Integritetspolicy för BioGaia.com

Allmänt

Denna integritetspolicy innehåller information om hur BioGaia AB (”BioGaia”) behandlar dina personuppgifter i samband med att du använder BioGaia.com eller kommunicerar med oss. Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan knytas till dig. För att se hur vi behandlar dina personuppgifter när du köper produkter från oss se integritetspolicyn för respektive e-handelsplattform.

Vi behandlar huvudsakligen dina personuppgifter för att du ska kunna kommunicerar med oss och för utvärdering av biogaia.com. I vissa fall kommer vi också att behandla dina uppgifter för marknadsföringsändamål eller för att uppfylla en rättslig förpliktelse.

BioGaia är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter. Alla personuppgifter samlas in och behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 (”GDPR”).

Har du frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter kan du kontakta oss enligt nedan:

BioGaia AB
org nr. 556380-8723
P.O. Box 3242
SE 103 64 Stockholm
epost info@biogaia.se

 

Vilka personuppgifter samlar vi in och hur samlar vi in dessa

De personuppgifter vi kan komma att samla in är ditt namn, e-postadress, postadress, telefonnummer, CV och kundserviceärenden.

Vi använder även cookies för att samla in personuppgifter om ditt beteende på biogaia.com. För mer information om cookies se nedan.

 

I vilket ändamål samlar vi in personuppgifter och laglig grund

BioGaia samlar endast in personuppgifter för nedan angivna ändamål och vår behandling stödjer sig alltid på någon rättslig grund enligt nedan.

BioGaia använder dina personuppgifter för följande syften:

  • Kundadministration: för att kunna förmedla dig med den information och tjänster som du har begärt från oss; Laglig grund: Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigat intresse att kommunicera med dig och för att förmedla de tjänster som du har begärt från oss.
  • Företagspartners: i det fall du arbetar på något av våra partnerföretag för att uppfylla våra kontraktuella åtagande med vår företagspartner; Laglig grund: Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigat intresse att uppfylla vårt avtal med vår företagspartner.
  • Jobbansökningar: för att kunna utvärdera och fatta i beslut i rekryteringsförfarande; Laglig grund: Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigat intresse att utvärdera och erbjudan den arbetssökande anställning vid BioGaia.
  • Marknadsföring: för att förse dig med relevant information om BioGaia och våra produkter i form av nyhetsbrev eller epost; Laglig grund: Samtycke när det krävs enligt tillämplig lag. I andra fall kan marknadsföringen skickas baserat på BioGaias berättigade intresse av att hålla dig uppdaterade om nyheter och produkter.
  • Rättsliga krav: för att fullgöra en rättslig eller regulatorisk förpliktelse t.ex. lagringsskyldigheter enligt bokföringslagen. Laglig grund: Behandlingen är nödvändig för att skydda våra och dina legala rättigheter t.ex. bokföringslagen.
  • Analys, utveckling och drift av biogaia.com och våra tjänster: i) för att kunna utvärdera, utveckla och identifiera hur du använder biogaia.com, ii) upptäcka, förhindra och undersöka bedrägeri samt säkerhetsövervakning, iii) utveckla, förbättra driva och utveckla får affärsverksamhet. Laglig grund: Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigat intresse att utveckla och driva biogaia.com.
  • Rättslig verkställighet, omorganiseringar mm: I det fall det krävs kommer vi dela dina personuppgifter med tredje part för att tillvarata våra eller dina rättigheter. Dessutom kan vi komma att använda, tillgängliggöra eller överföra personuppgifter till tredje part i samband med omorganisation, fusion, försäljning, joint venture, överlåtelse, överföring eller annan disposition av hela eller delar av vår verksamhet, tillgångar eller aktier (inklusive i samband med konkurs eller liknande processer). Laglig grund: Behandlingen är nödvändig för att skydda, fastställa och göra gällande rättsliga anspråk samt Vårt och tredje parts berättigade intresse av att genomföra försäljning, omstrukturering av verksamheten, inklusive realisering av tillgångar

 

Samtycke

I det fall vi grundar vår behandling på ditt samtycke som rättsliga grund kan du när som helst återkalla ditt samtycke antingen genom att kontakta oss eller genom att avregistrera dig från vårt nyhetsbrev vid den länk som finns med längst ner i varje nyhetsbrev.

  

Till vilka lämnar vi ut personuppgifter

BioGaia kan komma att dela dina personuppgifter till tredje parter. Dessa parter är personuppgiftsbiträden, som endast tillåts behandla personuppgifter för de specifika syften som definierats av oss. Exempelvis kan det handla om tjänster såsom host av BioGaia.com, dataanalyser och epostleverans och logistik, transport och leverans tjänster. Sådan behandling och tillgång till personuppgifter är reglerat genom personuppgiftsbiträdesavtal som säkerställer sekretess hos tredje part.

