Utdelningspolicy

BioGaias utdelningspolicy är att betala en utdelning till aktieägarna motsvarande 40% av resultatet efter skatt.
 

Utdelning 2019

Årsstämman i BioGaia AB den 7 maj 2020 godkände styrelsens förslag för ordinarie utdelning enligt policy på 3,75 (4,05) kronor per aktie för räkenskapsåret 2019.
Mot bakgrund av den osäkerhet som råder i samband med den globala spridningen av covid-19 beslutades 10 september 2020 att tidigare föreslagna extrautdelning om 4,25 (5,95) kronor per aktie utgår.

 

Utdelning – översikt 5 år

 

 

Information avseende beskattning vid utdelning av aktierna i IBT

Enligt vår bedömning är utdelning av aktier i Infant Bacterial Thearpeutics AB (IBT) undantagen från beskattning i Sverige med stöd av de så kallade Lex ASEA-reglerna. Omkostnadsbeloppet för de aktier i BioGaia som berättigar till utdelning ska fördelas mellan dessa aktier och erhållna aktier i IBT. Fördelningen av omkostnadsbeloppet baseras på den värdeförändring på aktierna i BioGaia som uppkommer till följd av aktierna i IBT. Skatteverket har lämnat vägledning avseende fördelningen, se Skatteverkets hemsida.