Det övergripande målet för koncernens finansfunktion är att tillhandahålla en kostnadseffektiv finansiering av koncernens verksamhet och koncernbolag samt att tillhandahålla en säker medelsförvaltning med marknadsmässig avkastning på placerade medel. Det övergripande målet för den finansiella riskhanteringen är att minimera riskerna för negativ påverkan på koncernens resultat. Härav följer att koncernens finansiella investeringar ska ske med en låg riskprofil. Nedan beskrivs koncernens bedömda riskexponering med åtföljande riskhantering.

 

Valutarisker

BioGaia har intäkter i framför allt EUR och USD men också i SEK, JPY och CHF och kostnader i framför allt SEK, men också i EUR, JPY och USD. Under 2018 hade bolaget ett kassaflödesöverskott på cirka 18,3 (22,1) miljoner EUR, ett kassaflödesöverskott på 80,7 (313,1) miljoner JPY och ett kassaflödesöverskott på 19,5 (18,2) miljoner USD. Med ökad omsättning ökar valutariskerna varför bolaget har gjort terminssäkringar i EUR och USD.

 

Ränte- och likviditetsrisker

Koncernen har inga externa lån. Bolagets ränterisk utgörs av avkastningen på likvida medel. För likvida medel har styrelsen utfärdat en likviditetspolicy där grundprincipen är att risker vid placering alltid ska minimeras. Placeringar ska i första hand ske i svenska kronor. För att minimera valutarisker kan även andra valutor komma i fråga. Bolagets likvida medel ska endast placeras på bankkonto, certifikat eller andra räntebärande papper med mycket begränsad risk. Det innebär att inga placeringar får göras i aktier, aktiefonder, optioner etc.

 

Kreditrisker

BioGaias kreditrisker är knutna till kundfordringar. Kunderna har 30-90 dagars kredittid. Vid teckning av avtal med nya kunder sker en utvärdering av kundens ekonomiska ställning. Bolaget har rutiner för att kräva in förfallna fordringar och vid behov görs ytterligare utvärdering om kundens ekonomiska ställning för att minimera riskerna.

 

Kassaflödesrisker

BioGaia har god likviditet. Risken för likviditetsbrist är därför liten. Kassaflödet uppgick till -22,9 (63,5) miljoner kronor. I kassaflödet ingår utdelning på 158,7 (130,0) miljoner kronor, samt nettoinvestering i MetaboGen på 33,9 (0) miljoner kronor. Vidare har rörelsekapitalet ökat med 50,2 miljoner kronor framförallt hänförligt till kundfordringar och lager på grund av den ökade försäljningen. Eftersom likvida medel per 31 december 2018 uppgår till 285,0 (305,9) miljoner kronor är något kapitaltillskott inte aktuellt under den närmaste 12-månadersperioden.

 

Prisrisker

BioGaia köper de flesta av sina varor på en internationell marknad med flera alternativa leverantörer vilket minskar bolagets prisrisk. BioGaias pris till distributörer är i stort sett lika för alla kunder men kan variera med ordervolymstorlekar. På vissa marknader är priskonkurrensen till konsument stor men strategin är att inte konkurrera med pris utan att övertyga läkarna om produkternas effektivitet och säkerhet genom att visa resultat från kliniska studier.