BioGaia Årsredovisning 2021 BV

42 BIOGAIA ÅRSREDOVISNING 2021 Finansiell information och noter 2021

43 BIOGAIA ÅRSREDOVISNING 2021 43 Innehåll 44 Förvaltningsberättelse BioGaia Väsentliga händelser 2021 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång Finansiell utveckling 2021 Lanseringar under 2021 Verksamhet inom forskning och utveckling Miljöinformation $ј¦UVULVNHU RFK RV¦NHUKHWVIDNWRUHU Finansiell riskhantering Framtidsutsikter Personal Beslut vid årsstämman 2020 om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare Senaste beslutade riktlinjer gällande ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare Bolagsstyrning Hållbarhetsredovisning Förslag till vinstdisposition Obligatoriska upplysningar för ESEF-rapportering 50 Fem år i sammandrag 52 Koncernen Rapport över totalresultat 5DSSRUW ¸YHU NDVVDћ¸GHQ 5DSSRUW ¸YHU њQDQVLHOO VW¦OOQLQJ Rapport över förändringar i eget kapital 54 Moderbolaget Resultaträkningar .DVVDћ¸GHVDQDO\V Balansräkningar Eget kapital rapport 56 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 72 Styrelsens underskrift 73 Revisionsberättelse 75 Bolagsstyrningsrapport 78 BioGaia-aktien 80 Ledning och Styrelse 82 Ordlista

44 BIOGAIA ÅRSREDOVISNING 2021 Styrelsen och verkställande direktören för BioGaia AB (publ.) organisationsnummer 556380-8723, får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2021. 'H њQDQVLHOOD UDSSRUWHUQD JRGN¦QGHV I¸U XWI¦UGDQGH GHQ mars 2022 av moderbolagets styrelse. BioGaia Företaget BioGaia är ett hälsoföretag som utvecklar, marknadsför och V¦OMHU SURELRWLVND SURGXNWHU PHG GRNXPHQWHUDGH SRVLWLYD K¦OVRHјHNWHU Sortimentet är huvudsakligen baserat på olika stammar av mjölksyrabakterien L. reuteri i kombination med unika förpackningslösningar som gör det möjligt att skapa probiotiska produkter med lång hållbarhet. Moderbolaget BioGaia ABs B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, segmentet för medelstora bolag. BioGaia har 167 anställda varav 132 i Sverige (Stockholm, Lund, Eslöv och Göteborg). $ј¦UVPRGHOO BioGaia arbetar med tre internationella nätverk inom områdena forskning, tillverkning och distribution. BioGaias intäkter består huvudsakligen av försäljning av droppar, maghälsotabletter och munhälsoprodukter till distributörer och genom egna dotterbolag. Intäkterna består även av försäljning av bakteriekultur för användandet i licenstagares produkter (t ex välling och mejeriprodukter), till viss del royaltyintäkter för användandet av L. reuteri i licenstagares produkter. Produkterna säljs genom nutritions- och läkemedelsföretag i över 100 länder. BioGaia har patentskydd på användningen av vissa stammar av L. reuteri och vissa förpackningslösningar på alla väsentliga marknader. 9DUXP¦UNHW %LR*DLD I början av 2006 lanserade BioGaia sitt eget konsument- varumärke. I dagsläget säljer distributionspartners färdiga produkter under varumärket BioGaia på ett stort antal marknader. Det är en väsentlig del av BioGaias strategi att en allt större del av försäljningen ska ske under eget varumärke. En del av BioGaias distributörer säljer konsumentfärdiga produkter XQGHU HJHW YDUXP¦UNH 3§ GHVVD SURGXNWHU њQQV YDUXP¦UNHW %LR*DLD PHG på konsumentförpackningen eftersom företaget både är tillverkare och licensgivare. BioGaias licenstagare tillsätter reuterikultur till sina produkter och V¦OMHU GHVVD XQGHU HJHW YDUXP¦UNH 3§ GHVVD SURGXNWHU њQQV RIWDVW varumärket BioGaia med på konsumentförpackningen som licensgivare/ patentinnehavare Väsentliga händelser 2021 Nya avtal och lanseringar BioGaia lanserar hela sin vuxenportfölj i Sverige. Den 27 januari meddelade BioGaia att produkterna Osfortis och Prodentis lanserats i Sverige och att hela BioGaias vuxenportfölj därmed är tillgänglig på hemmamarknaden. BioGaia startar nytt dotterbolag i Finland. Den 20 maj meddelade bolaget att BioGaias produkter kommer säljas under varumärket BioGaia i Finland. Ny distributör i Egypten. Den 8 april meddelade BioGaia att bolaget tecknat ett avtal med Minapharm Pharmaceuticals för de exklusiva rättigheterna att sälja BioGaia Protectis droppar i Egypten. Den 20 september meddelade BioGaia att man från och med november 2021 kommer sälja sina probiotiska produkter i egen regi på den brittiska marknaden. .OLQLVND VWXGLHU MetaboGen når viktig milstolpe i sin utveckling av nya probiotiska produkter. Den 12 februari meddelade BioGaia att dotterbolaget MetaboGen fått godkännande från etikkommittén att starta en klinisk studie som kommer att inkludera personer med prediabetes. Kombination av L. reuteri-stammar minskar symptom hos barn med halsont . Den 13 april meddelade BioGaia att en randomiserad, dubbelblind, placebo- kontrollerad studie på barn visade att tillskott av två Reuteri-stammar VLJQLњNDQW PLQVNDGH IHEHU RFK VP¦UWD KRV EDUQ PHG ¸YUH OXIWY¦JVLQIHNWLRQHU )¸UYDOWQLQJVEHU¦WWHOVH 6LјURU LQRP SDUHQWHV DYVHU I¸UHJ§HQGH §U BioGaia Pharma får tillstånd för två kliniska studier med bolagets läkemedelskandidater . Den 10 september meddelade BioGaia Pharma att de fått formellt godkännande för att gå vidare med båda sina planerade kliniska studier. Studierna utgör nästa fas i utvecklingen av BioGaia Pharmas två läkemedelskandidater. Övriga viktiga händelser %LR*DLD UHYLGHUDU XWGHOQLQJVSROLF\ Den 3 februari meddelade BioGaia att styrelsen i BioGaia valt att revidera utdelningspolicyn så att 50 % (tidigare 40 %) av vinsten efter skatt i moderbolaget ska delas ut till aktieägarna. %LR*DLD ,QYHVW HWDEOHUDV Den 17 mars meddelade BioGaia att en separat enhet, BioGaia Invest AB, etablerats. Fokus för BioGaia Invest kommer att vara att investera i mindre företag som främjar BioGaias tillväxt. Totalt har 150 miljoner kronor avsatts för att möjliggöra investeringar mellan 5 och 15 miljoner kronor. %LR*DLD EOLU KHO¦JDUH L 0HWDER*HQ Den 2 juli meddelade BioGaia att man blivit ägare till 100 % av aktierna i MetaboGen. Tidigare innehade BioGaia 92 % av aktierna. Köpeskillingen uppgick till 11,4 miljoner kronor. BioGaias resultat för tredje kvartalet överstiger marknadens förväntningar. Den 13 oktober meddelade BioGaia att BioGaias resultat för tredje kvartalet överstiger marknadens förväntningar. %LR*DLD N¸SHU VLQ DPHULNDQVND GLVWULEXW¸U Den 30 december meddelade BioGaia att bolaget genom sitt amerikanska dotterbolag BioGaia Biologics ingått avtal om att förvärva samtliga aktier i Nutraceutics. Nutraceutics ägde samtliga aktier i Everidis som var BioGaias exklusiva distributör av produkter under BioGaias egna varumärke i USA. Aktierna förvärvas i två steg, varav det första steget genomfördes den 31 december 2021 då BioGaia förvärvade 80 % av aktierna genom en aktieöverlåtelse och nyemission för en köpeskilling om 9,7 respektive 5 miljoner USD. BioGaia skall förvärva resterande 20 % av aktierna under 2027 eller 2028 (i BioGaias val) för en köpeskilling som baseras på försäljningen året före förvärvet av de resterande aktierna. Köpeskillingen för de resterande aktierna beräknas för närvarande, baserat på Everidis långsiktiga försäljningsplan, uppgå till ungefär 22 miljoner USD. Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång 'HQ IHEUXDUL PHGGHODGH %LR*DLD DWW %LR*DLDV SURELRWLND PLQVNDU LQћDPmation hos patienter med divertikulit. Det råder en osäkerhet kring hur och i vilken omfattning BioGaias YHUNVDPKHW NRPPHU DWW S§YHUNDV DY GHQ S§J§HQGH NRQћLNWHQ L 8NUDLQD BioGaia bedriver ingen verksamhet i Ukraina eller Ryssland och har inga leverantörer från dessa länder. Försäljningen till Ukraina uppgår till mindre än 2% av BioGaias totala omsättning och försäljningen till Ryssland uppgår till mindre än 3% av BioGaias totala omsättning. Finansiell utveckling 2021 Koncernens omsättning uppgick till 785,1 (747,1) miljoner kronor vilket är en ¸NQLQJ PHG PLOMRQHU NURQRU H[NOXVLYH YDOXWDHјHNWHU M¦PI¸UW med föregående år. I EMEA uppgick försäljningen till 335,8 (372,6) miljoner kronor, en minskning med 10 %, vilket beror på en minskad försäljning inom Barnhälsa och Vuxenhälsa. Den minskade försäljningen inom Barnhälsa hänför sig främst till Italien och delar av Östeuropa. Den minskade försäljningen inom Vuxenhälsa hänför sig framför allt till Italien och Finland. I APAC uppgick försäljningen till 214,5 (170,7) miljoner kronor, en ökning med 26 %, vilket beror på en ökad försäljning inom Barnhälsa och Vuxenhälsa. Försäljningen inom Vuxenhälsa ökade främst i Japan, Kina och Hongkong. Inom segmentet Barnhälsa ökade försäljningen främst i Australien, Vietnam och Kina. I Americas uppgick försäljningen till 234,9 (203,7) miljoner kronor, en ökning med 15 %, vilket beror på en ökad försäljning inom segmenten Barnhälsa och Vuxenhälsa. Den ökade försäljningen inom båda segmenten hänför sig främst till USA.

