Behandling av personuppgifter

BioGaia är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter. Alla personuppgifter samlas in och behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen (EU) 2016/679.

Personuppgiftsansvarig är BioGaia AB, org nr. 556380-8723, P.O. Box 3242, SE 103 64 Stockholm.

 

Vilka personuppgifter samlar vi in och hur samlar vi in dessa

Majoriteteten av de personuppgifter vi samlar in, direkt från dig som du frivilligt har försett oss med när du kommunicerar med oss via e-post, telefon eller andra kanaler. Ibland samlar vi in personuppgifter om dig från andra källor, t.ex. publikt tillgängligt material eller från våra affärspartners. De personuppgifter vi kan komma att samla in är ditt namn, titel, e-postadress, post adress, land, telefonnummer och CV.

 

I vilket ändamål samlar vi in personuppgifter och laglig grund

BioGaia använder dina personuppgifter för följande syften:

  • Nyhetsbrev, pressreleaser eller andra tjänster: för att kunna förmedla dig med den information och tjänster som du har begärt från oss, t.ex. nyhetsbrev, pressreleaser eller annat material; Laglig grund: Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigat intresse att kommunicera med dig och för att förmedla de tjänster som du har begärt från oss.
  • Kontohantering: hantera ditt konto; Laglig grund: Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigat intresse att kommunicera med dig och för att förmedla de tjänster som du har begärt från oss.
  • Rättsliga krav: för att fullgöra en rättslig eller regulatorisk förpliktelse. Laglig grund: Behandlingen är nödvändig för att skydda våra och dina legala rättigheter.
  • Företagspartners: i det fall du arbetar på något av våra partnerföretag för att uppfylla våra kontraktuella åtagande med vår företagspartner. Laglig grund: Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigat intresse att uppfylla vårt avtal med vår företagspartner.
  • Jobbansökningar: för att kunna utvärdera och fatta i beslut i rekryteringsförfarande. Laglig grund: Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigat intresse att utvärdera och erbjudan den arbetssökande anställning vid BioGaia.
  • Anhöriga: i det fall du är anhörig till någon av BioGaias anställda för att kunna kontakta dig vid olycksfall eller sjukdom. Laglig grund: Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigat intresse att kontakt dig.

 

Till vilka lämnar vi ut personuppgifter

Vi kan lämna ut dina personuppgifter till andra bolag i BioGaias koncern om det krävs för fullgörandet av de ändamål och den lagliga grund som framgår ovan. Vi förmedlar inte vidare era personuppgifter till någon tredje part utan ditt skriftliga samtycke förutom till våra serviceleverantörer av våra IT-system (t.ex. hosting servers och utskicken av e-post nyhetsbrev) eller när vi är skyldiga enligt lag.

 

Hur skyddas dina personuppgifter

All information du förser oss med sparas på våra säkra servrar eller på säkra servrar kontrollerade av en tredje part på för vår räkning. I de fall du valt ett lösenord för att få tillgång till ett konto är du ansvarig för att hålla detta lösenord konfidentiellt och att inte dela detta lösenord med någon annan. Tyvärr är information över Internet inte alltid säker och vi kan inte garantera att den information som du förser oss med via vår websida är säker. Den information du sänder till oss sker på egen risk. När vi fått din information har vi särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda din information mot olovlig tillgång.

 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter

Information sparas så länge som du önskar ta emot kommunikation från oss enligt ovan eller så länge som behövs för att vi skall kunna utreda, återkoppla eller vidta andra åtgärder för att behandla det ärende som du har kontaktat oss om. Du kan när som helst avbryta en prenumeration (t.ex. på våra nyhetsbrev). Information om anhöriga till BioGaia anställda sparas endast så länge som arbetstagaren är anställd på BioGaia. Information kan också behöva sparas för att säkerställa uppfylla av legala skyldigheter.

 

Dina rättigheter

Du kan alltid begära att få tillgång till dina personuppgifter eller att de raderas. Du kan också begära att dina personuppgifter rättas ifall uppgifterna är felaktiga. Du har också rätt att invända mot att behandling sker av dina personuppgifter och kräva att behandlingen av dina personuppgifter skall begränsas. Om du önskar utnyttja någon av dina rättigheter kontakta oss via e-post på web@biogaia.se. I det fall du begära att dina personuppgifter skall raderas är det inte säkert att vi kan fortsätta att förse dig med kommunikation enligt ovan.

Under vissa förutsättningar kan du begära att få ett registerutdrag från oss med de personuppgifter vi behandlar.

Du måste förse oss med korrekta uppgifter. Informeras oss i det fall dina uppgifter ändras så uppdaterar vi dessa i enlighet med dataskyddsförordningen.

Om du anser att vi hanterar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

 

Ändringar

Vi har rätt att när som helst ändra denna policy genom att publicera en ny version på vår hemsida. I det fall det krävs kommer vi informera er om aktuella ändringar.

 

Cookies och social media

BioGaias webbplats använder cookies för att optimera webbplatsens funktionalitet och för statistisk bearbetning. För mer information om cookies se vårt cookie meddelande https://sv.biogaia.com/om-hemsidan/cookies/.

Beroende på de inställningar du har gjort på olika sociala medier plattformar, kan personuppgifter delas med BioGaia som rör dina online aktiviteter och sociala medier profiler. BioGaia är bunden av dessa tredjeparters integritetspolicys. Var vänlig och läs dessa tillämpliga integritetspolicys.

 

Kontaktuppgifter

BioGaia AB

P.O. Box 3242

SE 103 64 Stockholm

Sweden

web@biogaia.se