BioGaia Årsredovisning 2021 BV

BioGaia startade under 2017 en oberoende stiftelse (Stiftelsen för att förebygga antibiotikaresistens). Stiftelsens syfte är att genom stöd till forskning, utbildning och informationsaktiviteter minska antibiotikaresistens. Målsättningen är att detta ska leda till främjande av användning av produkter och metoder som förebygger infektioner eller på annat sätt minskar antibiotikaanvändningen. I förlängningen ger detta också positiva HјHNWHU S§ PLOM¸Q BioGaia bedriver ingen tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet. För övrig information se bolagets Hållbarhetsredovisning. Affärsrisker och osäkerhetsfaktorer BioGaias verksamhet är förknippad med såväl möjligheter som risker av olika slag. Vissa riskområden är av mer generell karaktär såsommarknad och länder, forskning och utveckling, produkt och produktion, hälsa och säkerhet, miljö, korruption samt brott mot mänskliga rättigheter, medan DQGUD ULVNHU ¦U PHU VSHFLњND I¸U ERODJHW $YVQLWWHW QHGDQ ¦U LQWH HQ WRWDO riskanalys utan pekar på faktorer av betydelse för den framtida utvecklingen inklusive hållbarhetsrisker. KONCERNEN Immateriella tillgångar 3HU EDODQVGDJHQ њQQV L NRQFHUQHQ WLOOJ§QJDU avseende MetaboGen upptagna till 51,1 miljoner kronor som består av pågående forsknings- och utvecklingsprojekt (45,8 miljoner kronor) samt Goodwill (5,3 miljoner kronor) hänförliga till övervärdet vid förvärvet av 0HWDER*HQ XQGHU , NRQFHUQHQ њQQV ¦YHQ WLOOJ§QJDU I¸U ¸YHUY¦UGHQ samt Goodwill (143, 9 miljoner kronor) från förvärvet av Nutraceutics under 'HW њQQV HQ ULVN DWW 0HWDER*HQV IRUVNQLQJ LQWH XSSQ§U GH UHVXOWDW RFK HOOHU LQWH KDU GHQ O¸QVDPKHW VRP I¸UY¦QWDV 'HW њQQV ¦YHQ HQ ULVN DWW GH IUDPWLGD NDVVDћ¸GHQD DYVHHQGH 1XWUDFHXWLFV LQWH I¸OMHU Dј¦UVSODQHQ '¦UPHG њQQV HQ ULVN I¸U DWW NRQFHUQP¦VVLJD WLOOJ§QJDU NDQ NRPPD DWW skrivas ned. BioGaia har prövat de immateriella tillgångarna för nedskrivning och bedömer ej att något nedskrivningsbehov föreligger på balansdagen. För mer information se not 11. %LR*DLDV SDUWQHU BioGaia säljer delvis produkter till slutkonsument men framförallt till distributörer (partner) som säljer produkterna vidare. Den normala avtalstiden uppgår till cirka 3-7 år. BioGaia är beroende av att distributörerna satsar de resurser som krävs för marknadsföring och försäljning. För att bolaget i större utsträckning själv ska kunna påverka detta lanserade BioGaia sitt eget varumärke 2006. Idag säljer många av BioGaias partner helt eller delvis under varumärket BioGaia. BioGaia ger ett starkt marknadsstöd till sina partner i form av till exempel utbildning, information om nya kliniska studier, I¸UHO¦VDUH YLG V\PSRVLXP PDUNQDGV RFK 35 VW¸G 'HW њQQV HQ ULVN DWW BioGaias partner inte presterar enligt bolagets önskemål. BioGaia har GRFN XWIRUPDW DYWDOHQ V§ DWW P¸MOLJKHW њQQV DWW V¦JD XSS DYWDOHW RP LQWH distributören uppfyller viss minimiförsäljning. )RUVNQLQJ RFK XWYHFNOLQJ BioGaia satsar mycket på forskning, kliniska studier och produktutveckling med målet att få fram bevisat hälsosamma SURGXNWHU †YHQ RP ERODJHW XWI¸U I¸UVWXGLHU њQQV GHW DOOWLG ULVN I¸U DWW projekt helt eller delvis misslyckas. BioGaia