Årsstämma i BioGaia

På årsstämman i BioGaia AB (publ) den 3 maj, 2017 beslöts bland annat följande:

 • fastställande av årsredovisningen
 • beviljad ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören
 • en utdelning på 7,50 kronor per aktie
 • omval av styrelseledamöterna Jan Annwall, Ewa Björling, David Dangoor, Stefan Elving, Inger Holmström, Anthon Jahreskog och Brit Stakston
 • Nyval av Margaretha Gadnell som styrelseledamot
  • Margaretha Gadnell, född 1959, har en B.Sc i kemi från Linköpings universitet. Hon har mångårig erfarenhet från ledande befattningar i bioteknikbolag, senast som Marknadsdirektör för Companion Diagnostics inom Thermo Fisher Scientific. Hon är sedan ett år ansvarig för nyetableringar i en stiftelse som har till syfte att skapa tillväxt inom ”life science”-sektorn i Uppsalaregionen. Margareta Gadnell är grundare och delägare i affärskonsultbolaget Conlega BioBusiness Development and Management.
 • omval av David Dangoor som styrelseordförande
 • omval av det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB
 • att styrelsearvode skall utgå med 400 000 kronor till styrelsens ordförande och med 200 000 kronor till vardera av övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget
 • att revisionsarvode skall utgå enligt godkänd räkning
 • om principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen i enlighet med styrelsens förslag
 • om valberedning i enlighet med valberedningens förslag
 • om avsättning av högst 2,4 miljoner kronor till en av BioGaia bildad forsknings- och utbildningsstiftelse i enlighet med styrelsens förslag. Stiftelsen avses ha till ändamål att genom stöd till forskning, utbildning och informationsaktiviteter minska antibiotikaresistens. Målsättningen är att detta ska leda till främjande av användning av produkter och metoder som förebygger infektioner eller på annat sätt minskar antibiotikaanvändningen. Stiftelsens styrelse avses bestå av ledamöter utsedda av styrelsen i BioGaia. Det skall vara möjligt för andra företag eller fysiska personer att bidra med medel till stiftelsen. BioGaias styrelse avser, under förutsättning att verksamheten fortsätter att utvecklas på ett positivt sätt, att vid kommande årsstämmor framlägga förslag om ytterligare bidrag till stiftelsen. 

Senaste pressmeddelandena från BioGaia
2017-05-03 BioGaia Delårsredogörelse 1 januari -31 mars 2017
2017-04-20 BioGaias probiotika för munhälsa lanseras på tre nya marknader
2017-04-04 Kallelse till årsstämma i BioGaia AB (publ)