BioGaia Årsredovisning 2021 BV

BIOGAIA ÅRSREDOVISNING 2021 67 Ingående balans 2021-01-01 12 701 12 806 25 507 $QVNDјQLQJDU – – – Utgående balans 2021-12-31 12 701 12 806 25 507 Ackumulerade avskrivningar: Ingående balans 2020-01-01 5 670 12 081 17 751 Avskrivningar 1 346 164 1 510 Utgående balans 2020-12-31 7 016 12 245 19 261 Ingående balans 2021-01-01 7 016 12 245 19 261 Avskrivningar 1 247 252 1 499 Utgående balans 2021-12-31 8 263 12 497 20 760 Redovisade värden: Per 2020-01-01 6 224 725 6 949 Per 2020-12-31 5 685 561 6 246 Per 2021-12-31 4 438 309 4 747 Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar ingår i följande rader i resultaträkningen Koncernen Moderbolaget 2021 2020 2021 2020 Kostnad såld vara 8 888 6 963 – – Försäljningskostnader 1 102 958 154 163 Administrationskostnader 660 515 33 35 Forsknings- och utvecklingskostnader 2 602 1 823 1 313 918 13 252 10 260 1 499 1 115 Not 14 Finansiella anläggningstillgångar Moderbolaget Andelar i koncernföretag 2021 2020 Vid årets början 154 671 154 671 Lämnat koncernbidrag till CapAble AB – 1 269 Lämnat koncernbidrag till BioGaia Pharma AB 8 701 9 438 Lämnat koncernbidrag till MetaboGen AB 10 007 10 048 Lämnat koncernbidrag till TriPac AB 3 – Nedskrivning av andelar i dotterbolag -18 708 -20 755 Aktieägartillskott för förvärv av aktier i Nutraceutics till BioGaia Biologics Inc. 134 250 – Förvärv av aktier Metabogen 11 441 – Aktieägartillskott till BioGaia Invest AB 23 025 – Aktieägartillskott till BioGaia Finland OY 6 059 – Aktieägartillskott till BioGaia UK Ltd 2 360 – Bokfört värde vid årets slut 331 809 154 671 Specifikation av moderbolagets innehav av aktier i koncernföretag Dotterföretag/Org.nr/Säte Antal andelar Andel i % Bokfört värde Biogaia Biologics Inc. /–/Raleigh, NC, USA 100 000 100 134 250 TriPac AB /556153-2200/Stockholm 10 000 100 3 603 CapAble AB /556768-3601/Stockholm 10 000 100 0 BioGaia Pharma AB /559114-8191/Stockholm 48 000 96 21 142 Forts. not 13 BioGaia Japan Inc. /–/Hiroshima, Japan 180 100 0 BioGaia Invest AB /559306-5849/ Stockholm 10 000 100 23 025 BioGaia UK Limited /13574654/ London 1 100 2 360 BioGaia Finland OY /3206997-7/ Helsinki 10 100 6 059 MetaboGen AB /5566872-7142/Stockholm 819 091 100 100 729 BioGaia Production AB /556591-9767/Eslöv 10 000 100 40 641 331 809 BioGaia Biologics Inc. har under året förvärvat 80% av andelarna i Nutraceutics Inc. som i sin tur äger 100% av Everidis Inc. Det amerikanska dotterföretaget Biogaia Biologics Inc.´s, Nutraceutics Inc.’s och Everidis Inc.’s tillgångar och skulder har omräknats till balansdagens kurs 9,04 (8,19) kronor. Resultaträkningens poster har omräknats till genomsnittskurs 9,27 (9,46 ) kronor. Det japanska dotterföretaget BioGaia Japan Inc.´s tillgångar och skulder har omräknats till 0,0785 (0,0792) kronor. Resultaträkningens poster har RPU¦NQDWV WLOO NURQRU 'H RPU¦NQLQJVGLјHUHQVHU VRP K¦UYLG uppstår redovisas i koncernens totalresultat. CapAble AB är ett helägt dotterbolag till BioGaia AB. BioGaia Production AB (tidigare TwoPac AB) bildades 2002 och ägs sedan 1 juli 2013 till 100 % av BioGaia. BioGaia Pharma AB bildades 2017. BioGaia äger 96% av bolaget. BioGaia Pharmas VD, Nigel Titford äger 4% av bolaget. Minoritetens andel i BioGaia Pharma av eget kapital uppgår till 2 tkr. BioGaia har köpt kvarvarande del av MetaboGen AB (7,6%) och äger nu 100% av bolaget. BioGaia har under året startat tre nya helägda dotterbolag. BioGaia Invest AB, BioGaia Finland OY och BioGaia UK Ltd. Av moderbolagets inköp har 32,1 (27,4) % skett från koncernföretag. Av moderbolagets försäljning har 3,0 (2,9) % skett till koncernföretag. Not 15 Långfristiga fordringar på dotterföretag Långfristig fordran på dotterföretag Moderbolaget 2021 2020 Vid årets början 10 835 35 835 .XUVGLјHUHQV DYVHHQGH O§Q WLOO %LR*DLD -DSDQ ,QF -437 -3 807 Uppskrivning/reservering av nettofordran 437 3 807 Återbetalning av lån från BioGaia Production AB – -25 000 10 835 10 835 Långfristig fordran på koncernföretag per 2021-12-31 består av Moderbolaget 2021 2020 BioGaia Production AB 10 835 10 835 Utgående balans vid årets slut 10 835 10 835 Not 16 Varulager Koncernen Moderbolaget 2021 2020 2021 2020 Råvaror och förnödenheter 20 778 18 273 – – Färdiga varor och handelsvaror 81 959 54 004 38 247 49 154 102 737 72 277 38 247 49 154 Koncernens inkuransreserv uppgår till 6,5 (8,1) miljoner kronor per 31 december 2021. Kostnader till följd av nedskrivningar av lager samt kassationer uppgår till 1,2 (4,1) miljoner kronor.

RkJQdWJsaXNoZXIy NjAyMDA=