BioGaia Årsredovisning 2021 BV

BIOGAIA ÅRSREDOVISNING 2021 65 Skillnad mellan nominell skatt och faktisk skattekostnad Koncernen Moderbolaget 2021 2020 2021 2020 Redovisat resultat före skatt 252 712 227 583 185 903 174 733 Inhemsk skatt 20,6 % 21,4 % 20,6 % 21,4 % Skatt enligt gällande skattesats -52 059 -48 703 -38 296 -37 393 6NDWWHHјHNW DY ¸YULJW HM avdragsgillt eller skattepliktigt -2 899 -484 -1 048 332 6NDWWHHјHNW DY DQGUD skattesatser för utländska dotterbolag -1 359 -829 – – 6NDWWHHјHNW S§ HM UHGRYLsad uppskjuten skatt på underskott -235 – – – 6NDWWHHјHNW K¦QI¸UOLJ till tidigare år 0 2 241 – – Övrig skattejustering 112 -78 – Faktisk skattekostnad -56 439 -47 853 -39 344 -37 061 Skattesatsen för koncernen uppgick till 22 (21) % av årets resultat efter њQDQVLHOOD SRVWHU Not 11 immateriella anläggningstillgångar Koncernen Pågående forsknings och utvecklingsprojekt Goodwill Utvecklings kostnader Totala imateriella tillgångar Ackumulerade DQVNDјQLQJVY¦UGHQ Ingående balans 2020-01-01 45 850 5 300 6 708 57 858 $QVNDјQLQJDU – – – – Utgående balans 2020-12-31 45 850 5 300 6 708 57 858 Ingående balans 2021-01-01 45 850 5 300 6 708 57 858 Förvärv av Nutraceutics – 143 927 – 143 927 Utgående balans 2021-12-31 45 850 149 227 6 708 201 785 Ackumulerade avskrivningar Ingående balans 2020-01-01 - - - - Avskrivningar - - 2 236 2 236 Utgående balans 2020-12-31 - - 2 236 2 236 Ingående balans 2021-01-01 - - 2 236 2 236 Avskrivningar - - 2 236 2 236 Utgående balans 2021-12-31 - - 4 472 4 472 Redovisade värden: Per 2020-01-01 45 850 5 300 6 708 57 858 Per 2020-12-31 45 850 5 300 4 472 55 622 Per 2021-12-31 45 850 149 227 2 236 197 313 Forts. not 10 Moderbolaget Pågående forsknings och utvecklingsprojekt Goodwill Utvecklings kostnader Totala imateriella tillgångar Ackumulerade DQVNDјQLQJVY¦UGHQ Ingående balans 2020-01-01 – – 6 708 6 708 $QVNDјQLQJDU – – – – Utgående balans 2020-12-31 – – 6 708 6 708 Ingående balans 2021-01-01 6 708 6 708 $QVNDјQLQJDU – – – – Utgående balans 2021-12-31 6 708 6 708 Ackumulerade avskrivningar Ingående balans 2020-01-01 - - - - Avskrivningar - - 2 236 2 236 Utgående balans 2020-12-31 - - 2 236 2 236 Ingående balans 2021-01-01 - - 2 236 2 236 Avskrivningar - - 2 236 2 236 Utgående balans 2021-12-31 - - 4 472 4 472 Redovisade värden: Per 2020-01-01 - - 6 708 6 708 Per 2020-12-31 - - 4 472 4 472 Per 2021-12-31 - - 2 236 2 236 Koncernen redovisar immateriella tillgångar från förvärvet av MetaboGen som uppgår till 45,8 miljoner kronor avseende forsknings- och utvecklingsprojekt samt 5,3 miljoner kronor som goodwill. I samband med bokslutet KDU QHGVNULYQLQJVSU¸YQLQJ JHQRPI¸UWV PHG HQ NDVVDћ¸GVHVPRGHOO G¦U MetaboGen utgör kassagenererande enhet. Nedskrivningsprövningen har genomförts med utgångspunkt från företagsledningens prognoser om framtiden. Prognoserna har tagits fram internt av företagsledningen med utgångspunkt från ledningens samlade erfarenhet samt deras bästa bedömning om bolagets och projektens utvecklingspotential och marknadstillväxt efter lansering. Modellen ser forsknings- och utvecklingsportföljen som en enhet men bedömning av framtida intäkter görs per underliggande projekt. Väsentliga antaganden i modellen inkluderar framtida intäkter, diskonteringsränta VDPW ULVNMXVWHULQJ DY SURJQRVWLFHUDW NDVVDћ¸GH 3URJQRVSHULRGHQ ¦U §U RFK WLOOY¦[WWDNWHQ UHћHNWHUDU NRPPHUVLDOLVHULQJ DY SURMHNWHQ 0RGHOOHQ innehåller ett horisontvärde med tillväxtantagande 2 % (2 %). Diskonteringsräntan uppgår till 7,72 % (8,65 %) men respektive projekt innehåller HQ ULVNMXVWHULQJVIDNWRU 0RGHOOHQ LQQHK§OOHU YLGDUH VSHFLњND NRVWQDGHU per projekt samt administrativa kostnader som inte allokerats ut per projekt. Framtida kostnader baseras på företagsledningens budget och prognoser. Väsentliga antaganden som ändrats jämfört med förvärvet och som således har uppdaterats i modellen är bedömda kostnader och riskjustering. Nedskrivningsprövningen visar att inget nedskrivningsbehov föreligger avseende de immateriella tillgångarna. För att stödja nedskrivningsprövningen som utförts har en övergripande analys skett av känsligheten i de antagande som använts i modelOHQ I¸U¦QGULQJ DY GLVNRQWHULQJVU¦QWDQ S§YHUNDU NDVVDћ¸GHVY¦UGHringen med ca 34 MSEK. Ett antagande ommotsvarande riskjustering som användes i samband med förvärvet påvisar att inget nedskrivningsbehov föreligger. Övriga antaganden har lämnats oförändrade i känslighetsanalysen. Se även not 28 för ytterligare information. Avskrivning påbörjas i samband med att forsknings- och utvecklingsprojekten för MetaboGen är avslutade och/eller har kommersialiserats. Koncernen och moderbolaget har under året skrivit av 2,2 MSEK på aktiverade utvecklingskostnader för ERP-systemet som togs i drift 2020. Avskrivningstiden för dessa utvecklingskostnader uppgår till 3 år. Nutraceutics förvärvades i slutet av december 2021 och goodwill från förvärvet uppgår till 143,9 miljoner kronor. Återvinningsvärdet har beräknats med verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och har bedömts motsvara det förvärvspris som BioGaia har för aktierna. Ingen nedskrivning av goodwill hänförligt till Nutraceutics har därför redovisats.

RkJQdWJsaXNoZXIy NjAyMDA=