45 BIOGAIA ÅRSREDOVISNING 2021 Lanseringar under 2021 Distributör /DQG 3URGXNW 9DUXP¦UNH Allergycare Schweiz BioGaia Osfortis BioGaia BioGaia Sverige Sverige BioGaia Prodentis BioGaia Abbott Costa Rica BioGaia Protectis droppar med vitamin D BioGaia Abbott Panama BioGaia Protectis droppar med vitamin D BioGaia Abbott Paraguay BioGaia Protectis droppar med vitamin D BioGaia PediAct Frankrike BioGaia Protectis kapslar BioGaia Ewopharma Tjeckien BioGaia Protectis tabletter D3+ BioGaia Pharmabest Israel BioGaia Gastrus BioGaia EthicalNutrition Argentina BioGaia Protectis droppar med vitamin D BioGaia bWellness Australien BioGaia Prodentis sugtabletter BioGaia Nestlé Australien B. Lactis droppar Partners varumärke Nestlé Australien Protectis droppar med vitamin D BioGaia Casen Recordati Spanien BioGaia Protectis tabletter med vitamin D BioGaia Casen Recordati Spanien BioGaia Minipack BioGaia Ewopharma Tjeckien BioGaia Prodentis sugtabletter BioGaia BioGaia Finland BioGaia Protectis droppar och tabletter, BioGaia Gastrus och BioGaia Prodentis BioGaia Sued Dominikanska Republiken BioGaia Protectis droppar med vitamin D BioGaia Nestlé Ecuador Protectis minipack BioGaia Nestlé Ecuador B. Lactis droppar Partners varumärke Everidis USA BioGaia Immun droppar, tabletter och kapslar BioGaia Everidis USA BioGaia Prodentis Baby droppar BioGaia 6XQћRZHU Kina BioGaia Prodentis Mum BioGaia 6XQћRZHU Kina BioGaia Prodentis Mini BioGaia BioGaia Kina BioGaia Osfortis BioGaia Grace International Sydkorea BioGaia Protectis kapslar BioGaia Grace International Sydkorea BioGaia Protectis tabletter med vitamin D BioGaia Cube Grekland BioGaia Prodentis med ny smak (äpple) BioGaia BioGaia Finland BioGaia Gastrus BioGaia BioGaia Finland BioGaia Prodentis BioGaia Phillips Therapeutics Kenya BioGaia Immune Boost droppar BioGaia BioGaia Kina BioGaia Protectis kapslar BioGaia Abbott Mexiko BioGaia Protectis tabletter med vitamin D BioGaia BioGaia Storbritannien BioGaia Protectis droppar, easydropper med vitamin D BioGaia vitamin D Thailand BioGaia Gastrus, BioGaia Protectis tabletter BioGaia BioGaia Storbritannien BioGaia Protectis droppar, easydropper med vitamin D BioGaia Ewopharma Nordmakedonien BioGaia Protectis droppar med vitamin D BioGaia Ewopharma Rumänien BioGaia Protectis kapslar BioGaia BIOGAIA ÅRSREDOVISNING 2021 45

Försäljning per segment 6HJPHQWHW %DUQK¦OVD Försäljningen inom segmentet Barnhälsa uppgick till PLOMRQHU NURQRU HQ ¸NQLQJ PHG H[NOXVLYH YDOXWDHјHNWHU Deminskade royalty intäkterna kan härledas till minskad försäljning till Nestlé. Försäljningen av BioGaia Protectis droppar ökade jämfört mot motsvarande period föregående år. Försäljningen ökade i APAC och Americas medan den minskade i EMEA. I APAC ökade försäljningen främst i Vietnam och Indonesien. I Americas ökade försäljningen främst i USA vilket delvis motverkades av en minskning i främst Brasilien. I EMEA minskade försäljningen av droppar framför allt i Italien och Östeuropa, medan försäljningen ökade i främst Ryssland och Frankrike. Försäljningen av BioGaia Protectis tabletter minskade inom Barnhälsa jämfört mot motsvarande period föregående år. Minskningen beror på lägre försäljning i alla regioner, främst i Östeuropa, Spanien och Brasilien. 6HJPHQWHW 9X[HQK¦OVD Försäljning inom segmentet Vuxenhälsa uppgick till PLOMRQHU NURQRU HQ ¸NQLQJ PHG H[NOXVLYH YDOXWDHјHNWHU Försäljningen av BioGaia Protectis tabletter minskade något jämfört med motsvarande period föregående år. Försäljningen minskade främst i EMEA medan den ökade i APAC och Americas. Försäljningen i EMEA minskade framför allt i Finland, Belgien och Italien, vilket delvis motverkades av ökad försäljning i Hongkong, Indonesien och USA. Försäljningen av BioGaia Gastrus ökade något jämfört med motsvarande period föregående år. Försäljningen minskade i EMEA och Americas medan den ökade i APAC. Försäljningen ökade främst i Japan och Kina medan den minskade i Frankrike och USA. Försäljningen av BioGaia Prodentis ökade jämfört med motsvarande period föregående år. Försäljningen ökade i EMEA, främst i Tyskland, och i Americas, främst i USA. I APAC ökade försäljningen i Kina medan den minskade i Sydkorea. %UXWWRPDUJLQDOHQ Den totala bruttomarginalen uppgick till 74 % (73 %). Bruttomarginalen för segmentet Barnhälsa uppgick till 76 % (74 %). Bruttomarginalen för segmentet Vuxenhälsa uppgick till 68 % (70 %). 5¸UHOVHNRVWQDGHU RFK U¸UHOVHUHVXOWDW Rörelsekostnaderna uppgick till 329,2 (318,8) miljoner kronor, en ökning med 10,4 miljoner kronor (3 %). Exklusive övriga rörelsekostnader (kursförluster/kursvinster) ökade rörelsekostnaderna med 13 %. I rörelsekostnaderna ingick dels kostnader för utvärdering av förvärvsobjekt om 9,3 (0,0) miljoner kronor dels kostnader för omstrukturering (rörande personal) om 8,9 (0,0) miljoner kronor samt nedskrivning av nyttjanderättstillgång kopplat till hyreskontrakt för lokaler i Lund 4,2 (0,0) miljoner kronor. Exklusive kostnader för utvärdering av förvärvsobjekt och för omstrukturering samt nedskrivning av nyttjanderättstillgång kopplat till hyreskontrakt för lokaler uppgick rörelsekostnaderna till 306,9 (318,8) miljoner kronor en minskning med 11,9 miljoner kronor (-4 %). Försäljningskostnaderna uppgick till 192,4 (171,6) miljoner kronor, en ökning med 12 %, framför allt beroende på ökade marknadsföringsaktiviteter samt högre personalkostnader kopplade till omstrukturering (8,9 PLOMRQHU NURQRU RFK S§ JUXQG DY ћHU DQVW¦OOGD Forsknings- och utvecklingskostnaderna uppgick till 105,5 (104,7) miljoner kronor, en ökning med 1 %. I forsknings- och utvecklingskostnaderna ingick kostnader för dotterbolagen MetaboGen AB och BioGaia Pharma AB om 23,4 (26,8) miljoner kronor. Ökningen i forsknings- och utvecklingskostnader exklusive kostnaderna för MetaboGen AB och BioGaia Pharma AB är framför allt hänförlig till högre studie- och personalkostnader. Administrationskostnaderna uppgick till 42,5 (26,1) miljoner kronor, en ökning med 63 %. Ökningen av administrationskostnader är framför allt hänförligt till ökade kostnader för utvärdering av förvärvsobjekt (9,3 miljoner kronor), nedskrivning av