BioGaia Årsredovisning 2021 BV

58 BIOGAIA ÅRSREDOVISNING 2021 Pensioner Samtliga anställda i Sverige går i pension i enlighet med svensk lagstiftning och övriga anställda enligt respektive lands lagstiftning. Inga penVLRQV§WDJDQGHQ њQQV L ERODJHW XW¸YHU GH SHQVLRQVI¸UV¦NULQJVSUHPLHU VRP betalas löpande. Pensionsförsäkringspremierna är avgiftsbestämda och kostnadsförs löpande. Inkomstskatter Aktuell skatt beräknas på det skattepliktiga resultatet för perioden. Skattepliktigt resultat skiljer sig från det redovisade resultatet i resultaträkningen då det har justerats för ej skattepliktiga intäkter och ej avdragsgilla kostnader samt för intäkter och kostnader som är skattepliktiga eller avdragsgilla i andra perioder. Uppskjuten skatt avser den skatt som beräknas dels på temporära skillnader, dels på skattemässiga underskott. Vid varje bokslutstillfälle prövas om redovisning skall ske av uppskjutna skattefordringar som inte tidigare redovisats i balansräkningen. Sådana skattefordringar redovisas i den utsträckning det bedöms VRP VDQQROLNW DWW WLOOU¦FNOLJD VNDWWHSOLNWLJD ¸YHUVNRWW NRPPHU DWW њQQDV tillgängliga i framtiden. Kostnader för forskning och utveckling Utgifter för forskning redovisas som en kostnad när de uppstår. Utgifter för utveckling redovisas som en immateriell tillgång när samtliga nedanstående förutsättningar är uppfyllda: - det är tekniskt möjligt att färdigställa den immateriella anläggningstillgången så att den kan användas eller säljas - företagets avsikt är att färdigställa den immateriella anläggningstillgången och att använda eller sälja den GHW њQQV I¸UXWV¦WWQLQJDU I¸U DWW DQY¦QGD HOOHU V¦OMD GHQ LPPDWHULHOOD anläggningstillgången - det är sannolikt att den immateriella anläggningstillgången kommer att generera framtida ekonomiska fördelar GHW њQQV HUIRUGHUOLJD RFK DGHNYDWD WHNQLVND HNRQRPLVND RFK DQGUD resurser för att fullfölja utvecklingen och för att använda eller sälja den immateriella anläggningstillgången - de utgifter som är hänförliga till den immateriella anläggningstillgången under dess utveckling kan beräknas tillförlitligt Övriga utgifter för utveckling redovisas som en kostnad när de uppstår. En individuell bedömning görs kvartalsvis av samtliga pågående forsknings- och utvecklingsprojekt för att fastställa vilka utgifter som är aktiverbara. Det redovisade värdet av aktiverade utgifter inkluderar samtliga direkt hänförbara utgifter såsommaterial, köpta tjänster och ersättningar till anställda. I BioGaia pågår ofta forskning i form av kliniska studier parallellt med produktutveckling. Mycket av BioGaias produktutveckling består av stabilitetstester för att se att produkten håller stabilitet under hela livslängden. Under det att den kliniska studien och stabilitetstesterna pågår går det ofta inte att säkerställa att projektet kommer att lyckas och att produkten kommer att kunna säljas. Detta innebär att projekt ofta inte uppfyller kraven för aktivering. En annan del av produktutvecklingsarEHWHW ¦U DWW KLWWD Q\D OHYHUDQVV\VWHP VDPW XWYHFNOLQJ DY EHњQWOLJD produkter. Avskrivning av aktiverade utvecklingskostnader påbörjas då tillgången kan användas och produkterna börjar säljas och görs linjärt över en bedömd nyttjandeperiod. IFRS 16 Leasingavtal • IFRS 16. BioGaia tillämpar IFRS 16 för redovisning av Leasing. IFRS 16 innebär en ”right of use model” och innebär för leasetagaren att i stort VHWW VDPWOLJD OHDVLQJDYWDO VND UHGRYLVDV L EDODQVU¦NQLQJHQ NODVVLњFHULQJ L RSHUDWLRQHOOD RFK њQDQVLHOOD OHDVLQJDYWDO VND G¦UI¸U LQWH J¸UDV Undantagna är leasingavtal med en leasingperiod som är 12 månader eller kortare samt leasingavtal som uppgår till mindre värden. I resultaträkningen redovisas avskrivningar på tillgången och räntekostnader på skulden. Den 31 december 2021 uppgick koncernens leasingtillgångar till 15,1 miljoner kronor vilket redovisas i posten nyttjanderättstillgångar och skulderna uppgick till 8,9 miljoner kronor i långfristiga skulder och 10,4 miljoner kronor i kortfristiga skulder. För perioden januari-december 2021 har en räntekostnad på 0,7 miljoner kronor, en avskrivning på 7,5 miljoner kronor och en nedskrivning på 4,2 miljoner kronor redovisats. • Koncernen som leasetagare Koncernen bedömer om ett avtal är eller innehåller ett leasingavtal vid avtalets början. Koncernen redovisar en nyttjanderätt och en motsvarande leasingskuld för samtliga leasingavtal i vilka koncernen är leasetagare. Detta gäller dock inte för korttidsOHDVLQJDYWDO GHњQLHUDGH VRP OHDVLQJDYWDO VRP KDU HQ OHDVLQJSHULRG S§ 12 månader eller mindre) samt för