BioGaia Årsredovisning 2021 BV

BIOGAIA ÅRSREDOVISNING 2021 Den rörliga kontantersättningen får uppgå till högst 25 procent av den fasta årliga kontantlönen. För ledande befattningshavare som är pensionsberättigade ska pensionsförmåner vara premiebestämda. Rörlig kontantersättning ska inte vara pensionsgrundande. Pensionspremierna för premiebestämd pension ska uppgå till högst 30 procent av den fasta årliga kontantlönen. Övriga förmåner får innefatta bl.a. livförsäkring, sjukvårdsförsäkring och bilförmån. Sådana förmåner ska vara av begränsat värde i förhållande till övrig kompensation och överensstämma med vad sommarknadsmäsVLJW ¦U EUXNOLJW S§ UHVSHNWLYH JHRJUDњVN PDUNQDG ˜YULJD I¸UP§QHU I§U sammanlagt uppgå till högst 5 procent av den fasta årliga kontantlönen. 8SSK¸UDQGH DY DQVW¦OOQLQJ Vid anställningens upphörande får uppsägningstiden vara högst arton månader. Fast kontantlön under uppsägningstiden och avgångsvederlag får sammantaget inte överstiga ett belopp motsvarande den fasta kontantlönen för två år. Vid uppsägning från befattningshavarens sida får uppsägningstiden inte understiga tre månader och avgångsvederlag får inte utgå. .ULWHULHU I¸U XWGHOQLQJ DY U¸UOLJ NRQWDQWHUV¦WWQLQJ P P Rörlig kontantersättning ska vara kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier som kan YDUD њQDQVLHOOD HOOHU LFNH њQDQVLHOOD 'HQ NDQ RFNV§ XWJ¸UDV DY LQGLYLGDQpassade kvantitativa eller kvalitativa mål. Kriterierna ska vara utformade så DWW GH IU¦PMDU NRQFHUQHQV Dј¦UVVWUDWHJL RFK O§QJVLNWLJD LQWUHVVHQ LQNOXVLYH dess hållbarhet, genom att exempelvis ha en tydlig koppling till BioGaias Dј¦UVVWUDWHJL HOOHU IU¦PMD EHIDWWQLQJVKDYDUHQV O§QJVLNWLJD XWYHFNOLQJ Uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontantersättning ska mätas under en period om ett år. När mätperioden för uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontantersättning avslutats ska fastställas i vilken utsträckning kriterierna uppfyllts. Ersättningsutskottet ansvarar för bedömningen såvitt avser rörlig kontantersättning till verkställande direktören. Såvitt avser rörlig kontantersättning till övriga befattningshavare ansvarar verkställande direktören för bedömningen. /¸Q RFK DQVW¦OOQLQJVYLOONRU I¸U DQVW¦OOGD Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa ersättningsriktlinjer har lön och anställningsvillkor för bolagets anställda beaktats genom att uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningens komponenter samt ersättningens ökning och ökningstakt över tid har utgjort en del av ersättningsutskottets och styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa. %HVOXWVSURFHVVHQ I¸U DWW IDVWVW¦OOD VH ¸YHU RFK JHQRPI¸UD ULNWOLQMHUQD Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott. I utskottets uppgifter ingår att bereda styrelsens beslut om förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer åtminstone vart fjärde år och lägga fram förslaget för beslut vid årsstämman. Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman. Ersättningsutskottet ska även följa och utvärdera program för rörliga ersättningar för koncernledningen, tillämpningen av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i koncernen. Ersättningsutskottets ledamöter är oberoende i förhållande till BioGaia och koncernledningen. Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte verkställande direktören eller andra ledande befattningshavare, i den mån de berörs av frågorna. )U§QJ§HQGH DY ULNWOLQMHUQD Styrelsen får besluta att tillfälligt frångå ULNWOLQMHUQD KHOW HOOHU GHOYLV RP GHW L HWW HQVNLOW IDOO њQQV V¦UVNLOGD VN¦O I¸U det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose BioGaias långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, eller för att säkerställa BioGaias ekonomiska bärkraft. Som angivits ovan ingår det i ersättningsutskottets uppgifter att bereda styrelsens beslut i ersättningsfrågor, vilket innefattar beslut om avsteg från riktlinjerna. Senaste beslutade riktlinjer gällande ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare De senaste beslutade riktlinjerna överensstämmer med de som föreslogs till årsstämman 2020 (se ovan). Bolagsstyrning BioGaia har avgivit en separat bolagsstyrningsrapport. Se sida 75- 77. Hållbarhetsredovisning I enlighet med ÅRL 6 kap 11§ har BioGaia valt att upprätta den lagstadgade hållbarhetsrapporten som en från årsredovisningen avskild rapport. Denna hålbarhetsrapport omfattar BioGaia och dess dotterföretag. Förslag till vinstdisposition Till årsstämmans förfogande står följande fria medel i moderbolaget, kronor: Från föregående år balanserad vinst 1 547 992 830 Årets vinst 146 558 650 Vinstmedel till förfogande 6W\UHOVHQV I¸UVODJ WLOO YLQVWGLVSRVLWLRQ Utdelas till aktieägarna* 301 331 213 Avsättning till ”Stiftelsen för att förebygga antibiotikaresistens” 2 900 000 Balanseras i ny räkning 1 390 320 267 Summa 'HQ I¸UHVODJQD XWGHOQLQJHQ EHVW§U DY XWGHOQLQJ HQOLJW SROLF\ S§ SOXV HQ H[WUDXWGHOQLQJ S§ NURQRU SHU DNWLH Obligatoriska upplysningar för ESEF-rapportering Rapporterande bolag BioGaia AB (publ.) IAS 1 51 a Bolagets säte Sverige IAS 1 138 a Bolagsform Aktiebolag (publ.) IAS 1 138 a Registreringsland Sverige IAS 1 138 a Adress Kungsbroplan 3A 112 27 Stockholm IAS 1 138 a Geografiskt verksamhetsområde Stockholm IAS 1 138 a Beskrivning av bolagets affärsverksamhet Företaget BioGaia är ett hälsoföretag som utvecklar, marknadsför och säljer probiotiska produkter med dokumenterade positiva hälsoeffekter. IAS 1 138 b Namn på moderbolaget BioGaia AB (publ.) IAS 1 138 c, IAS 24 13 Namn på det ultimata moderbolaget BioGaia AB (publ.) IAS 24 13, IAS 1 13 c BIOGAIA ÅRSREDOVISNING 2021

RkJQdWJsaXNoZXIy NjAyMDA=