BioGaia Årsredovisning 2021 BV

BIOGAIA ÅRSREDOVISNING 2021 53 Rapport över finansiell ställning Belopp i tkr Not 2021-12-31 2020-12-31 TILLGÅNGAR $QO¦JJQLQJVWLOOJ§QJDU Pågående forsknings- och utvecklingsprojekt 11 48 086 50 322 Goodwill 11 149 227 5 300 Nyttjanderättstillgångar 12 15 080 28 861 Materiella anläggningstillgångar 13 138 555 133 904 Finansiella anläggningstillgångar 21 22 229 - Uppskjuten skattefordran 10 2 757 5 279 Depositioner 43 39 Summa anläggningstillgångar 375 977 223 705 2PV¦WWQLQJVWLOOJ§QJDU Varulager 16 102 737 72 277 Kundfordringar 17, 21 118 588 98 511 Övriga fordringar 19 36 304 41 538 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 20 9 768 9 368 Likvida medel 21 1 484 680 1 467 883 Summa omsättningstillgångar 1 752 077 1 689 577 SUMMA TILLGÅNGAR 2 128 054 1 913 282 Rapport över finansiell ställning Belopp i tkr Not 2021-12-31 2020-12-31 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 22 Aktiekapital 20 196 20 196 Övrigt tillskjutet kapital 1 154 008 1 149 483 Reserver -27 -2 020 Balanserat resultat 506 915 398 854 Årets resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare 196 273 179 730 Summa eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 1 877 365 1 746 243 ,QQHKDY XWDQ EHVW¦PPDQGH LQћ\WDQGH 14, 18 2 2 6XPPD LQQHKDY XWDQ EHVW¦PPDQGH LQћ\WDQGH 2 2 Totalt eget kapital 1 877 367 1 746 245 /§QJIULVWLJD VNXOGHU Uppskjutna skatteskulder 10 14 240 11 312 Övriga skulder 27 109 493 20 663 Summa långfristiga skulder 123 733 31 975 .RUWIULVWLJD VNXOGHU Förskott från kunder 21 2 815 11 184 Leverantörsskulder 21 42 313 48 046 Aktuella skatteskulder 24 4 479 1 170 Övriga skulder 24 20 948 25 939 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 25 56 399 48 723 Summa kortfristiga skulder 126 954 135 062 Summa skulder 250 687 167 037 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 2 128 054 1 913 282 Rapport över förändringar i eget kapital Belopp i tkr Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Omräkningsreserv Balanserat resultat Årets resultat Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare Innehav utan bestämmanGH LQћ\WDQGH Totalt eget kapital Ingående eget kapital 2020-01-01 17 336 21 831 2 038 279 320 187 347 507 872 2 507 874 Utdelning –65 012 –65 012 –65 012 Avsättning till stiftelse -2 800 –2 800 –2 800 Nyemission netto 2 860 1 127 652 1 130 152 1 130 512 Summa transaktioner med ägare 2 860 1 127 652 0 –67 812 0 1 062 700 0 1 062 700 Balanseras i ny räkning 187 347 –187 347 2020 års resultat 179 730 179 370 179 730 Övrigt totalresultat 2PU¦NQLQJVGLјHUHQVHU YLG RPU¦NQLQJ DY XWO¦QGVND verksamheter -4 059 -4 059 -4 059 Årets totalresultat 0 0 -4 059 0 179 730 175 671 175 671 Utgående eget kapital 2020-12-31 20 196 1 149 483 -2 021 398 855 179 730 1 746 243 2 1 746 245 Ingående eget kapital 2021-01-01 20 196 1 149 483 -2 021 398 855 179 730 1 746 243 2 1 746 245 Utdelning –68 870 –68 870 –68 870 Avsättning till stiftelse –2 800 –2 800 –2 800 Nyemission teckningsoptioner 4 525 4 525 4 525 Summa transaktioner med ägare 4 525 0 –71 670 0 -67 145 -67 145 Balanseras i ny räkning 179 730 –179 730 2021 års resultat 196 273 196 273 196 273 Övrigt totalresultat 2PU¦NQLQJVGLјHUHQVHU YLG RPU¦NQLQJ DY XWO¦QGVND verksamheter 1 994 1 994 1 994 Årets totalresultat 0 0 1 994 0 196 273 198 267 0 198 267 Utgående eget kapital 2021-12-31 20 196 1 154 008 - 27 506 915 196 273 1 877 365 2 1 877 367

RkJQdWJsaXNoZXIy NjAyMDA=