Årsstämma i BioGaia

På årsstämman i BioGaia AB (publ) den 5 maj 2023 beslöts bland annat följande:

 • fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 • beviljad ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
 • en utdelning på 1,45 kronor per aktie plus en extra utdelning på 1,45 kronor per aktie vilket ger en total utdelning på 2,90 kronor per aktie samt avsättning av 4,4 miljoner kronor till ”Stiftelsen för att förebygga antibiotikaresistens” som BioGaia bildade 2017. Stiftelsen har till ändamål att genom stöd till forskning, utbildning och informationsaktiviteter främja användning av produkter och metoder som förebygger och därmed minskar antibiotikaanvändningen och risken för antibiotikaresistens
 • om ändring av bolagsordningen för att möjliggöra insamling av fullmakter och poströstning vid framtida bolagsstämmor
 • att antalet styrelseledamöter ska vara åtta utan suppleanter och omval av Anthon Jahreskog, Bénédicte Flambard, David Dangoor, Peter Rothschild och Vanessa Rothschild samt nyval av Barbro Fridén, Outi Armstrong och Vesa Koskinen som styrelseledamöter
 • omval av Peter Rothschild som styrelseordförande och David Dangoor som vice styrelseordförande
 • att revisorn ska vara ett registrerat revisionsbolag och omval av det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB
 • att styrelsearvode ska utgå med 710 000 kronor till styrelsens ordförande, med 490 000 kronor till styrelsens vice ordförande, med 275 000 kronor vardera till övriga stämmovalda styrelseledamöter, med 110 000 kronor till ordföranden och 55 000 kronor vardera till de övriga ledamöterna i revisionsutskottet samt med 45 000 kronor till ordföranden och 20 000 kronor vardera till de övriga ledamöterna i ersättningsutskottet
 • att ett ytterligare arvode om högst 50 000 kronor per månad ska utgå till styrelsens ordförande för arbetsuppgifter utöver styrelseuppdraget. Sådan ytterligare ersättning ska utgå enligt särskilt avtal och enligt styrelsens närmare bestämmande
 • att revisionsarvode ska utgå enligt godkänd räkning
 • om valberedning i enlighet med valberedningens förslag, samt
 • att godkänna styrelsens ersättningsrapport.

   

Följ oss:
Prenumerera på BioGaias pressmeddelanden här
LinkedIn här

Kontaktpersoner:
Isabelle Ducellier, Verk­ställande direktör
Epost: [email protected]
Telefon: +46 701 91 73 62

Alexander Kotsinas, Finansdirektör
Epost: [email protected]
Telefon: +46 735 00 11 11

Om BioGaia
BioGaia är ett svenskt världsledande probiotikaföretag som legat i frontlinjen inom mikrobiomforskningen i mer än 30 år. BioGaia utvecklar, marknadsför och säljer probiotiska produkter med dokumenterade hälsofördelar. Produkterna säljs via distributionspartners eller via egen distribution på över 100 marknader. Moderbolaget BioGaia AB:s B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, segmentet för medelstora bolag. biogaia.com

Attached documents