nyttjanderättstillgång kopplat till hyreskontrakt för lokaler i Lund (4,6 miljoner kronor) samt ökade personalkostnader relaterade till omorganisation. Övriga rörelsekostnader avser kursförluster/kursvinster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär och uppgick till -11,2 (16,3) miljoner kronor. Rörelseresultatet uppgick till 253,7 (228,2) miljoner kronor, en ökning med 11 %. Rörelsemarginalen uppgick till 32 % (31 %). Rörelseresultatet exklusive övriga rörelsekostnader (kursförluster/kursvinster) uppgick till 242,5 (244,5) miljoner kronor, en minskning med 1 %. Rörelseresultatet exklusive kostnader för utvärdering av förvärvsobjekt och för omstrukturering uppgick till 276,1 (228,2) miljoner kronor en ökning med 47,9 miljoner kronor (21 %). Rörelsemarginalen exklusive kostnader för utvärdering av förvärvsobjekt och för omstrukturering samt nedskrivning av nyttjanderättstillgång kopplat till hyreskontrakt för lokaler uppgick till 35 % (31 %). 5HVXOWDW HIWHU VNDWW RFK UHVXOWDW SHU DNWLH Resultat efter skatt uppgick WLOO PLOMRQHU NURQRU HQ ¸NQLQJ PHG 'HQ HјHNWLYD VNDWWHVDWsen uppgick till 22 % (21 %). 5HVXOWDW SHU DNWLH XSSJLFN WLOO NURQRU ,QJHQ XWVS¦GQLQJVHјHNW föreligger. %DODQVU¦NQLQJHQ GHFHPEHU Totala tillgångar uppgick till 2 128,1 (1 913,3) miljoner kronor. Ökningen förklaras i huvudsak av förvärvet av Nutraceutics som genomfördes under fjärde kvartalet 2021 Sedan årsskiftet har kundfordringar ökat medan lager och leverantörsskulder har minskat. Finansiella tillgångar har ökat till följd av förvärv av andelar i Boneprox AB och Skinome AB. Goodwill har ökat genom förvärvet av Nutraceutics Inc. I enlighet med årsstämmans beslut har BioGaia infört ett incitamentsprogram och emitterat teckningsoptioner vilket inneburit en ökning av eget kapital med netto 4,5 miljoner kronor. .DVVDћ¸GH .DVVDћ¸GHW XSSJLFN WLOO PLOMRQHU NURQRU , NDVVDћ¸GHW LQJ§U XWGHOQLQJ S§ PLOMRQHU NURQRU VDPW DYV¦WWQLQJ WLOO Stiftelsen för att förebygga antibiotikaresistens på 2,8 (2,8) miljoner kronor. .DVVDћ¸GHW IU§Q GHQ O¸SDQGH YHUNVDPKHWHQ ¦U PDUJLQHOOW O¦JUH ¦Q PRWsvarande period föregående år. Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 6,4 (16,1) PLOMRQHU NURQRU ,QYHVWHULQJDU L њQDQVLHOOD DQO¦JJQLQJVWLOOJ§QJDU RP miljoner kronor avser förvärv av andelar i Boneprox AB och Skinome AB. Förvärv av dotterföretag avser reglering av tilläggsköpeskilling för MetaboGen AB samt förvärv av Nutraceutics Inc. 0RGHUERODJHW Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 732,0 (699,3) miljoner kronor och resultatet före skatt uppgick till 185,9 (174,7) miljoner kronor. Nedskrivning har skett av aktier i dotterbolag motsvarande årets NRQFHUQELGUDJ 0RGHUERODJHWV њQDQVLHOOD XWYHFNOLQJ VW¦PPHU L DOOW väsentligt överens med koncernens. Verksamhet inom forskning och utveckling BioGaia har ett omfattande forskningsnätverk och samarbetar med universitet och sjukhus runt om i världen till exempel SLU i Uppsala, Karolinska institutet i Stockholm, Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg, Texas Children Hospital i USA och universitetssjukhusen i Bari och Turin, Italien. BioGaias stammar av L. reuteri är några av världens mest studerade probiotika, framför allt vad gäller studier på små barn. Hittills har 246 kliniska studier med BioGaias humana stammar av L. reuteri utförts på cirka 20 000 individer i alla åldrar. Studier har bland annat utförts på: Ӕ Spädbarnskolik och maghälsa hos barn Ӕ Antibiotikaassocierad diarré Ӕ Akut diarré Ӕ *LQJLYLW LQћDPPDWLRQ L WDQGN¸WWHW Ӕ Parodontit (tandlossningssjukdom) Ӕ Allmänhälsa Ӕ +HOLFREDFWHU S\ORUL (magsårsbakterien) Ӕ Låg bentäthet 5DSSRUWHULQJ RP NOLQLVND VWXGLHU För att säkerställa transparens och verka för högsta möjliga vetenskapliga standard uppmuntrar BioGaia forskarna att utforma studier och rapportering av resultat på ett sätt sommöjliggör publicering i välrenommerade medicinska tidskrifter. Målet är att samtliga studier, oavsett resultat, ska publiceras. Vidare kräver BioGaia att alla studier ska ha etiskt godkännande samt registreras på en publik webbplats, till exempel ClinicalTrials.gov. Miljöinformation BioGaia har i grunden en etisk och miljöförbättrande mission, nämligen att bedriva forskning och utveckling för att erbjuda kliniskt bevisade, hälsosamma och användarvänliga probiotiska produkter. BioGaia visar sitt engagemang för miljön genom att: Ӕ sträva efter miljövänliga förpackningar Ӕ uppmuntra sina leverantörer och distributörer att ta hänsyn till miljö-aspekterna i sina beslut Ӕ mäta klimatpåverkan av företaget och dess produkter och kompensera för sina koldioxidutsläpp 46 BIOGAIA ÅRSREDOVISNING 2021

BioGaia startade under 2017 en oberoende stiftelse (Stiftelsen för att förebygga antibiotikaresistens). Stiftelsens syfte är att genom stöd till forskning, utbildning och informationsaktiviteter minska antibiotikaresistens. Målsättningen är att detta ska leda till främjande av användning av produkter och metoder som förebygger infektioner eller på annat sätt minskar antibiotikaanvändningen. I förlängningen ger detta också positiva HјHNWHU S§ PLOM¸Q BioGaia bedriver ingen tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet. För övrig information se bolagets Hållbarhetsredovisning. Affärsrisker och osäkerhetsfaktorer BioGaias verksamhet är förknippad med såväl möjligheter som risker av olika slag. Vissa riskområden är av mer generell karaktär såsommarknad och länder, forskning och utveckling, produkt och produktion, hälsa och säkerhet, miljö, korruption samt brott mot mänskliga rättigheter, medan DQGUD ULVNHU ¦U PHU VSHFLњND I¸U ERODJHW $YVQLWWHW QHGDQ ¦U LQWH HQ WRWDO riskanalys utan pekar på faktorer av betydelse för den framtida utvecklingen inklusive hållbarhetsrisker. KONCERNEN Immateriella tillgångar 3HU EDODQVGDJHQ њQQV L NRQFHUQHQ WLOOJ§QJDU avseende MetaboGen upptagna till 51,1 miljoner kronor som består av pågående forsknings- och utvecklingsprojekt (45,8 miljoner kronor) samt Goodwill (5,3 miljoner kronor) hänförliga till övervärdet vid förvärvet av 0HWDER*HQ XQGHU , NRQFHUQHQ њQQV ¦YHQ WLOOJ§QJDU I¸U ¸YHUY¦UGHQ samt Goodwill (143, 9 miljoner kronor) från