Årsstämma i BioGaia

På årsstämman i BioGaia AB (publ) den 6 maj 2022 beslöts bland annat följande:

 • fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 • beviljad ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
 • en utdelning på 3,63 kronor per aktie plus en extra utdelning på 11,29 kronor per aktie vilket ger en total utdelning på 14,92 kronor per aktie samt avsättning av 2,9 miljoner kronor till ”Stiftelsen för att förebygga antibiotikaresistens” som BioGaia bildade 2017. Stiftelsen har till ändamål att genom stöd till forskning, utbildning och informationsaktiviteter främja användning av produkter och metoder som förebygger och därmed minskar antibiotikaanvändningen och risken för antibiotikaresistens
 • om uppdelning av bolagets aktier (aktiesplit), varigenom varje befintlig aktie, oavsett serie, delas upp i fem nya aktier, varvid antalet aktier i bolaget ökar till 100 982 310, varav 3 703 340 A-aktier och 97 278 970 B-aktier, om ändring av bolagsordningens gränser avseende antal aktier, varigenom antalet aktier kan uppgå till lägst 100 000 000 och till högst 400 000 000 samt bemyndigande för styrelsen att fastställa avstämningsdag för aktiespliten
 • antagande av nya riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag
 • att antalet styrelseledamöter ska vara nio utan suppleanter och omval av Anthon Jahreskog, Christian Bubenheim, Ewa Björling, David Dangoor, Niklas Ringby, Peter Elving, Peter Rothschild och Vanessa Rothschild samt nyval av Bénédicte Flambard som styrelseledamöter
 • omval av Peter Rothschild som styrelseordförande och David Dangoor som vice styrelseordförande
 • att revisorn ska vara ett registrerat revisionsbolag och omval av det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB
 • att styrelsearvode ska utgå med 685 000 kronor till styrelsens ordförande, med 475 000 kronor till styrelsens vice ordförande, med 265 000 kronor vardera till övriga stämmovalda styrelseledamöter, med 110 000 kronor till ordföranden och 55 000 kronor vardera till de övriga ledamöterna i revisionsutskottet samt med 45 000 kronor till ordföranden och 20 000 kronor vardera till de övriga ledamöterna i ersättningsutskottet
 • att ett ytterligare arvode om högst 50 000 kronor per månad ska utgå till styrelsens ordförande för arbetsuppgifter utöver styrelseuppdraget. Sådan ytterligare ersättning ska utgå enligt särskilt avtal och enligt styrelsens närmare bestämmande
 • att revisionsarvode ska utgå enligt godkänd räkning
 • om valberedning i enlighet med valberedningens förslag, samt
 • att godkänna styrelsens ersättningsrapport

Senaste pressmeddelandena från BioGaia

06.05.2022 Delårsredogörelse januari – mars 2022

25.04.2022 BioGaias resultat för första kvartalet överstiger marknadens förväntningar

05.04.2022 Kallelse till årsstämma i BioGaia AB (publ)


Informationen är sådan som BioGaia är skyldigt att offentliggöra enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-05-06 12:00 CET.

Attached documents