BioGaia AB: Bokslutskommuniké 2013

Kommentar från vd:
”2013 års försäljningsfokus för nya kontrakt har varit BRIC-länderna och det är glädjande att vi gjort stora framsteg i nästan alla dessa marknader. 2014 kommer bli mycket spännande, då vi har intressanta lanseringar framför oss bland annat i Brasilien. Vi bör också ha goda möjligheter att få fart på försäljningen i USA, en marknad vi fortfarande bedömer ha en mycket stor potential”, säger Peter Rothschild, vd BioGaia.

(Siffror inom parantes avser motsvarande period föregående år)

Helåret 2013

 • Omsättningen uppgick till 315,9 (289,2¹) miljoner kronor, en ökning med 26,7 miljoner (9 %). Rensat för valutaeffekter ökade omsättningen med 12 %.
 • Omsättningen avseende konsumentfärdiga produkter uppgick till 256,2 (237,6) miljoner kronor, en ökning med 18,6 miljoner kronor (8 %). Rensat för valutaeffekter ökade omsättningen med 11 %.
 • Omsättning avseende insatsprodukter uppgick till 58,6 (50,6¹) miljoner kronor, en ökning med 8,0 miljoner kronor (16 %). Rensat för valutaeffekter ökade omsättningen med 17 %.
 • Rörelseresultatet uppgick till 81,7 (72,1¹) miljoner kronor, en ökning med 9,6 miljoner kronor (13 %). Rensat för valutaeffekter ökade rörelseresultatet med 16 %.
 • Vinst efter skatt uppgick till 64,2 (63,7¹) miljoner kronor, en ökning med 0,5 miljoner kronor (1 %). I finansnettot ingår en kursförlust med 2,9 miljoner kronor avseende valutaterminer i EUR. I föregående års resultat ingick en motsvarande kursvinst på 5,7 miljoner kronor.
 • Vinst per aktie uppgick till 3,57 (3,52¹) kronor.
 • Periodens totala kassaflöde uppgick till -140,8 (203,8) miljoner kronor. I förra årets kassaflöde ingick betalning av licensintäkt från Nestlé på 356,0 miljoner kronor. Likvida medel uppgick per 31 december 2013 till 234,3 (375,0) miljoner kronor.
 • Styrelsen föreslår den kommande årsstämman en ordinarie utdelning på 3,35 kronor och en extra utdelning på 3,65 kronor vilket ger en total utdelning på 7,00 kronor.

Fjärde kvartalet 2013

 • Omsättningen uppgick till 90,2 (72,4) miljoner kronor, en ökning med 17,8 miljoner kronor (25 %). Rensat för valutaeffekter ökade omsättningen med 26 %.
 • Omsättningen avseende konsumentfärdiga produkter uppgick till 75,1 (65,6) miljoner kronor, en ökning med 9,5 miljoner kronor (14 %). Rensat för valutaeffekter ökade omsättningen med 16 %.
 • Omsättning avseende insatsprodukter uppgick till 15,0 (6,8) miljoner kronor, en ökning med 8,2 miljoner kronor (121 %). Rensat för valutaeffekter ökade omsättningen med 118 %.
 • Rörelseresultatet uppgick till 23,8 (13,1) miljoner kronor, en ökning med 10,7 miljoner kronor (82 %). Rensat för valutaeffekter ökade rörelseresultatet med 80 %.
 • Vinst efter skatt uppgick till 16,3 (15,8) miljoner kronor, en ökning med 0,5 miljoner kronor (3 %). I fjärde kvartalet föregående år gjordes en avsättning till obeskattade reserver vilket medförde en positiv skatteeffekt på 2,3 miljoner kronor.

Viktiga händelser under fjärde kvartalet 2013

 • Beslut om investering i utveckling av läkemedel mot NEC.
 • Nytt avtal avseende försäljning av droppar och tabletter i Brasilien.
 • Två publicerade studier avseende BioGaia Gastrus.
 • Utökat nätverk inom munhälsoområdet
 • Metaanalys avseende L. reuteri Protectis och kolik.

Viktiga händelser efter fjärde kvartalets utgång

 • Studie som visar att kolik kan förebyggas publicerad.
 • Inga signifikanta skillnader i BioGaias diabetesstudie

1) Exklusive licensintäkt från Nestlé. I omsättning och resultat föregående år ingick en licensintäkt med 356,0 miljoner kronor från Nestlé, avseende licens att använda Lactobacillus reuteri Protectis i modersmjölksersättning under den resterande patenttiden, vilken var att betrakta som engångsintäkt. Inklusive licensintäkten från Nestlé uppgick omsättningen till 645,2 miljoner kronor, rörelseresultatet till 428,1 miljoner kronor, vinst efter skatt till 329,9 miljoner kronor samt vinst per aktie till 18,93 kronor för 2012.

Telefonkonferens: Välkommen att delta i telefonkonferens angående bokslutskommunikén som kommer att hållas idag kl 9:30 av vd Peter Rothschild. För att delta i konferensen ring 08- 50 55 64 84.

BioGaia offentliggör denna information i enlighet med Lag om Värdepappersmarknaden. Informationen lämnades till offentliggörande den 12 februari 2014 kl 08.00.

Senaste pressmeddelande från BioGaia:
2014-01-28 Inga signifikanta skillnader i BioGaias diabetesstudie
2014-01-14 Kolik kan förebyggas
2013-12-05 En av världens mest utbredda infektioner – BioGaias Gastrus förbättrar behandlingen