BioGaia Årsredovisning 2021 BV

64 BIOGAIA ÅRSREDOVISNING 2021 Not 7 Rörelsens kostnader Rörelsens kostnader fördelade per kostnadsslag Koncernen Moderbolaget 2021 2020 2021 2020 Kostnader för varor 202 161 200 159 256 210 241 555 Personalkostnader 168 149 141 853 124 146 98 347 Avskrivningar 27 241 20 530 3 736 3 746 Övriga rörelsekostnader 145 426 156 385 155 500 161 381 542 977 518 927 539 592 505 029 För moderbolaget ingår i rörelsens kostnader leasingavgifter exklusive hyror med 0,6 (0,7) miljoner kronor och hyror med 6,8 (6,4) miljoner kronor. Moderbolagets framtida betalningsåtaganden vad gäller leasingavgifter exklusive hyror uppgår till 0,9 (1,7) miljoner kronor. Moderbolagets leasingavgifter exklusive hyror förfaller till betalning med 0,7 (0,7) miljoner kronor inom ett år och 0,2 (0,9) miljoner kronor inom två till fem år. Moderbolagets framtida betalningsåtaganden vad gäller hyror uppgår till 17,7 (26,2) miljoner kronor. Moderbolagets hyror förfaller till betalning med 8,3 (5,9) miljoner kronor inom ett år, 9,4 (19,4) miljoner kronor inom två till fem år och 0 (0,8) miljoner efter fem år. Kostnader för forskning och utveckling De kostnader som är aktiverade i balansräkningen är relaterade till MetaboGen och till IT-utveckling. Inga andra kostnader för utveckling i moderbolaget eller dotterbolagen uppfyller under året kraven för aktivering i balansräkningen. Totala utgifter för forskning och utveckling Koncernen Moderbolaget 2021 2020 2021 2020 Totalt utgifter för forskning och utveckling exkl avskrivning 102 543 101 864 83 719 82 169 Under året aktiverade utvecklingskostnader - – - – FoU-utgifter som ej aktiverats 102 543 101 864 83 719 82 169 Avskrivningar ingående i FoU-kostnader *) 2 924 2 799 1 844 1 894 Resultatpåverkande FoU-kostnader 105 467 104 663 85 563 84 063 *) Avser endast den del av avskrivningar på materiella och immateriella anläggningstillgångar (aktiverade utvecklingskostnader för IT) som tillhör funktionen Forskning och Utveckling i den funktionsindelade resultatrapporten. Not 8 Finansiella intäkter Koncernen Moderbolaget 2021 2020 2021 2020 Ränteintäkter 107 155 688 1 169 107 155 688 1 169 Not 9 Finansiella kostnader Koncernen Moderbolaget 2021 2020 2021 2020 Räntekostnader 1 132 722 – – 1 132 722 – – Not 10 Skatt på årets resultat Koncernen Moderbolaget 2021 2020 2021 2020 Aktuell skatt -53 609 -45 641 -39 344 -37 061 Uppskjuten skatt -2 830 -2 212 – – -56 439 -47 853 -39 344 -37 061 Uppskjuten skatt i obeskattade reserver Koncernen Moderbolaget 2021 2020 2021 2020 Uppskjuten skatt avseende obeskattade reserver 2 724 2 514 – – 2 724 2 514 – – Förändring uppskjuten skatteskuld Koncernen 2021 2020 Ingående balans uppskjuten skatt 11 312 10 339 Uppskjuten skatt från förvärv 2 620 – Avsättning för uppskjuten skatt 308 973 Utgående uppskjuten skatteskuld 14 240 11 312 Den uppskjutna skatteskulden i obeskattade reserver 2,7 miljoner kronor och avseende byggnader 0,6 miljoner kronor är hänförlig till dotterbolaget BioGaia Production AB. Uppskjuten skatteskuld från förvärvet av Nutraceutics Inc. uppgår till 2,6 miljoner kronor och övrig uppskjuten skatteskuld är relaterad till pågående forsknings- och utvecklingsprojekt i MetaboGen AB. Förändring uppskjuten skattefordran Koncernen 2021 2020 Ingående balans uppskjuten skatt 5 279 6 518 Upplösning av uppskjuten skattefordran -2 522 -1 239 Utgående uppskjuten skattefordran 2 757 5 279 Den uppskjutna skattefordran är till 1,2 miljoner kronor relaterad till dotterbolaget BioGaia Japan Inc. I huvudsak avser den en koncernjustering av exklusivitetsintäkt för produkträttigheter som redovisas successivt under avtalets löptid. Övrig uppskjuten skattefordran om 1,6 miljoner kronor är relaterad till koncernjusteringar av internvinst i varulager samt förlustreserv.

RkJQdWJsaXNoZXIy NjAyMDA=