förvärvet av Nutraceutics under 'HW њQQV HQ ULVN DWW 0HWDER*HQV IRUVNQLQJ LQWH XSSQ§U GH UHVXOWDW RFK HOOHU LQWH KDU GHQ O¸QVDPKHW VRP I¸UY¦QWDV 'HW њQQV ¦YHQ HQ ULVN DWW GH IUDPWLGD NDVVDћ¸GHQD DYVHHQGH 1XWUDFHXWLFV LQWH I¸OMHU Dј¦UVSODQHQ '¦UPHG њQQV HQ ULVN I¸U DWW NRQFHUQP¦VVLJD WLOOJ§QJDU NDQ NRPPD DWW skrivas ned. BioGaia har prövat de immateriella tillgångarna för nedskrivning och bedömer ej att något nedskrivningsbehov föreligger på balansdagen. För mer information se not 11. %LR*DLDV SDUWQHU BioGaia säljer delvis produkter till slutkonsument men framförallt till distributörer (partner) som säljer produkterna vidare. Den normala avtalstiden uppgår till cirka 3-7 år. BioGaia är beroende av att distributörerna satsar de resurser som krävs för marknadsföring och försäljning. För att bolaget i större utsträckning själv ska kunna påverka detta lanserade BioGaia sitt eget varumärke 2006. Idag säljer många av BioGaias partner helt eller delvis under varumärket BioGaia. BioGaia ger ett starkt marknadsstöd till sina partner i form av till exempel utbildning, information om nya kliniska studier, I¸UHO¦VDUH YLG V\PSRVLXP PDUNQDGV RFK 35 VW¸G 'HW њQQV HQ ULVN DWW BioGaias partner inte presterar enligt bolagets önskemål. BioGaia har GRFN XWIRUPDW DYWDOHQ V§ DWW P¸MOLJKHW њQQV DWW V¦JD XSS DYWDOHW RP LQWH distributören uppfyller viss minimiförsäljning. )RUVNQLQJ RFK XWYHFNOLQJ BioGaia satsar mycket på forskning, kliniska studier och produktutveckling med målet att få fram bevisat hälsosamma SURGXNWHU †YHQ RP ERODJHW XWI¸U I¸UVWXGLHU њQQV GHW DOOWLG ULVN I¸U DWW projekt helt eller delvis misslyckas. BioGaia arbetar med olika forskningsprojekt där man eftersträvar en balans mellan låg- och högriskprojekt. Forskningen och kliniska studier utförs på universitet och sjukhus runt om i världen. För att säkerställa att de kliniska studierna utförs i enlighet med gällande regelverk och ger tillförlitliga resultat är BioGaias egen personal involverade i delar av arbetet med de kliniska studierna. Studieprotokollen godkänns alltid av BioGaia, etikkommitté och eventuell myndighet. Avtal tecknas med sjukhus och universitet där de förbinder sig att följa gällande regulatoriska regelverk. BioGaia bevakar studierna för att säkerställa att de utförs på ett korrekt och etiskt sätt. BioGaia uppmanar alltid forskarna att publicera studieresultaten. ,PPDWHULHOOD U¦WWLJKHWHU 7LOO JUXQG I¸U %LR*DLDV YHUNVDPKHW њQQV HWW VWRUW antal immateriella rättigheter såsom patent, varumärken, namn på stammar och internetdomäner. Bolaget arbetar kontinuerligt med att stärka de immateriella rättigheterna genom att skydda bolagets produkter. Patenten har olika löptider men patenten för de mest använda stammarna för BioGaias produkter gäller till 2026 och 2027. 'HW њQQV DOOWLG ULVN I¸U LQWU§QJ S§ LPPDWHULHOOD U¦WWLJKHWHU %HYDNQLQJHQ DY U¦WWLJKHWHUQD IRUWJ§U PHQ GHW њQQV LQJD JDUDQWLHU I¸U DWW IUDPWLGD intrång inte kommer att orsaka bolaget skada. BioGaia arbetar kontinuerligt med omvärldsbevakning. 5HJHOYHUNHW BioGaias produkter säljs idag i över 100 länder över hela världen. Länderna har ofta olika regelverk vilket innebär olika lång tid PHOODQ DYWDO RFK ODQVHULQJ DY SURGXNW , GH ћHVWD O¦QGHU UHJLVWUHUDV SURdukterna som kosttillskott och på ett fåtal marknader som en kategori av läkemedel. Inom EU regleras användningen av närings- och hälsopåståenden för livsmedel av European Food Safety Authority (EFSA). EFSA-reglerna gäller för livsmedel sommarknadsförs till konsumenter med olika påståenden RP I¸UHE\JJDQGH K¦OVRHјHNWHU )¸U DWW NXQQD KD HWW K¦OVRS§VW§HQGH S§ produkten och i marknadsföring krävs ett godkännande av EFSA. 'HW њQQV DOOWLG HQ ULVN DWW UHJHOYHUNHQ ¦QGUDV S§ GH ROLND PDUNQDGHUQD YLOket gör att försäljningen kan påverkas negativt, åtminstone under en period. För att minimera risken och vara proaktiva arbetar BioGaias regulatoriska avdelning nära distributörernas/partners motsvarande funktioner som bevakar de lokala regelverken. Personal BioGaias verksamhet är helt beroende av personalens kunskap och de anställda är därmed företagets viktigaste resurs. För att attrahera och behålla kunnig och motiverad personal strävar BioGaia efter att skapa en kultur där varje medarbetare ges möjlighet att utvecklas, påverka sin egen arbetssituation och hålla en god balans mellan arbete och fritid för att undvika stress. Bolaget utvärderar kontinuerligt aktuell bemanning och behov av rekrytering. 3URGXNWDQVYDU %LR*DLD V¦OMHU NRVWWLOOVNRWW 'HW њQQV HQ ULVN DWW GHW XSSVW§U en skada hos en konsument, som kan påstå att skadan kommer från %LR*DLDV SURGXNW 'HQQD ULVN њQQV RFNV§ L NOLQLVND VWXGLHU Att de produkter som tillverkas och erbjuds kunderna håller hög kvalitet och är säkra att använda har, och har alltid haft, högsta prioritet hos BioGaia. Berörda medarbetare får relevant utbildning i produktsäkerhet. Avtalen med BioGaias leverantörer inkluderar krav gällande kvalitet och företaget har processer på plats för att säkerställa att avtalen följs av leverantörerna. $ј¦UVHWLN %LR*DLDV Dј¦UVPRGHOO E\JJHU S§ WUH Q¦WYHUN LQRP IRUVNQLQJ tillverkning och distribution. BioGaias produkter säljs i över 100 länder vilket innebär att varumärket exponeras över hela världen. För att säkerställa att alla parter utför sina uppgifter på ett etiskt och, enligt BioGaia, korrekt sätt införde BioGaia under 2017 en uppförandekod. Uppförandekoden innehåller minimikrav inom områden sommänskliga U¦WWLJKHWHU DUEHWVYLOONRU PLOM¸ RFK Dј¦UVHWLN DQWL NRUUXSWLRQ )¸U PHU information se bolagets hållbarhetsredovisning. Vad gäller forskningsnätverket uppmuntrar BioGaia att studiers design och rapportering av resultat håller tillräckligt hög nivå för att möjliggöra publicering i välrenommerade medicinska tidskrifter för att säkra högsta möjliga vetenskapliga standard. Vidare kräver BioGaia att studien, innan deltagare börjar tas in, ska registreras på en publik sajt, till exempel ClinicalTrials.gov. Målet är att samtliga studier oavsett resultat ska publiceras. +§OOEDU OHYHUDQW¸UVNHGMD BioGaias ambition är att ta ansvar och beakta hållbarhetsrisker och leveranssäkerhetsrisker genom hela