Årsstämma i BioGaia

På årsstämman i BioGaia AB (publ) den 7 maj 2020 beslöts bland annat följande:

 • fastställande av årsredovisningen 
 • beviljad ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör 
 • en utdelning på 3,75 kronor per aktie samt avsättning av 2,8 miljoner kronor till ”Stiftelsen för att förebygga antibiotikaresistens” som BioGaia bildade 2017. Stiftelsen har till ändamål att genom stöd till forskning, utbildning och informationsaktiviteter främja användning av produkter och metoder som förebygger och därmed minskar antibiotikaanvändningen och risken för antibiotikaresistens.
 • att antalet styrelseledamöter ska vara sju utan suppleanter 
 • omval av Ewa Björling, David Dangoor, Peter Elving, Anthon Jahreskog och Peter Rothschild samt nyval av Maryam Ghahremani och Vanessa Rothschild som styrelse-ledamöter
 • omval av Peter Rothschild som styrelseordförande och David Dangoor som vice styrelseordförande
 • omval av det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB
 • att styrelsearvode ska utgå med 650 000 kronor till styrelsens ordförande, med 450 000 till styrelsens vice ordförande, med 250 000 kronor vardera till övriga stämmovalda styrelseledamöter, med 100 000 kronor till ordföranden och 50 000 kronor vardera till de övriga ledamöterna i revisionsutskottet samt med 40 000 till ordföranden och 20 000 kronor vardera till de övriga ledamöterna i ersättningsutskottet
 • att ett ytterligare arvode om högst 75 000 kronor per månad ska utgå till styrelsens ordförande för arbetsuppgifter utöver styrelseuppdraget. Sådan ytterligare ersättning ska utgå enligt särskilt avtal och enligt styrelsens närmare bestämmande
 • att revisionsarvode ska utgå enligt godkänd räkning
 • om valberedning i enlighet med valberedningens förslag
 • om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag
 • om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission i enlighet med styrelsens förslag, samt
 • om mindre ändringar av bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag med anledning av lagändringar