BioGaia Årsredovisning 2021 BV

74 BIOGAIA ÅRSREDOVISNING 2021 Revisorns ansvar Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer DWW XSSW¦FND HQ Y¦VHQWOLJ IHODNWLJKHW RP HQ V§GDQ њQQV )HODNWLJKHWHU kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen och koncernredovisningen. En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av årsredovisQLQJHQ RFK NRQFHUQUHGRYLVQLQJHQ њQQV S§ 5HYLVRUVLQVSHNWLRQHQV ZHEEplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen. Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar Uttalanden Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för BioGaia AB (publ) för räkenskapsåret 2021-01-01 - 2021-12-31 samt DY I¸UVODJHW WLOO GLVSRVLWLRQHU EHWU¦јDQGH ERODJHWV YLQVW HOOHU I¸UOXVW Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Grund för uttalanden Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Styrelsens och verkställande direktörens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets och koncernens verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av moderbolagets och koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt. Revisorns ansvar 9§UW P§O EHWU¦јDQGH UHYLVLRQHQ DY I¸UYDOWQLQJHQ RFK G¦UPHG Y§UW uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende: Ӕ företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller Ӕ på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. 9§UW P§O EHWU¦јDQGH UHYLVLRQHQ DY I¸UVODJHW WLOO GLVSRVLWLRQHU DY ERODJHWV vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen. En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av förvaltningen њQQV S§ 5HYLVRUVLQVSHNWLRQHQV ZHEESODWV ZZZ UHYLVRUVLQVSHNWLRQHQ VH revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen. Revisorns uttalande om Esef-rapporten Uttalanden Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en granskning av att styrelsen och verkställande direktören har upprättat årsredovisningen och koncernredovisningen i ett format sommöjliggör enhetlig elektronisk rapportering (Esef-rapporten) enligt NDS D i ODJHQ RP Y¦UGHSDSSHUVPDUNQDGHQ I¸U %LR*DLD $% (publ) för räkenskapsåret 2021-01-01 - 2021-12-31. Vår granskning och vårt uttalande avser endast det lagstadgade kravet. Enligt vår uppfattning har Esef-rapporten #xxx upprättats i ett format som i allt väsentligt möjliggör enhetlig elektronisk rapportering Grund för uttalanden 9L KDU XWI¸UW JUDQVNQLQJHQ HQOLJW )$5V UHNRPPHQGDWLRQ 5HY5 5HYLVRUQV granskning av Esef-rapporten. Vårt ansvar enligt denna rekommendation beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till BioGaia AB (publ) enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. Vi anser att de bevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande. Styrelsens och verkställande direktörens ansvar Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att (VHI UDSSRUWHQ KDU XSSU¦WWDWV L HQOLJKHW PHG NDS D i ODJHQ RP Y¦UGHSDSSHUVPDUNQDGHQ RFK I¸U DWW GHW њQQV HQ V§GDQ LQWHUQ NRQWUROO som styrelsen och verkställande direktören bedömer nödvändig för att upprätta Esef-rapporten utan väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. Revisorns ansvar Vår uppgift är att uttala oss med rimlig säkerhet om Esef-rapporten i allt väsentligt är upprättad i ett format som uppfyller kraven i 16 kap. 4 a § lagen RP Y¦UGHSDSSHUVPDUNQDGHQ S§ JUXQGYDO DY Y§U JUDQVNQLQJ 5HY5 NU¦YHU DWW YL SODQHUDU RFK JHQRPI¸U Y§UD JUDQVNQLQJV§WJ¦UGHU I¸U att uppnå rimlig säkerhet att Esef-rapporten är upprättad i ett format som uppfyller dessa krav. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att HQ JUDQVNQLQJ VRP XWI¸UV HQOLJW 5HY5 RFK JRG UHYLVLRQVVHG L 6YHULJH DOOWLG NRPPHU DWW XSSW¦FND HQ Y¦VHQWOLJ IHODNWLJKHW RP HQ V§GDQ њQQV )HODNWLJheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i Esef-rapporten. 5HYLVLRQVI¸UHWDJHW WLOO¦PSDU ,64& .YDOLWHWVNRQWUROO I¸U UHYLVLRQVI¸UHWDJ VRP XWI¸U UHYLVLRQ RFK ¸YHUVLNWOLJ JUDQVNQLQJ DY њQDQVLHOOD UDSSRUWHU VDPW andra bestyrkandeuppdrag och näraliggande tjänster och har därmed ett allsidigt system för kvalitetskontroll vilket innefattar dokumenterade riktlinjer och rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder för yrkesutövningen och tillämpliga krav i lagar och andra författningar. Granskningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta bevis om att Esef-rapporten har upprättats i ett format sommöjliggör enhetlig elektronisk rapportering av årsredovisning och koncernredovisning. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i rapporteringen vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur styrelsen och verkställande direktören tar fram underlaget i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men LQWH L V\IWH DWW J¸UD HWW XWWDODQGH RP HјHNWLYLWHWHQ L GHQ LQWHUQD NRQWUROOHQ Granskningen omfattar också en utvärdering av ändamålsenligheten och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens antaganden. Granskningsåtgärderna omfattar huvudsakligen en teknisk validering av (VHI UDSSRUWHQ GYV RP њOHQ VRP LQQHK§OOHU (VHI UDSSRUWHQ XSSI\OOHU GHQ WHNQLVND VSHFLњNDWLRQ VRP DQJHV L NRPPLVVLRQHQV GHOHJHUDGH I¸URUGQLQJ (8 RFK HQ DYVW¦PQLQJ DY DWW (VHI UDSSRUWHQ ¸YHUHQVVW¦PPHU med den granskade årsredovisningen och koncernredovisningen. Vidare omfattar granskningen även en bedömning av huruvida Esef-rapporten har märkts med iXBRL sommöjliggör en rättvisande och fullständig maskinläsbar version av koncernens resultat-, balans- och egetkapitalräkQLQJDU VDPW NDVVDћ¸GHVDQDO\VHQ Deloitte AB, utsågs till BioGaia AB (publ)s revisor av bolagsstämman 2021-05-06 och har varit bolagets revisor sedan 2015-05-22. Stockholm den 25s mars 2022 Deloitte AB Birgitta Lööf Auktoriserad revisor

RkJQdWJsaXNoZXIy NjAyMDA=