värdekedjan, från leverantörer, via distributörer till konsumenten. (Q YLNWLJ XWJ§QJVSXQNW I¸U %LR*DLDV Dј¦UVPRGHOO ¦U DUEHWHW PHG DWW bygga långsiktiga och nära relationer med ett litet antal leverantörer. BioGaias ambition är att alltid ha minst två oberoende leverantörer om det är Dј¦UVP¦VVLJW I¸UVYDUEDUW $OOD OHYHUDQW¸UHU I§U WD GHO DY RFK VNULYD XQGHU BioGaias leverantörsuppförandekod. MODERBOLAGET 'RWWHUERODJHW %LR*DLD 3KDUPD $% Rörelseresultatet för perioden uppgick till -8,7 (-9,4) miljoner kronor. Per EDODQVGDJHQ њQQV L PRGHUERODJHW WLOOJ§QJDU DYVHHQGH %LR*DLD 3KDUPD upptagna till 21,1 miljoner kronor. Eftersom bolaget inte är lönsamt föreligger en risk för nedskrivning av dessa tillgångar i moderbolaget. Nedskrivning har under året skett motsvarande givet koncernbidrag. BioGaia har prövat de NYDUYDUDQGH њQDQVLHOOD WLOOJ§QJDUQD I¸U QHGVNULYQLQJ RFK EHG¸PHU HM DWW något ytterligare nedskrivningsbehov föreligger på balansdagen. 'RWWHUERODJHW 0HWDER*HQ $% Bolaget bedriver forsknings- och utvecklingsprojekt. Rörelseresultatet för perioden uppgick till -10,0 (-10,0) miljoner kronor. Per balansdagen њQQV L PRGHUERODJHW WLOOJ§QJDU DYVHHQGH 0HWDER*HQ XSSWDJQD WLOO PLOMRQHU NURQRU (IWHUVRP ERODJHW ¦QQX LQWH KDU HWW SRVLWLYW NDVVDћ¸GH föreligger en risk för nedskrivning av dessa tillgångar i moderbolaget. Nedskrivning har under året skett motsvarande givet koncernbidrag. %LR*DLD KDU SU¸YDW GH NYDUYDUDQGH њQDQVLHOOD WLOOJ§QJDUQD I¸U QHGVNULYQLQJ och bedömer ej att något nedskrivningsbehov föreligger på balansdagen. ˜YULJD GRWWHUERODJ BioGaia har under året etablerat dotterbolag i FInland, Storbritannien samt BioGaia Invest AB. Förvärv har skett av den amerikanska distributören Nutraceutics Inc. genom dotterbolaget BioGaia Biologics Inc. BIOGAIA ÅRSREDOVISNING 2021 47

48 BIOGAIA ÅRSREDOVISNING 2021 Finansiell riskhantering 'HW ¸YHUJULSDQGH P§OHW I¸U NRQFHUQHQV њQDQVIXQNWLRQ ¦U DWW WLOOKDQGDK§OOD HQ NRVWQDGVHјHNWLY њQDQVLHULQJ DY NRQFHUQHQV YHUNVDPKHW RFK koncernbolag samt att tillhandahålla en säker medelsförvaltning med marknadsmässig avkastning på placerade medel. Det övergripande P§OHW I¸U GHQ њQDQVLHOOD ULVNKDQWHULQJHQ ¦U DWW PLQLPHUD ULVNHUQD I¸U negativ påverkan på koncernens resultat. Härav följer att koncernens њQDQVLHOOD LQYHVWHULQJDU VND VNH PHG HQ O§J ULVNSURњO Nedan beskrivs koncernens bedömda riskexponering med åtföljande riskhantering. För mer information se not 27. 9DOXWDULVNHU BioGaia har intäkter i framför allt EUR och USD men också i SEK, JPY och CHF och kostnader i framför allt SEK, men också i EUR, JPY och USD. 8QGHU KDGH ERODJHW HWW NDVVDћ¸GHV¸YHUVNRWW S§ FLUND PLOMRQHU (85 HWW NDVVDћ¸GHV¸YHUVNRWW S§ PLOMRQHU -3< RFK HWW NDVVDћ¸- desöverskott på 31,8 (24,2) miljoner USD. För mer information se not 27. 5¦QWH RFK OLNYLGLWHWVULVNHU Koncernen har inga externa lån. Bolagets ränterisk utgörs av avkastningen på likvida medel. För likvida medel har styrelsen utfärdat en likviditetspolicy där grundprincipen är att risker vid placering alltid ska minimeras. Placeringar ska i första hand ske i svenska kronor. För att minimera valutarisker kan även andra valutor komma i IU§JD %RODJHWV OLNYLGD PHGHO VND HQGDVW SODFHUDV S§ EDQNNRQWR FHUWLњNDW eller andra räntebärande papper med mycket begränsad risk. Det innebär att inga placeringar får göras i aktier, aktiefonder, optioner etc. .UHGLWULVNHU BioGaias kreditrisker är knutna till kundfordringar. Kunderna har 30-90 dagars kredittid. Vid teckning av avtal med nya kunder sker en utvärdering av kundens ekonomiska ställning. Bolaget har rutiner för att kräva in förfallna fordringar och vid behov görs ytterligare utvärdering om kundens ekonomiska ställning för att minimera riskerna. .DVVDћ¸GHVULVNHU BioGaia har en god likviditet. Risken för likviditetsbrist är G¦UI¸U OLWHQ .DVVDћ¸GHW XSSJLFN WLOO PLOMRQHU NURQRU , NDVVDћ¸- det ingår utdelning med - 68,9 (- 65,0) miljoner kronor. Likvida medel per 31 december 2021 uppgår till 1 484,7 (1 467,9) miljoner kronor. 3ULVULVNHU %LR*DLD N¸SHU GH ћHVWD DY VLQD YDURU S§ HQ LQWHUQDWLRQHOO PDUNnad med alternativa leverantörer vilket minskar bolagets prisrisk. BioGaias pris till distributörer är i stort sett lika för alla kunder men kan variera med ordervolymstorlekar. På vissa marknader är priskonkurrensen till konsument stor men strategin är att inte konkurrera med pris utan att ¸YHUW\JD O¦NDUQD RP SURGXNWHUQDV HјHNWLYLWHW RFK V¦NHUKHW JHQRP DWW visa resultat från kliniska studier. &RYLG SDQGHPLQ Året 2021 har fortsatt präglats av pandemin covid-19 RFK GHVV S§YHUNDQ S§ Y¦UOGHQ L VWRUW RFK S§ %LR*DLD , GH ћHVWD O¦QGHU VRP BioGaia verkar i, är ”medical marketing” fortfarande den huvudsakliga Dј¦UVPRGHOOHQ 7LOO I¸OMG DY SDQGHPLQ KDU Y§UD GLVWULEXW¸UHUV V¦OMVW\UNRU inte i samma utsträckning som tidigare haft möjlighet att besöka läkare och apotekspersonal, som är de viktigaste målgrupperna för ”medical PDUNHWLQJϳ 'HVVXWRP KDU O§QJYDULJ ϳORFNGRZQϳ L ћHUD O¦QGHU JMRUW DWW konsumenterna haft begränsade möjligheter att besöka de vanligaste försäljningskanalerna för våra produkter – fysiska apotek, sjukhus och i Japan även tandvårdskliniker. BioGaia har anpassat sig till den rådande situationen och ändrat sitt arbetssätt inommarknadsföring och försäljning. Exempelvis har BioGaia inte kunnat medverkat på internationella mässor och symposier i samma utsträckning som tidigare, då dessa ställts in, utan i stället fokuserat på att stödja sina partner med marknadsföringsmaterial som kan användas online. Vidare har BioGaias personal inte fysiskt kunnat besöka kunder utan arbetat genom telefon- och videomöten. BioGaia har inte genomfört några personalneddragningar eller permitteringar på grund av pandemin. BioGaia har inte heller deltagit i några stödprogram annat än statligt stödprogram i Japan. %LR*DLD KDU HQ VWDUN њQDQVLHOO VW¦OOQLQJ PHQ HWW XWGUDJHW I¸UORSS DY pandemin kan fortsatt påverka även ett stabilt bolag som BioGaia negaWLYW (Q I¸UV¦PULQJ DY GHQ њQDQVLHOOD VW¦OOQLQJHQ RFK EHWDOQLQJVI¸UP§JDQ hos våra distributionspartner kan leda till längre betalningstider och även kreditförluster. Vidare kan störningar i BioGaias produktion och hos