BioGaia kan även komma att dela dina personuppgifter till följande tredje parter:

  • Andra bolag i BioGaias koncern om det krävs för fullgörandet av de ändamål och den lagliga grund som framgår ovan; och
  • Till myndigheter i den utsträckning det följer av lag eller annan rättslig förpliktelse som åvilar oss.

Vår strävan är att dina personuppgifter alltid ska behandlas inom EU/EES.

I det fall personuppgifter som BioGaia ansvarar för ska överföras till ett land utanför EU/EES gör vi det endast i de fall där överföringslandet och mottagaren bedöms upprätthålla en adekvat skyddsnivå enligt reglerna i GDPR eller överföringen sker enligt de standardavtalsklausuler som definierats av EU-kommissionen för att reglera sådana överföringar.

 

Hur skyddas dina personuppgifter

All information du förser oss med sparas på våra säkra servrar eller på säkra servrar kontrollerade av en tredje part för vår räkning.

 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter

Vi lagrar dina personuppgifter så längre det är nödvändigt eller tillåtet mot bakgrund av det eller de ändamål som uppgifterna samlades in för och som beskrivs i denna integritetspolicy.

Kriterierna som används för att bestämma våra lagringsperioder är: (i) hur länge vi har en pågående kundrelation med dig; (ii) om vi är föremål för en rättslig skyldighet, t.ex. måste vi lagra dina personuppgifter som inhämtas för bokföringsändamål i 7 år enligt Bokföringslagen; eller (iii) om lagring är nödvändig för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk (10 år).

 

Dina rättigheter

Du kan alltid begära att få tillgång till dina personuppgifter (vilket inkluderar rätten att begära information om var vi hämtat uppgifterna från, omfattningen och vilka mottagare som personuppgifterna lämnats ut till samt rättslig grund) eller i vissa fall kräva att de raderas.

Du kan också begära att dina personuppgifter rättas ifall uppgifterna är felaktiga. Du har också rätt att invända mot att behandling sker av dina personuppgifter och kräva att behandlingen av dina personuppgifter skall begränsas. Du har också rätt att invända mot vår behandling av dina uppgifter i de fall vi har inhämtat ditt samtycke som rättslig grund till att behandla dina personuppgifter och rätten att återkalla detta samtycke. Om du önskar utnyttja någon av dina rättigheter kontakta oss via e-post på info@biogaia.se. I det fall du begär att dina personuppgifter skall raderas är det inte säkert att vi kan fortsätta att förse dig med kommunikation enligt ovan. Under vissa förutsättningar kan du begära att få ett registerutdrag från oss med de personuppgifter vi behandlar.

Du måste förse oss med korrekta uppgifter och informera oss i det fall dina uppgifter ändras så att vi kan uppdatera dessa i enlighet med GDPR.

Om du anser att vi hanterar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten (Integritetsskyddsmyndigheten), (https://www.imy.se)

 

Minderåriga

BioGaia.se riktar sig inte till personer under 18 år och vi kommer inte att behandla personuppgifter som kan knytas till minderåriga.

 

Ändringar

Vi har rätt att när som helst ändra denna integritetspolicy genom att publicera en ny version på biogaia.se. I det fall det krävs kommer vi informera er om aktuella ändringar. Integritetspolicyn uppdaterades den 1 februari 2022.

 

Tredjelandsöverföringar

Om du interagerar med oss i sociala medier innebär det att en överföring av dina personuppgifter, till exempel din bild och ditt namn, kommer att ske till ett tredje land utanför EU/EES-området vanligtvis USA. Överföringen kommer att ske i enlighet med gällande integritetsskyddslagstiftning inklusive GDPR. I det tredje landet gäller dock inte GDPR, vilket kan innebära en ökad risk i integritetshänseende avseende bland annat möjligheten för myndigheter i tredje landet att få tillgång till dina personuppgifter och för dina möjligheter att utöva kontroll över personuppgifterna. Överföringen är nödvändig för att du ska kunna kontakta oss i sociala medier, dvs. för att vi ska kunna uppfylla din begäran.

Om du godkänner cookies och andra liknande tekniker för marknadsföring och/eller analys, så som Facebook-pixeln eller Google Analytics, kan dina personuppgifter komma att överföras till tredje land. Överföringen sker då baserat på det samtycke du lämnar när du accepterar användningen av cookies. För att avbryta framtida överföringar till tredje land kan du kontakta oss på nedan kontaktuppgifter eller blockera samtliga cookies via inställningarna i din webbläsare. Mer information om hur du blockerar cookies finns på webbläsarens hjälpsidor. Du kan också läsa mer om cookies i vår cookiepolicy se nedan.