BioGaia Årsredovisning 2021 BV

66 BIOGAIA ÅRSREDOVISNING 2021 Not 12 Nyttjanderättigheter Koncernen Byggnad och mark Inventarier Totala nyttjanderätter Ackumulerade DQVNDјQLQJVY¦UGHQ Ingående balans 2020-01-01 24 974 1 399 26 323 $QVNDјQLQJDU 16 752 458 17 210 Utrangeringar -979 – -979 Utgående balans 2020-12-31 40 697 1 857 42 554 Ingående balans 2021-01-01 40 697 1 857 42 554 $QVNDјQLQJDU 345 178 523 Utrangeringar -2 552 – -2 552 Utgående balans 2021-12-31 38 490 2 035 40 525 Ackumulerade avskrivningar Ingående balans 2020-01-01 5 960 68 6 028 Avskrivningar 7 440 192 7 632 Utrangeringar 33 – 33 Utgående balans 2020-12-31 13 433 260 13 693 Ingående balans 2021-01-01 13 433 260 13 693 Avskrivningar 6 833 694 7 527 Nedskrivningar 4 225 – 4 225 Utgående balans 2021-12-31 24 491 954 25 445 Redovisade värden: Per 2020-01-01 18 964 1 331 20 295 Per 2020-12-31 27 264 1 597 28 861 Per 2021-12-31 13 999 1 081 15 080 Koncernen leasar i huvudsak byggnader men även IT utrustning. Den genomsnittliga leasingperioden är 2 år. Den väsentliga förändringen av tillgången förklaras av en nedskrivning avseende hyreskontrakt till följd av omorganisation. En löptidsanalys utav leasingskulder och marginell låneränta presenteras i not 27. Belopp redovisade i resultatet avseende nyttjanderätter Koncernen 2021 2020 Avskrivningar på nyttjanderätter 11 752 7 632 Räntekostnader för leasingskulder 739 578 Kostnader hänförliga till korttidsleasingavtal och leasingavtal med lågt värde 3 760 3 512 Totalt 16 251 11 722 'HW WRWDOD NDVVDXWћ¸GHW I¸U OHDVLQJDYWDO XSSJLFN WLOO FLUND PLOMRQHU kronor. Not 13 Materiella anläggningstillgångar Koncernen Byggnad och mark Produktions maskiner och laboratorieutrustning Pågående nyanläggningar Inventarier, datorer Totala materiella tillgångar Ackumulerade DQVNDјQLQJVY¦UGHQ Ingående balans 2020-01-01 107 840 68 173 – 22 291 198 304 $QVNDјQLQJDU 1 381 11 648 – 3 046 16 075 Avyttringar/ Utrangeringar – – – -457 -457 2PU¦NQLQJVGLјHUHQV – – – -258 -258 Utgående balans 2020-12-31 109 221 79 821 – 24 622 213 664 Ingående balans 2021-01-01 109 221 79 821 – 24 622 213 664 $QVNDјQLQJDU 1 466 61 – 4 851 6 378 Förvärv av Nutraceutics 16 801 – – 2 557 19 358 Utrangeringar – -3 744 – -168 -3 912 2PU¦NQLQJVGLјHUHQV – – – -17 -17 Utgående balans 2021-12-31 127 488 76 138 – 31 845 235 471 Ackumulerade avskrivningar: Ingående balans 2020-01-01 14 421 36 923 – 18 213 69 557 Avskrivningar 3 723 4 950 – 1 915 10 58 Utrangeringar – – – -332 -332 2PU¦NQLQJVGLјHUHQV – – – -53 -53 Utgående balans 2020-12-31 18 144 41 873 – 19 743 79 760 Ingående balans 2021-01-01 18 144 41 873 – 19 743 79 760 Avskrivningar 3 872 7 091 – 2 289 13 252 Förvärv av Nutraceutics 5 320 – – 2 506 7 826 Utrangeringar – -3 744 – -168 -3 912 2PU¦NQLQJVGLјHUHQV – – – -10 -10 Utgående balans 2021-12-31 27 336 45 220 – 24 360 96 916 Redovisade värden Per 2020-01-01 93 419 31 250 – 4 078 128 747 Per 2020-12-31 91 077 37 948 – 4 879 133 904 Per 2021-12-31 100 152 30 918 – 7 485 138 555 Moderbolaget Produktionsmaskiner och laboratorie utrustning Inventarier och datorer Totala materiella tillgångar Ackumulerade DQVNDјQLQJVY¦UGHQ Ingående balans 2020-01-01 11 894 12 806 24 700 Avyttringar – – – $QVNDјQLQJDU 807 – 807 Utgående balans 2020-12-31 12 701 12 806 25 507

RkJQdWJsaXNoZXIy NjAyMDA=