arbetar med olika forskningsprojekt där man eftersträvar en balans mellan låg- och högriskprojekt. Forskningen och kliniska studier utförs på universitet och sjukhus runt om i världen. För att säkerställa att de kliniska studierna utförs i enlighet med gällande regelverk och ger tillförlitliga resultat är BioGaias egen personal involverade i delar av arbetet med de kliniska studierna. Studieprotokollen godkänns alltid av BioGaia, etikkommitté och eventuell myndighet. Avtal tecknas med sjukhus och universitet där de förbinder sig att följa gällande regulatoriska regelverk. BioGaia bevakar studierna för att säkerställa att de utförs på ett korrekt och etiskt sätt. BioGaia uppmanar alltid forskarna att publicera studieresultaten. ,PPDWHULHOOD U¦WWLJKHWHU 7LOO JUXQG I¸U %LR*DLDV YHUNVDPKHW њQQV HWW VWRUW antal immateriella rättigheter såsom patent, varumärken, namn på stammar och internetdomäner. Bolaget arbetar kontinuerligt med att stärka de immateriella rättigheterna genom att skydda bolagets produkter. Patenten har olika löptider men patenten för de mest använda stammarna för BioGaias produkter gäller till 2026 och 2027. 'HW њQQV DOOWLG ULVN I¸U LQWU§QJ S§ LPPDWHULHOOD U¦WWLJKHWHU %HYDNQLQJHQ DY U¦WWLJKHWHUQD IRUWJ§U PHQ GHW њQQV LQJD JDUDQWLHU I¸U DWW IUDPWLGD intrång inte kommer att orsaka bolaget skada. BioGaia arbetar kontinuerligt med omvärldsbevakning. 5HJHOYHUNHW BioGaias produkter säljs idag i över 100 länder över hela världen. Länderna har ofta olika regelverk vilket innebär olika lång tid PHOODQ DYWDO RFK ODQVHULQJ DY SURGXNW , GH ћHVWD O¦QGHU UHJLVWUHUDV SURdukterna som kosttillskott och på ett fåtal marknader som en kategori av läkemedel. Inom EU regleras användningen av närings- och hälsopåståenden för livsmedel av European Food Safety Authority (EFSA). EFSA-reglerna gäller för livsmedel sommarknadsförs till konsumenter med olika påståenden RP I¸UHE\JJDQGH K¦OVRHјHNWHU )¸U DWW NXQQD KD HWW K¦OVRS§VW§HQGH S§ produkten och i marknadsföring krävs ett godkännande av EFSA. 'HW њQQV DOOWLG HQ ULVN DWW UHJHOYHUNHQ ¦QGUDV S§ GH ROLND PDUNQDGHUQD YLOket gör att försäljningen kan påverkas negativt, åtminstone under en period. För att minimera risken och vara proaktiva arbetar BioGaias regulatoriska avdelning nära distributörernas/partners motsvarande funktioner som bevakar de lokala regelverken. Personal BioGaias verksamhet är helt beroende av personalens kunskap och de anställda är därmed företagets viktigaste resurs. För att attrahera och behålla kunnig och motiverad personal strävar BioGaia efter att skapa en kultur där varje medarbetare ges möjlighet att utvecklas, påverka sin egen arbetssituation och hålla en god balans mellan arbete och fritid för att undvika stress. Bolaget utvärderar kontinuerligt aktuell bemanning och behov av rekrytering. 