen i övrigt. Scope 2 Indirekta utsläpp från användning av köpt elektricitet, ånga, värme och kyla Data för utsläpp, elförbrukning och energi som använts för uppvärmning och nedkylning har samlats in från leverantörer till BioGaia AB:s kontor, BioGaia Japan, Singapore BioGaia Production samt från Metabogen. Andra dotterbolag arbetar i hyrda kontorslokaler (två i USA, två för Pharma, två i Finland samt en i Sydafrika), varför energiförbrukningen har uppskattats utifrån antalet anställda multiplicerat med den genomsnittliga energiförbrukningen per anställd på Stockholmskontoret. Utsläppen har beräknats genommultiplicering av energiförbrukningen med IEA:s utsläppsfaktor för den lokala regionens energimix. För den marknadsbaserade metoden gäller att om förnybar energi inte används, ska beräkningen göras med AIB:s eller Energimarknadsinspektionens residualmix. Om den inte är applicerbar används IEA:s lokala energimix. För den platsbaserade (location based) metoden används IEA:s lokala energimix. Scope 3 1. Köpta varor och tjänster Alla råvaror som används vid produkttillverkningen har tagits med i beräkningen, baserat på produkternas innehåll och den totala omsättningen. Utsläppsfaktorer har hämtats från livscykelanalysen och SimaPro. I analysen användes IPCC:s Global Warming Potentials 2013 100-årsmetod. Utsläppen från andra varor, t.ex. IT-utrustning, möbler och papper, är små och extrapoleras utifrån antalet anställda enligt en bedömning gjord av externa konsulter 2016. 2. Kapitalvaror Kapitalvaror har inte tagits med i beräkningarna på grund av otillräckliga livscykeldata ”från vaggan till graven” för ägda kapitalvaror. 3. Bränsle- och energi- relaterade aktiviteter De inräknade scope 3-utsläppen baseras på elförbrukningen enligt scope 2 och utsläppsfaktorer för scope 3-utsläpp från IEA, AIB eller Energimarknadsinspektionen. 4. Uppströms transport och distribution Transporter från råvaruleverantörer till BioGaias produktionsanläggning har räknats med, baserat på de uppskattningar konsulter av livscykelanalysen gjorde utifrån avståndet mellan leverantör och anläggning. 5. Avfall ur verksamheten Avfall från verksamheten inkluderas från 2021. 6. Affärsresor Här ingår hotellvistelser, flygresor, taxiresor, tågresor och hyrbilar. Uppskattningarna baseras på så detaljerade uppgifter sommöjligt för transporter. I vissa fall har beräkningar tillhandahållits från resebyrå. Utsläppsfaktorer från DEFRA för well-to-tank (WTT), inklusive höghöjdsfaktor (RF) för flyg har använts för data som tillhandahålls av leverantören. Justeringsfaktorn som används för att räkna in flygresornas effekter på hög höjd är 1,9, som används av DEFRA. 7. Anställdas pendling Pendlingen har räknats in utifrån resultatet av en medarbetarundersökning som BioGaia AB genomförde under 2019. Resultatet har extrapolerats för samtliga anställda i koncernen. Resor under 2021 har justerats för den tid som kontoren har hållit stängt med anledning av pandemin. Utsläppsfaktorer har hämtats från Trafikverket och Energimyndigheten. 8. Uppströms leasade tillgångar Utsläpp från hyrda kontorslokaler redovisas under scope 2. 9. Nedströms transport och distribution Utsläppen från distributionen har beräknats preliminärt för 2021 medan konsumenternas resor för att köpa produkterna inte har räknats med på grund av otillräckliga data. Utsläppsfaktorer har hämtats från Energimyndigheten, NTM samt ICAO med en RFI-faktor om 1,9. 10. Bearbetning av sålda produkter Ej tillämpbart – BioGaia producerar och säljer den slutprodukt som konsumenterna använder. 11. Användning av sålda produkter Ej tillämpbart – Produkten konsumeras. 12. Slutbehandling av sålda produkter Ingår i beräkningen, baserat på livscykelanalyser. Kunskapen kring detta kommer att förbättras och förpackningarnas återvinningsbarhet att undersökas vidare i syfte att ta fram bättre förpackningslösningar. Utsläppsfaktorer har hämtats från livscykelanalysen och SimaPro. I analysen användes IPCC:s Global Warming Potentials 2013 100-årsmetod. 13. Nedströms leasade tillgångar Ej tillämpbart – BioGaia leasar inte ut tillgångar till andra enheter. 14. Franchise Ej tillämpbart – BioGaia har inga franchisetagare. 15. Investeringar Ej tillämpbart – BioGaia-koncernen har inga investeringar i andra företag. INNEHÅLL

RkJQdWJsaXNoZXIy NjAyMDA=