Viktig information

Informationen på denna del av BioGaia AB:s (publ) (”Bolaget”) webbplats är inte avsedd för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, åtkommas av eller distribueras eller spridas till personer som bor eller befinner sig i USA (innefattande dess territorier och provinser samt varje stat i USA och District of Columbia, ”USA”), Australien, Kanada, Japan eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser, och utgör inte ett erbjudande att sälja, eller en anfordran om att lämna ett erbjudande att köpa eller förvärva, aktier eller andra värdepapper i Bolaget i USA, Australien, Kanada, Japan eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion.

Värdepapper i Bolaget som omnämns på denna webbplats (”Värdepapperna”) har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering enligt Securities Act eller utan tillämpning av ett undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, sådan registrering och i överenstämmelse med samtliga tillämpliga värdepapperslagar i varje delstat eller annan jurisdiktion i USA. Inget offentligt erbjudande av Värdepapperna görs i USA.

Värdepapperna har vidare inte registrerats och kommer inte att registreras enligt tillämplig värdepapperslagstiftning i Australien, Kanada eller Japan och får, med vissa undantag, inte erbjudas eller säljas till eller inom, eller för en persons räkning eller till förmån för en person som är folkbokförd eller befinner sig i Australien, Kanada eller Japan.

I förhållande till Storbritannien och medlemsstaterna inom det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (”EES”) (var och en, en ”Relevant Stat”), har inga åtgärder vidtagits eller kommer att vidtas för att lämna ett erbjudande till allmänheten av Värdepapperna som kräver att ett prospekt publiceras i någon Relevant Stat. Som en konsekvens därav får Värdepapperna endast säljas i en Relevant Stat i enlighet med ett undantag i prospektförordningen (2017/1129) (”Prospektförordningen”). I alla Relevanta Stater riktas denna del av webbplatsen endast till personer som är ”kvalificerade investerare” i den mening som avses i artikel 2(e) i Prospektförordningen (”Kvalificerade Investerare”).

Denna webbplats och informationen som tillhandahålls på webbplatsen riktar sig enbart till (i) personer utanför Storbritannien, (ii) personer som har professionell erfarenhet i frågor som rör investeringar och som omfattas av artikel 19.5 i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (“Ordern”), eller (iii) personer som är ”high net worth entities” och andra personer till vilka informationen annars lagligen kan göras tillgänglig och som omfattas av artikel 49.2 (a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns “Relevanta Personer”). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera eller förlita sig på denna webbplats och informationen som tillhandahålls på webbplatsen. Eventuella investeringar eller investeringsaktiviteter som denna webbplats och informationen som tillhandahålls på webbplatsen hänför sig till är endast tillgänglig för Relevanta Personer.

Åtkomst till informationen och dokumenten på följande webbsidor kan vara olaglig i vissa jurisdiktioner, och endast vissa kategorier av personer kan tillåtas åtkomst till sådan information och sådana dokument. Personer bosatta utanför Sverige som önskar åtkomst till dokumenten på dessa webbsidor måste först försäkra sig om att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller inskränker deras rätt till åtkomst av dessa webbsidor, eller om deras förvärv av värdepapper kräver registrering eller godkännande. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Om du inte har rätt att ta del av material på denna webbplats eller om du är tveksam avseende om du har rätt att ta del av detta material, vänligen lämna denna webbplats. Om du inte förstår materialet på denna webbplats bör du konsultera en finansiell rådgivare.

Genom att gå vidare för att se materialet bekräftar du att du (i) har läst och förstått informationen ovan, (ii) samtycker till att vara bunden av dess villkor, (iii) har rätt att utan begränsning i lag eller andra regler samt utan krav på att ytterligare åtgärder behöver vidtas av Bolaget, gå vidare till följande delar av denna webbplats, och (iv) samtycker till att du inte kommer att överföra eller på annat skicka information som finns på denna webbplats till någon person i USA eller till publikationer med en allmän spridning i USA.

Du intygar därför att:

  1. Du inte är bosatt i, och befinner dig utanför, USA, Australien, Kanada och Japan;
  2. Du inte är bosatt i eller befinner dig i någon Relevant Stat, om du inte är en Kvalificerad Investerare; och
  3. Du inte är bosatt eller befinner dig i Storbritannien, om du inte är en Relevant Person.

Jag har läst, förstått och samtycker till att följa samtliga restriktioner som framgår ovan.