externa leverantörer eller i logistiken leda till att BioGaia inte kan leverera varor och därmed förlora intäkter. Beroende på hur utdragen pandemin EOLU њQQV GHW HQ ULVN I¸U IRUWVDWWD XWPDQLQJDU Framtidsutsikter BioGaias mål är att skapa en stark värdeökning och en bra avkastning för aktieägarna. Detta ska ske genom en ökad satsning på det egna varumärket, ökad omsättning från existerande och nya kunder samt en kontrollerad kostnadsnivå. Med en stark produktportfölj innehållande ett ökat antal innovativa produkter som i allt högre omfattning säljs under eget varumärke, lyckade kliniska prövningar och ett växande distributionsnät som täcker en stor del av de intressanta marknaderna ser framtiden för BioGaia positiv ut. )LQDQVLHOOD P§O RFK XWGHOQLQJVSROLF\ 'HW O§QJVLNWLJD њQDQVLHOOD P§OHW är en rörelsemarginal (rörelseresultat i förhållande till omsättning) på minst 34 procent under fortsatt stark tillväxt med ökade investeringar i forskning, produktutveckling, varumärkesuppbyggnad och försäljningsorganisation. Utdelningspolicyn har historiskt varit att utdelning till aktieägarna ska uppgå till 40 % av vinsten efter skatt. Denna policy har justerats under 2021 till att utdelning skall uppgå till 50 % av vinsten efter skatt i moderbolaget. Personal Antalet anställda i koncernen uppgick den 31 december 2021 till 167 (160) personer. Bolaget har ett bonusprogram som syftar till att säkerställa medarbetarnas långsiktiga engagemang i BioGaia. Programmet har utformats på följande sätt: Bolaget har ett incitamentsprogram för samtliga anställda baserat dels på bolagets försäljning och resultat, och dels på kvalitativa mål. Den maximala bonusen uppgår till 12 % av årslönen. Utöver detta program har BioGaia även implementerat ett teckningsoptionsprogram som beslutades av årsstämman 2021. Programmet innebar en emission av högst 365 000 teckningsoptioner där optionsinnehavare har rätt att under tiden från och med den 6 juli 2024 till och med den 6 november 2024, för varje teckningsoption påkalla teckning av en ny B-aktie i BioGaia till en teckningskurs per aktie som uppgår till 578,2 kronor. De anställda erbjöds att köpa optionerna till ett belopp om 55,6 kronor vilket var marknadsvärdet som fastställts med extern värderingsexpertis. Totalt 89 730 teckningsoptioner tecknades i andra kvartalet vilket innebar ett tillskott om 5,0 miljoner NURQRU RFK HQ P¸MOLJ XWVS¦GQLQJ DY EHњQWOLJD DNWLH¦JDUH PHG , fjärde kvartalet skedde återköp av 4 500 optioner. Programmet innehåller också en ”stay-on” bonus som sträcker sig över en treårsperiod. Se not 3 för ytterligare information om anställda och personalkostnader. Beslut vid årsstämman 2020 om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare Årsstämman 2020 beslutade om följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Dessa gäller fram till årsstämman 2024 om inte bolagsstämman beslutar annorlunda. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman. 5LNWOLQMHUQDV IU¦PMDQGH DY %LR*DLDV Dј¦UVVWUDWHJL O§QJVLNWLJD LQWUHVVHQ och hållbarhet BioGaia bedriver forskning och utveckling för att erbjuda konsumenter kliniskt bevisade, hälsosamma, patenterade och användarvänliga probiotiska produkter. (Q IUDPJ§QJVULN LPSOHPHQWHULQJ DY Dј¦UVVWUDWHJLQ RFK WLOOYDUDWDJDQGHW av BioGaias långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, förutsätter att BioGaia kan rekrytera, motivera och behålla kompetenta medarbetare som arbetar för att uppnå maximalt aktieägar- och kundvärde. För detta krävs att BioGaia kan erbjuda konkurrenskraftig ersättning. Dessa riktlinjer möjliggör att ledande befattningshavare kan erbjudas en konkurrenskraftig totalersättning. )RUPHUQD DY HUV¦WWQLQJ P P Ersättningen ska vara marknadsmässig och får bestå av följande komponenter: fast kontantlön, rörlig kontantersättning, pensionsförmåner och övriga förmåner. Bolagsstämman kan därutöver – och oberoende av dessa riktlinjer – besluta om exempelvis aktie- och aktiekursrelaterade ersättningar. Totalersättningen till ledande befattningshavare bör innehålla en avvägd blandning av ovan nämnda komponenter och villkor vid uppsägning samt avgångsvederlag. Styrelsen bör årligen utvärdera huruvida aktie- eller aktiekursrelaterade långsiktiga incitamentsprogram bör föreslås bolagsstämman. Den fasta kontantlönen ska vara individuell och baserad på den ledande befattningshavarens ansvar och roll samt kompetens och erfarenhet i relevant befattning.

BIOGAIA ÅRSREDOVISNING 2021 Den rörliga kontantersättningen får uppgå till högst 25 procent av den fasta årliga kontantlönen. För ledande befattningshavare som är pensionsberättigade ska pensionsförmåner vara premiebestämda. Rörlig kontantersättning ska inte vara pensionsgrundande. Pensionspremierna för premiebestämd pension ska uppgå till högst 30 procent av den fasta årliga kontantlönen. Övriga förmåner får innefatta bl.a. livförsäkring, sjukvårdsförsäkring och bilförmån. Sådana förmåner ska vara av begränsat värde i förhållande till övrig kompensation och överensstämma med vad sommarknadsmäsVLJW ¦U EUXNOLJW S§ UHVSHNWLYH JHRJUDњVN PDUNQDG ˜YULJD I¸UP§QHU I§U sammanlagt uppgå till högst 5 procent av den fasta årliga kontantlönen. 8SSK¸UDQGH DY DQVW¦OOQLQJ Vid anställningens upphörande får uppsägningstiden vara högst arton månader. Fast kontantlön under uppsägningstiden och avgångsvederlag får sammantaget inte överstiga ett belopp motsvarande den fasta kontantlönen för två år. Vid uppsägning från befattningshavarens sida får uppsägningstiden inte understiga tre månader och avgångsvederlag får inte utgå. .ULWHULHU I¸U XWGHOQLQJ DY U¸UOLJ NRQWDQWHUV¦WWQLQJ P P Rörlig kontantersättning ska vara kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier som kan YDUD њQDQVLHOOD HOOHU LFNH њQDQVLHOOD 'HQ NDQ RFNV§ XWJ¸UDV DY LQGLYLGDQpassade kvantitativa eller kvalitativa mål. Kriterierna ska vara utformade så DWW GH IU¦PMDU NRQFHUQHQV Dј¦UVVWUDWHJL RFK O§QJVLNWLJD LQWUHVVHQ LQNOXVLYH dess hållbarhet, genom att exempelvis ha en tydlig koppling till BioGaias Dј¦UVVWUDWHJL HOOHU IU¦PMD EHIDWWQLQJVKDYDUHQV O§QJVLNWLJD XWYHFNOLQJ Uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontantersättning