BioGaia Årsredovisning 2021 BV

70 BIOGAIA ÅRSREDOVISNING 2021 Forts. not 22 kronor per aktie vilket ger en total utdelning på 14,92 (3,41) kronor per aktie vilket motsvarar 301,3 (68,8) miljoner kronor. Den extra utdelningen motsvarar en extrautdelning av 3,63 kronor per aktie för 2021 samt den uteblivna extrautdelningen på grund av den då rådande covid-19 situationen on 4,25 kronor per aktie för 2019 och 3,41 kronor per aktie för 2020. Styrelsen föreslår också den kommande årsstämman en avsättning till ”Stiftelsen för förebyggande åtgärder mot antibiotikaresistens” på 2,9 miljoner kronor. ,QQHKDY XWDQ EHVW¦PPDQGH LQћ\WDQGH XWJ¸U DY GRWWHUI¸UHWDget BioGaia Pharmas eget kapital. BioGaiakoncernens egna kapital består av summan av eget kapital hänförlig till BioGaia ABs aktieägare och eget kapital hänförlig till minoritetsägare. Vid årsskiftet uppgick koncernens totala kapital till 1 877,4 (1 746,2) miljoner kronor och eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 1 877,4 (1 746,2) miljoner kronor. Utdelningspolicy Bolagets policy är att utdelning till aktieägarna ska uppgå till 50 % av vinsten efter skatt i moderbolaget. Nyckeltal avseende eget kapital 2021 2020 Antal aktier per den 31/12, tusental 20 196 20 196 Genomsnittligt antal aktier, tusental 3) 20 196 17 855 Resultat per aktie, kr 1) 3) 9,72 10,07 Eget kapital per aktie, kr3) 92,96 97,80 Avkastning eget kapital, % 11 16 Börskurs bokslutsdagen, kr 518,00 537,00 Utdelning per aktie, kr 2) 14,92 3,41 1) 1\FNHOWDO GHњQLHUDW HQOLJW ,)56 2) )¸UHVODJHQ PHQ HM EHVOXWDG XWGHOQLQJ 6W\UHOVHQ RFK YHUNVW¦OODQGH direktören föreslår att bolaget lämnar en utdelning på 14,92 kronor. 3) Fondemissionselementet från nyemissionen 2020 har beaktats vid beräkning av resultat per aktie och eget kapital per aktie före och efter utspädning, vilket medfört att jämförelsetal har omräknats. Not 23 Förslag till vinstdisposition Till årstämmans förfogande står följande fria vinstmedel i moderbolaget: Från föregående år balanserad vinst 1 547 992 Årets vinst 146 559 Vinstmedel till förfogande 1 694 551 6W\UHOVHQV I¸UVODJ WLOO YLQVWGLVSRVLWLRQ Utdelas till aktieägarna 301 331 Avsättning till stiftelsen för förebyggande åtgärder mot antibiotikaresistens 2 900 Balanseras i ny räkning 1 390 320 Summa 1 694 551 Not 24 Övriga skulder Koncernen Moderbolaget 2021 2020 2021 2020 Personalskatt 3 379 2 694 2 922 2 244 Aktuella skatteskulder 4 481 1 170 – – Övriga kortfristiga skulder 17 569 23 245 – – 25 429 27 109 2 922 2 244 I posten övriga kortfristiga skulder ingår kort leasingsskuld om 10,4 miljoner kronor. Not 25 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Koncernen Moderbolaget 2021 2020 2021 2020 Semesterlöneskuld 15 469 17 014 13 682 11 886 Upplupna sociala avgifter 2 534 4 652 2 200 4 116 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 38 396 27 057 35 095 26 961 56 399 48 723 50 977 42 963 Not 26 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser Koncernen Moderbolaget Ställda säkerheter 2021 2020 2021 2020 Företagsinteckningar - - - - Eventualförpliktelser Inga Inga Inga Inga Not 27 Policy för finansiell riskhantering 'HW ¸YHUJULSDQGH P§OHW I¸U NRQFHUQHQV њQDQVIXQNWLRQ ¦U DWW WLOOKDQGDK§OOD HQ NRVWQDGVHјHNWLY њQDQVLHULQJ DY NRQFHUQHQV YHUNVDPKHW RFK NRQFHUQbolag samt att tillhandahålla en säker medelsförvaltning med marknadsmässig avkastning på placerade medel. Det övergripande målet för den њQDQVLHOOD ULVNKDQWHULQJHQ ¦U DWW PLQLPHUD ULVNHUQD I¸U QHJDWLY S§YHUNDQ S§ NRQFHUQHQV UHVXOWDW +¦UDY I¸OMHU DWW NRQFHUQHQV њQDQVLHOOD LQYHVWHULQJDU VND VNH PHG HQ O§J ULVNSURњO 1HGDQ EHVNULYV NRQFHUQHQV EHG¸PGD ULVNH[SRQHring med åtföljande riskhantering: Valutarisker %LR*DLD EHGULYHU YHUNVDPKHW S§ ROLND JHRJUDњVND PDUNQDGHU RFK KDU LQW¦Nter och kostnader i olika valutor. Detta påverkar både transaktionsexponeULQJHQ NDVVDћ¸GHW RFK RPU¦NQLQJVH[SRQHULQJHQ EDODQVU¦NQLQJHQ Transaktionsexponering Fördelningen av omsättningen 2021 har varit cirka: Fördelningen av kostnaderna 2021 har varit cirka: EUR 39 % (43 %) SEK 65 % (55 %) USD 44 % (38 %) EUR 18 % (22 %) SEK 6 % (9 %) JPY 6 % (11 %) Övriga valutor 11 % (10 %) USD 10 % (11 %) Övriga valutor 1 % (1 %) 8QGHU KDGH ERODJHW HWW NDVVDћ¸GHV¸YHUVNRWW S§ FLUND PLOMRQHU (85 HWW NDVVDћ¸GHVXQGHUVNRWW S§ PLOMRQHU -3< RFK HWW NDVVDћ¸- desöverskott på 31,8 (24,2) miljoner USD. Bolaget hade tidigare en policy avseende terminssäkring men efter att policyn reviderats under 2020 så tecknas inga nya terminskontrakt. Bolaget har per 31 december 2021 inga utestående valutaterminer. Den genomsnittliga valutakursen för EUR/SEK har under 2021 varit 10,14 (10,54) kronor. Hade EUR/SEK varit 1,0 kronor högre/lägre hade BioGaias omsättning varit cirka 28,6 miljoner kronor högre/lägre och rörelseresultatet cirka 18,9 miljoner kronor högre/lägre. Den genomsnittliga valutakursen för USD/SEK har under 2021 varit 8,58 (9,27) kronor. Hade USD/SEK varit 1,0 kronor högre/lägre hade BioGaias omsättning varit cirka 38,3 miljoner kronor högre/ lägre och rörelseresultatet cirka 32,0 miljoner kronor högre/lägre. Med en starkare krona jämfört med framförallt EUR och USD kommer BioGaias omsättning och resultat minska men genom att försöka styra om en del kostnader till EUR försöker bolaget minimera resultatminskningen. BioGaia försöker även att styra om en del intäkter från EUR till andra valutor.

RkJQdWJsaXNoZXIy NjAyMDA=