3URGXNWDQVYDU %LR*DLD V¦OMHU NRVWWLOOVNRWW 'HW њQQV HQ ULVN DWW GHW XSSVW§U en skada hos en konsument, som kan påstå att skadan kommer från %LR*DLDV SURGXNW 'HQQD ULVN њQQV RFNV§ L NOLQLVND VWXGLHU Att de produkter som tillverkas och erbjuds kunderna håller hög kvalitet och är säkra att använda har, och har alltid haft, högsta prioritet hos BioGaia. Berörda medarbetare får relevant utbildning i produktsäkerhet. Avtalen med BioGaias leverantörer inkluderar krav gällande kvalitet och företaget har processer på plats för att säkerställa att avtalen följs av leverantörerna. $ј¦UVHWLN %LR*DLDV Dј¦UVPRGHOO E\JJHU S§ WUH Q¦WYHUN LQRP IRUVNQLQJ tillverkning och distribution. BioGaias produkter säljs i över 100 länder vilket innebär att varumärket exponeras över hela världen. För att säkerställa att alla parter utför sina uppgifter på ett etiskt och, enligt BioGaia, korrekt sätt införde BioGaia under 2017 en uppförandekod. Uppförandekoden innehåller minimikrav inom områden sommänskliga U¦WWLJKHWHU DUEHWVYLOONRU PLOM¸ RFK Dј¦UVHWLN DQWL NRUUXSWLRQ )¸U PHU information se bolagets hållbarhetsredovisning. Vad gäller forskningsnätverket uppmuntrar BioGaia att studiers design och rapportering av resultat håller tillräckligt hög nivå för att möjliggöra publicering i välrenommerade medicinska tidskrifter för att säkra högsta möjliga vetenskapliga standard. Vidare kräver BioGaia att studien, innan deltagare börjar tas in, ska registreras på en publik sajt, till exempel ClinicalTrials.gov. Målet är att samtliga studier oavsett resultat ska publiceras. +§OOEDU OHYHUDQW¸UVNHGMD BioGaias ambition är att ta ansvar och beakta hållbarhetsrisker och leveranssäkerhetsrisker genom hela värdekedjan, från leverantörer, via distributörer till konsumenten. (Q YLNWLJ XWJ§QJVSXQNW I¸U %LR*DLDV Dј¦UVPRGHOO ¦U DUEHWHW PHG DWW bygga långsiktiga och nära relationer med ett litet antal leverantörer. BioGaias ambition är att alltid ha minst två oberoende leverantörer om det är Dј¦UVP¦VVLJW I¸UVYDUEDUW $OOD OHYHUDQW¸UHU I§U WD GHO DY RFK VNULYD XQGHU BioGaias leverantörsuppförandekod. MODERBOLAGET 'RWWHUERODJHW %LR*DLD 3KDUPD $% Rörelseresultatet för perioden uppgick till -8,7 (-9,4) miljoner kronor. Per EDODQVGDJHQ њQQV L PRGHUERODJHW WLOOJ§QJDU DYVHHQGH %LR*DLD 3KDUPD upptagna till 21,1 miljoner kronor. Eftersom bolaget inte är lönsamt föreligger en risk för nedskrivning av dessa tillgångar i moderbolaget. Nedskrivning har under året skett motsvarande givet koncernbidrag. BioGaia har prövat de NYDUYDUDQGH њQDQVLHOOD WLOOJ§QJDUQD I¸U QHGVNULYQLQJ RFK EHG¸PHU HM DWW något ytterligare nedskrivningsbehov föreligger på balansdagen. 'RWWHUERODJHW 0HWDER*HQ $% Bolaget bedriver forsknings- och utvecklingsprojekt. Rörelseresultatet för perioden uppgick till -10,0 (-10,0) miljoner kronor. Per balansdagen њQQV L PRGHUERODJHW WLOOJ§QJDU DYVHHQGH 0HWDER*HQ XSSWDJQD WLOO PLOMRQHU NURQRU (IWHUVRP ERODJHW ¦QQX LQWH KDU HWW SRVLWLYW NDVVDћ¸GH föreligger en risk för nedskrivning av dessa tillgångar i moderbolaget. Nedskrivning har under året skett motsvarande givet koncernbidrag. %LR*DLD KDU SU¸YDW GH NYDUYDUDQGH њQDQVLHOOD WLOOJ§QJDUQD I¸U QHGVNULYQLQJ och bedömer ej att något nedskrivningsbehov föreligger på balansdagen. ˜YULJD GRWWHUERODJ BioGaia har under året etablerat dotterbolag i FInland, Storbritannien samt BioGaia Invest AB. Förvärv har skett av den amerikanska distributören Nutraceutics Inc. genom dotterbolaget BioGaia Biologics Inc. BIOGAIA ÅRSREDOVISNING 2021 47

RkJQdWJsaXNoZXIy NjAyMDA=