BioGaia Årsredovisning 2021 BV

52 BIOGAIA ÅRSREDOVISNING 2021 Koncernen Rapport över totalresultat Belopp i tkr Not 2021 2020 Nettoomsättning 2 785 110 747 077 Kostnad för sålda varor 2 -202 161 -200 159 Bruttoresultat 2 582 949 546 918 Försäljningskostnader 4 -192 437 -171 634 Administrationskostnader 2, 4 -42 546 -26 128 Forsknings- och utvecklingskostnader 2, 7, 11 -105 467 -104 663 Övriga rörelseintäkter 5 11 604 1 084 Övriga rörelsekostnader 6 -366 -17 427 Rörelseresultat 253 737 228 150 Finansiella intäkter 8 107 155 Finansiella kostnader 9 -1 132 -722 Finansnetto -1 025 -567 Vinst före skatt 252 712 227 583 Skatt 10 -56 439 -47 853 ÅRETS VINST 196 273 179 730 3RVWHU VRP NDQ NRPPD DWW RPNODVVLњFHUDV till resultat 2PU¦NQLQJVGLјHUHQVHU YLG RPU¦NQLQJ av utländska verksamheter 1 994 -4 059 Årets totalresultat 198 267 175 671 ‡UHWV UHVXOWDW K¦QI¸UOLJ WLOO Moderbolagets aktieägare 196 273 179 730 ,QQHKDY XWDQ EHVW¦PPDQGH LQћ\WDQGH – – 196 273 179 730 ‡UHWV WRWDOUHVXOWDW K¦QI¸UOLJW WLOO Moderbolagets aktieägare 198 267 175 671 ,QQHKDY XWDQ EHVW¦PPDQGH LQћ\WDQGH – – 198 267 175 671 Resultat per aktie Resultat per aktie (kr)* 9,72 10,07 Antal aktier, tusental 20 196 20 196 Genomsnittligt antal aktier, tusental* 20 196 17 855 )RQGHPLVVLRQVHOHPHQW KDU EHDNWDWV YLG EHU¦NQLQJ DY UHVXOWDW SHU DNWLH I¸UH RFK HIWHU XWVS¦GQLQJ YLONHW PHGI¸UW DWW M¦PI¸UHOVHWDO KDU RPU¦NQDWV 'HW њQQV LQJD ¸YULJD XWVS¦GQLQJVHјHNWHU Rapport över kassaflöden Belopp i tkr Not 2021 2020 Den löpande verksamheten Rörelseresultat 253 737 228 150 -XVWHULQJDU I¸U SRVWHU VRP LQWH LQJ§U L NDVVDћ¸GHW Avskrivningar och nedskrivningar 27 241 20 530 Orealiserade valutaterminer 2 403 -4 876 Övriga ej likviditetspåverkande poster -2 356 1 167 281 025 244 971 Erhållen ränta 64 157 Erlagd ränta -1 132 -803 Betald skatt -55 934 -72 092 .DVVDћ¸GH IU§Q GHQ O¸SDQGH YHUNVDPKHWHQ före förändringar i rörelsekapital 224 023 172 233 .DVVDћ¸GH IU§Q I¸U¦QGULQJDU L U¸UHOVHNDSLWDO Varulager 9 822 - 2 347 Kortfristiga fordringar -17 965 47 043 Leverantörsskulder - 6 151 19 798 Kortfristiga räntefria rörelseskulder 12 146 -15 471 .DVVDћ¸GH IU§Q GHQ O¸SDQGH YHUNVDPKHWHQ 221 875 221 256 ,QYHVWHULQJVYHUNVDPKHWHQ Förvärv av materiella anläggningstillgångar 13 -6 379 -16 075 )¸UY¦UY DY њQDQVLHOOD DQO¦JJQLQJV tillgångar 21 -22 229 - Förvärv av dotterföretag 29 -98 359 - .DVVDћ¸GH IU§Q LQYHVWHULQJVYHUNVDPKHWHQ -126 967 -16 075 )LQDQVLHULQJVYHUNVDPKHWHQ Utdelning -68 870 -65 012 Amortering leasingskuld -7 527 - 7 632 Amortering lån 29 -7 174 - Avsättning till Stiftelse -2 800 -2 800 Nyemission netto 4 525 1 126 840 .DVVDћ¸GH IU§Q њQDQVLHULQJVYHUNVDPKHWHQ -81 846 1 051 396 ÅRETS KASSAFLÖDE 13 062 1 256 577 LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS BÖRJAN 1 467 883 213 831 .XUVGLјHUHQV L OLNYLGD PHGHO 3 735 -2 525 LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT 1 484 680 1 467 883

RkJQdWJsaXNoZXIy NjAyMDA=