ska mätas under en period om ett år. När mätperioden för uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontantersättning avslutats ska fastställas i vilken utsträckning kriterierna uppfyllts. Ersättningsutskottet ansvarar för bedömningen såvitt avser rörlig kontantersättning till verkställande direktören. Såvitt avser rörlig kontantersättning till övriga befattningshavare ansvarar verkställande direktören för bedömningen. /¸Q RFK DQVW¦OOQLQJVYLOONRU I¸U DQVW¦OOGD Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa ersättningsriktlinjer har lön och anställningsvillkor för bolagets anställda beaktats genom att uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningens komponenter samt ersättningens ökning och ökningstakt över tid har utgjort en del av ersättningsutskottets och styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa. %HVOXWVSURFHVVHQ I¸U DWW IDVWVW¦OOD VH ¸YHU RFK JHQRPI¸UD ULNWOLQMHUQD Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott. I utskottets uppgifter ingår att bereda styrelsens beslut om förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer åtminstone vart fjärde år och lägga fram förslaget för beslut vid årsstämman. Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman. Ersättningsutskottet ska även följa och utvärdera program för rörliga ersättningar för koncernledningen, tillämpningen av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i koncernen. Ersättningsutskottets ledamöter är oberoende i förhållande till BioGaia och koncernledningen. Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte verkställande direktören eller andra ledande befattningshavare, i den mån de berörs av frågorna. )U§QJ§HQGH DY ULNWOLQMHUQD Styrelsen får besluta att tillfälligt frångå ULNWOLQMHUQD KHOW HOOHU GHOYLV RP GHW L HWW HQVNLOW IDOO њQQV V¦UVNLOGD VN¦O I¸U det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose BioGaias långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, eller för att säkerställa BioGaias ekonomiska bärkraft. Som angivits ovan ingår det i ersättningsutskottets uppgifter att bereda styrelsens beslut i ersättningsfrågor, vilket innefattar beslut om avsteg från riktlinjerna. Senaste beslutade riktlinjer gällande ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare De senaste beslutade riktlinjerna överensstämmer med de som föreslogs till årsstämman 2020 (se ovan). Bolagsstyrning BioGaia har avgivit en separat bolagsstyrningsrapport. Se sida 75- 77. Hållbarhetsredovisning I enlighet med ÅRL 6 kap 11§ har BioGaia valt att upprätta den lagstadgade hållbarhetsrapporten som en från årsredovisningen avskild rapport. Denna hålbarhetsrapport omfattar BioGaia och dess dotterföretag. Förslag till vinstdisposition Till årsstämmans förfogande står följande fria medel i moderbolaget, kronor: Från föregående år balanserad vinst 1 547 992 830 Årets vinst 146 558 650 Vinstmedel till förfogande 6W\UHOVHQV I¸UVODJ WLOO YLQVWGLVSRVLWLRQ Utdelas till aktieägarna* 301 331 213 Avsättning till ”Stiftelsen för att förebygga antibiotikaresistens” 2 900 000 Balanseras i ny räkning 1 390 320 267 Summa 'HQ I¸UHVODJQD XWGHOQLQJHQ EHVW§U DY XWGHOQLQJ HQOLJW SROLF\ S§ SOXV HQ H[WUDXWGHOQLQJ S§ NURQRU SHU DNWLH Obligatoriska upplysningar för ESEF-rapportering Rapporterande bolag BioGaia AB (publ.) IAS 1 51 a Bolagets säte Sverige IAS 1 138 a Bolagsform Aktiebolag (publ.) IAS 1 138 a Registreringsland Sverige IAS 1 138 a Adress Kungsbroplan 3A 112 27 Stockholm IAS 1 138 a Geografiskt verksamhetsområde Stockholm IAS 1 138 a Beskrivning av bolagets affärsverksamhet Företaget BioGaia är ett hälsoföretag som utvecklar, marknadsför och säljer probiotiska produkter med dokumenterade positiva hälsoeffekter. IAS 1 138 b Namn på moderbolaget BioGaia AB (publ.) IAS 1 138 c, IAS 24 13 Namn på det ultimata moderbolaget BioGaia AB (publ.) IAS 24 13, IAS 1 13 c BIOGAIA ÅRSREDOVISNING 2021

50 BIOGAIA ÅRSREDOVISNING 2021 Fem år i sammandrag Nyckeltal 2021 2020 2019 2018 2017 Total nettoomsättning, Mkr 785,1 ҮҫҮ Ҩ Үҭү Ҫ ҮҫҨ Ұ ҭҨҬ ҧ Nettoomsättning segmentet Barnhälsa, Mkr 603,7 ҬүҪ Ҩ ҭҧҧ Ҩ ҬҰҭ Ҭ ҫҰҩ ҭ Nettoomsättning segmentet Vuxenhälsa, Mkr 176,9 ҨҭҨ ҩ ҨҭҮ Ҫ ҨҫҨ Ү ҨҨҭ ҩ Övrig nettoomsättning, Mkr 4,6 ҩ ү ҧ Ұ Ҫ Ү ҭ Ҫ Rörelseresultat, Mkr 253,7 ҩҩү ҩ ҩҫҩ Ҭ ҩҮҮ ҫ ҩҪҪ ҧ Resultat före skatt, Mkr 252,7 ҩҩҮ ҭ ҩҫҩ Ҫ ҩҮҮ ҭ ҩҪҩ Ұ Resultat efter skatt, Mkr 196,3 ҨҮҰ Ү ҨүҮ Ҫ ҩҨҫ ҩ Ҩүҧ ҭ Resultat efter skatt inklusive avvecklad verksamhet, Mkr 196,3 ҨҮҰ Ү ҨүҮ Ҫ ҩҨҫ ҩ Ҩүҧ ҭ Resultat efter skatt hänförlig till moderbolagets aktieägare, Mkr 196,3 ҨҮҰ Ү ҨүҮ Ҫ ҩҨҫ ҩ Ҩүҧ ҭ Tillväxt nettoomsättning, % 5 Ҫ ҫ ҩҨ ҨҬ Rörelsemarginal, % 32 ҪҨ Ҫҩ ҪҮ Ҫү Vinstmarginal, % 32 Ҫҧ Ҫҩ ҪҮ Ҫү Soliditet, % 88 ҰҨ Үҭ ҮҮ үҨ Sysselsatt kapital, Mkr 1 891,6 Ҩ ҮҬҮ ҭ ҬҨү ҩ ҬҨҫ ү ҫҭҫ Ү Avkastning sysselsatt kapital, % 14 ҩҧ ҫҮ ҬҮ ҬҪ Avkastning eget kapital, % 11 Ҩҭ ҪҮ ҫҫ ҫҨ Medelantalet anställda 161 ҨҬҮ ҨҫҰ ҨҪҧ ҨҨҬ Aktiedata Antal aktier per den 31/12, tusental 1) 20 196 ҩҧ ҨҰҭ ҨҮ ҪҪҭ ҨҮ ҪҪҭ ҨҮ ҪҪҭ Genomsnittligt antal aktier, tusental 20 196 ҨҮ үҬҬ ҨҮ ҫҮҫ ҨҮ ҪҪҭ ҨҮ ҪҪҭ Resultat per aktie kvarvarande verksamhet, kr 9,72 Ҁѿ ѿ҆ Ҁѿ ҆ҁ Ҁҁ ҃ѿ Ҁѿ ҃ҁ Resultat per aktie före utspädning, kr 2) 4) 9,72 Ҩҧ ҧҮ Ҁѿ ҆ҁ Ҩҩ ҫҧ Ҁѿ ҃ҁ Resultat per aktie efter utspädning, kr 2) 4) 9,72 Ҩҧ ҧҮ Ҁѿ ҆ҁ Ҩҩ ҫҧ Ҁѿ ҃ҁ Eget kapital per aktie, kr 4) 92,96 ҰҮ үҧ ҩҰ ҧҭ ҩҰ ҨҪ ҩҭ Үҭ Eget kapital per aktie efter utspädning, kr 4) 92,96 ҰҮ үҧ ҩҰ ҧҭ ҩҰ ҨҪ ҩҭ Үҭ Börskurs bokslutsdagen, kr 518 ҬҪҮ ҫҩҫ Ҭ ҪҨҮ Ҭҧ Ҫҩҭ ҧҧ Utdelning per aktie, kr 14,92Ҫ Ҫ ҫҨ Ҫ ҮҬ Ҩҧ ҧҧ Ұ ҧҧ 1) Aktiekapitalet består av 740.668 A-aktier och 19.455.794 B-aktier. Kvotvärdet uppgår till 1 krona. 2) 1\FNHOWDO GHњQLHUDGH HQOLJW ,)56 3) )¸UHVODJHQ PHQ HM EHVOXWDG XWGHOQLQJ 4) )RQGHPLVVLRQVHOHPHQW KDU EHDNWDWV YLG EHU¦NQLQJ DY UHVXOWDW SHU DNWLH I¸UH RFK HIWHU XWVS¦GQLQJ VDPW HJHW NDSLWDO SHU DNWLH YLONHW PHGI¸UW DWW M¦PI¸UHOVHWDO KDU RPU¦NQDWV 'HW њQQV LQJD ¸YULJD XWVS¦GQLQJVHјHNWHU )¸U GHњQLWLRQHU DY Q\FNHOWDO VH VLGD

BIOGAIA ÅRSREDOVISNING 2021 51