leasingavtal där den underliggande tillgången har ett lågt värde. För dessa leasingavtal, redovisar koncernen leasingavgifter som en rörelsekostnad linjärt över leasingperioden, om ingen annan systematisk metod bättre återspeglar hur de ekonomiska fördelar från den underliggande tillgången konsumeras av leasetagaren. Leasingskulden värderas initialt till nuvärdet av de leasingavgifter som inte erlagts vid inledningsdatumet, diskonterade med användning av leasingavtalets implicita ränta. Om denna räntesats inte lätt kan fastställas, använder koncernen den marginella låneräntan. Den marginella låneräntan är den räntesats som en leasetagare skulle EHK¸YD EHWDOD I¸U HQ њQDQVLHULQJ JHQRP O§Q XQGHU HQ PRWVYDUDQGH period, och med motsvarande säkerhet, för nyttjanderätten av en tillgång i en liknande ekonomisk miljö. Leasingavgifter som inkluderas i värderingen av leasingskulden omfattar: - fasta leasingavgifter (inklusive till sin substans fasta avgifter) efter avdrag för eventuella förmåner, - variabla leasingavgifter som beror på ett index eller ett pris, initialt värderade med hjälp av index eller pris vid inledningsdatumet. Långfristiga leasingskulder redovisas som egen post och kortfristiga leasingskulder redovisas tillsammans med övriga kortfristiga skulder. Koncernen omvärderar leasingskulden (och gör en motsvarande justering av den tillhörande nyttjanderätten) om: /HDVLQJSHULRGHQ KDU I¸U¦QGUDWV HOOHU RP GHW њQQV HQ I¸U¦QGULQJ L bedömningen av en option att köpa den underliggande tillgången. I dessa fall omvärderas leasingskulden genom att diskontera de ändrade leasingavgifterna med en ändrad diskonteringsränta. - Leasingavgifterna förändras till följd av ändringar i ett index eller pris eller en förändring i de belopp som förväntas betalas ut enligt en restvärdesgaranti. I dessa fall omvärderas leasingskulden genom att diskontera de ändrade leasingavgifterna med den initiala diskonteringsräntan (såvida inte förändringarna i leasingavgifterna beror på en ändrad rörlig ränta, då används istället en ändrad diskonteringsränta). - Ett leasingavtal ändras och ändringen inte redovisas som ett separat leasingavtal. I dessa fall omvärderas leasingskulden genom att diskontera de ändrade leasingavgifterna med en ändrad diskonteringsränta. Koncernen har inte gjort några sådana justeringar i de perioder som presenteras. 9LG DQVNDјQLQJVWLOOI¦OOHW UHGRYLVDV Q\WWMDQGHU¦WWHUQD WLOO Y¦UGHW DY motsvarande leasingskuld, erlagda leasingavgifter vid eller före inledningsdatumet samt eventuella initiala direkta utgifter. I efterföljande SHULRGHU Y¦UGHUDV GH WLOO DQVNDјQLQJVY¦UGH HIWHU DYGUDJ I¸U DFNXPXOHrade avskrivningar och nedskrivningar. Om koncernen ådrar sig förpliktelser för nedmontering och bortforsling DY HQ OHDVDG WLOOJ§QJ §WHUVW¦OODQGH DY GHQ SODWV G¦U GHQ EHњQQHU VLJ eller återställande av den underliggande tillgången till det skick som föreskrivs i leasingavtalets villkor, redovisas en avsättning enligt IAS 6§GDQD DYV¦WWQLQJDU UHGRYLVDV VRP HQ GHO DY DQVNDјQLQJVY¦UGHW för nyttjanderätten, om inte dessa utgifter uppstår i samband med produktion av varor. Avskrivning på nyttjanderätter sker över beräknad nyttjandeperiod eller över den avtalade leasingtiden, om den är kortare. Om ett leasingavtal överför äganderätten till den underliggande tillgången vid utgången DY OHDVLQJSHULRGHQ HOOHU RP DQVNDјQLQJVY¦UGHW I¸U Q\WWMDQGHU¦WWHQ återspeglar att koncernen förväntar sig att utnyttja en köpoption, sker avskrivning över nyttjandeperioden för den underliggande tillgången. Avskrivningen påbörjas per inledningsdatumet för leasingavtalet. Nyttjanderättstillgångar presenteras på en egen rad i koncernens rapSRUW ¸YHU њQDQVLHOO VW¦OOQLQJ Koncernen tillämpar IAS 36 Nedskrivningar för att avgöra om det föreligger ett nedskrivningsbehov för nyttjanderätten och redovisar eventuHOOW LGHQWLњHUDG QHGVNULYQLQJ S§ VDPPD V¦WW VRP EHVNULYV L SULQFLSHUQD för materiella anläggningstillgångar. Variabla leasingavgifter som inte beror på ett index eller pris inkluderas inte i värderingen av leasingskulden och nyttjanderätten. Sådana leasingavgifter redovisas som en kostnad i den period då de uppkommer och inkluderas på raden administrativa kostnader i koncernens resultaträkning. IFRS 16 tillåter, som en praktisk lättnadsregel, att en leasetagare inte separerar icke-leasingkomponenter från leasingkomponenter och istället redovisar varje leasingkomponent och tillhörande icke-leasing komponenter som en enda leasingkomponent. Koncernen har valt att inte tillämpa detta undantag. Forts. not 1

RkJQdWJsaXNoZXIy NjAyMDA=