52 BIOGAIA ÅRSREDOVISNING 2021 Koncernen Rapport över totalresultat Belopp i tkr Not 2021 2020 Nettoomsättning 2 785 110 747 077 Kostnad för sålda varor 2 -202 161 -200 159 Bruttoresultat 2 582 949 546 918 Försäljningskostnader 4 -192 437 -171 634 Administrationskostnader 2, 4 -42 546 -26 128 Forsknings- och utvecklingskostnader 2, 7, 11 -105 467 -104 663 Övriga rörelseintäkter 5 11 604 1 084 Övriga rörelsekostnader 6 -366 -17 427 Rörelseresultat 253 737 228 150 Finansiella intäkter 8 107 155 Finansiella kostnader 9 -1 132 -722 Finansnetto -1 025 -567 Vinst före skatt 252 712 227 583 Skatt 10 -56 439 -47 853 ÅRETS VINST 196 273 179 730 3RVWHU VRP NDQ NRPPD DWW RPNODVVLњFHUDV till resultat 2PU¦NQLQJVGLјHUHQVHU YLG RPU¦NQLQJ av utländska verksamheter 1 994 -4 059 Årets totalresultat 198 267 175 671 ‡UHWV UHVXOWDW K¦QI¸UOLJ WLOO Moderbolagets aktieägare 196 273 179 730 ,QQHKDY XWDQ EHVW¦PPDQGH LQћ\WDQGH – – 196 273 179 730 ‡UHWV WRWDOUHVXOWDW K¦QI¸UOLJW WLOO Moderbolagets aktieägare 198 267 175 671 ,QQHKDY XWDQ EHVW¦PPDQGH LQћ\WDQGH – – 198 267 175 671 Resultat per aktie Resultat per aktie (kr)* 9,72 10,07 Antal aktier, tusental 20 196 20 196 Genomsnittligt antal aktier, tusental* 20 196 17 855 )RQGHPLVVLRQVHOHPHQW KDU EHDNWDWV YLG EHU¦NQLQJ DY UHVXOWDW SHU DNWLH I¸UH RFK HIWHU XWVS¦GQLQJ YLONHW PHGI¸UW DWW M¦PI¸UHOVHWDO KDU RPU¦NQDWV 'HW њQQV LQJD ¸YULJD XWVS¦GQLQJVHјHNWHU Rapport över kassaflöden Belopp i tkr Not 2021 2020 Den löpande verksamheten Rörelseresultat 253 737 228 150 -XVWHULQJDU I¸U SRVWHU VRP LQWH LQJ§U L NDVVDћ¸GHW Avskrivningar och nedskrivningar 27 241 20 530 Orealiserade valutaterminer 2 403 -4 876 Övriga ej likviditetspåverkande poster -2 356 1 167 281 025 244 971 Erhållen ränta 64 157 Erlagd ränta -1 132 -803 Betald skatt -55 934 -72 092 .DVVDћ¸GH IU§Q GHQ O¸SDQGH YHUNVDPKHWHQ före förändringar i rörelsekapital 224 023 172 233 .DVVDћ¸GH IU§Q I¸U¦QGULQJDU L U¸UHOVHNDSLWDO Varulager 9 822 - 2 347 Kortfristiga fordringar -17 965 47 043 Leverantörsskulder - 6 151 19 798 Kortfristiga räntefria rörelseskulder 12 146 -15 471 .DVVDћ¸GH IU§Q GHQ O¸SDQGH YHUNVDPKHWHQ 221 875 221 256 ,QYHVWHULQJVYHUNVDPKHWHQ Förvärv av materiella anläggningstillgångar 13 -6 379 -16 075 )¸UY¦UY DY њQDQVLHOOD DQO¦JJQLQJV tillgångar 21 -22 229 - Förvärv av dotterföretag 29 -98 359 - .DVVDћ¸GH IU§Q LQYHVWHULQJVYHUNVDPKHWHQ -126 967 -16 075 )LQDQVLHULQJVYHUNVDPKHWHQ Utdelning -68 870 -65 012 Amortering leasingskuld -7 527 - 7 632 Amortering lån 29 -7 174 - Avsättning till Stiftelse -2 800 -2 800 Nyemission netto 4 525 1 126 840 .DVVDћ¸GH IU§Q њQDQVLHULQJVYHUNVDPKHWHQ -81 846 1 051 396 ÅRETS KASSAFLÖDE 13 062 1 256 577 LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS BÖRJAN 1 467 883 213 831 .XUVGLјHUHQV L OLNYLGD PHGHO 3 735 -2 525 LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT 1 484 680 1 467 883

BIOGAIA ÅRSREDOVISNING 2021 53 Rapport över finansiell ställning Belopp i tkr Not 2021-12-31 2020-12-31 TILLGÅNGAR $QO¦JJQLQJVWLOOJ§QJDU Pågående forsknings- och utvecklingsprojekt 11 48 086 50 322 Goodwill 11 149 227 5 300 Nyttjanderättstillgångar 12 15 080 28 861 Materiella anläggningstillgångar 13 138 555 133 904 Finansiella anläggningstillgångar 21 22 229 - Uppskjuten skattefordran 10 2 757 5 279 Depositioner 43 39 Summa anläggningstillgångar 375 977 223 705 2PV¦WWQLQJVWLOOJ§QJDU Varulager 16 102 737 72 277 Kundfordringar 17, 21 118 588 98 511 Övriga fordringar 19 36 304 41 538 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 20 9 768 9 368 Likvida medel 21 1 484 680 1 467 883 Summa omsättningstillgångar 1 752 077 1 689 577 SUMMA TILLGÅNGAR 2 128 054 1 913 282 Rapport över finansiell ställning Belopp i tkr Not 2021-12-31 2020-12-31 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 22 Aktiekapital 20 196 20 196 Övrigt tillskjutet kapital 1 154 008 1 149 483 Reserver -27 -2 020 Balanserat resultat 506 915 398 854 Årets resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare 196 273 179 730 Summa eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 1 877 365 1 746 243 ,QQHKDY XWDQ EHVW¦PPDQGH LQћ\WDQGH 14, 18 2 2 6XPPD LQQHKDY XWDQ EHVW¦PPDQGH LQћ\WDQGH 2 2 Totalt eget kapital 1 877 367 1 746 245 /§QJIULVWLJD VNXOGHU Uppskjutna skatteskulder 10 14 240 11 312 Övriga skulder 27 109 493 20 663 Summa långfristiga skulder 123 733 31 975 .RUWIULVWLJD VNXOGHU Förskott från kunder 21 2 815 11 184 Leverantörsskulder 21 42 313 48 046 Aktuella skatteskulder 24 4 479 1 170 Övriga skulder 24 20 948 25 939 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 25 56 399 48 723 Summa kortfristiga skulder 126 954 135 062 Summa skulder 250 687 167 037 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 2 128 054 1 913 282 Rapport över förändringar i eget kapital Belopp i tkr Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Omräkningsreserv Balanserat resultat Årets resultat Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare Innehav utan bestämmanGH LQћ\WDQGH Totalt eget kapital Ingående eget kapital 2020-01-01 17 336 21 831 2 038 279 320 187 347 507 872 2 507 874 Utdelning –65 012 –65 012 –65 012 Avsättning till stiftelse -2 800 –2 800 –2 800 Nyemission netto 2 860 1 127 652 1 130 152 1 130 512 Summa transaktioner med ägare 2 860 1 127 652 0 –67 812 0 1 062 700 0 1 062 700 Balanseras i ny räkning 187 347 –187 347 2020 års resultat 179 730 179 370 179 730 Övrigt totalresultat 2PU¦NQLQJVGLјHUHQVHU YLG RPU¦NQLQJ DY XWO¦QGVND verksamheter -4 059 -4 059 -4 059 Årets totalresultat 0 0 -4 059 0 179 730 175 671 175 671 Utgående eget kapital 2020-12-31 20 196 1 149 483 -2 021 398 855 179 730 1 746 243 2 1 746 245 Ingående eget kapital 2021-01-01 20 196 1 149 483 -2 021 398 855 179 730 1 746 243 2 1 746 245 Utdelning –68 870 –68 870 –68 870 Avsättning till stiftelse –2 800 –2 800 –2 800 Nyemission teckningsoptioner 4 525 4 525 4 525 Summa transaktioner med ägare 4 525 0 –71 670 0 -67 145 -67 145 Balanseras i ny räkning 179 730 –179 730 2021 års resultat 196 273 196 273 196 273 Övrigt totalresultat 2PU¦NQLQJVGLјHUHQVHU YLG RPU¦NQLQJ DY XWO¦QGVND verksamheter 1 994 1 994 1 994 Årets totalresultat 0 0 1 994 0 196 273 198 267 0 198 267 Utgående eget kapital 2021-12-31 20 196 1 154 008 - 27 506 915 196 273 1 877 365 2 1 877 367

RkJQdWJsaXNoZXIy NjAyMDA=