BioGaia AB – Bokslutskommuniké 2016

Kommentar från vd:
”Vi kan inte vara annat än nöjda med 2016. En försäljningsökning på 9 % efter valutajustering gjorde att vi överträffade en halv miljard och nådde en årsomsättning på 534,7 miljoner kronor. Detta innebar att våra marknadsandelar ökade trots att försäljningen till Brasilien, en av våra absolut viktigaste marknader, var låg på grund av lageruppbyggnad under 2015. Rörelseresultatet, exklusive det utdelade tidigare dotterbolaget IBT, nådde 199,4 miljoner kronor, en ökning med 14 % efter valutajustering, vilket ger en rörelsemarginal på 37 %. Den starka finansiella utveckling vi haft samtidigt som vi arbetat med att bygga basen för framtida tillväxt och signerat nya distributionsavtal i Japan och Thailand, visar styrkan i vår affärsmodell, hos våra medarbetare och våra produkter och gör att vi ser fortsatt ljust på framtiden”, säger Axel Sjöblad, vd BioGaia AB.

Helåret 2016
(Siffror inom parentes samt jämförelsetal i texten avser motsvarande period föregående år.)

 • Nettoomsättningen uppgick till 534,7 (483,2) miljoner kronor, en ökning med 51,5 miljoner kronor (11 %) (exklusive valutaeffekter 9 %).
 • Nettoomsättningen avseende affärsområdet Barnhälsa uppgick till 433,0 (389,6) miljoner kronor, en ökning med 43,4 miljoner kronor (11 %).
 • Nettoomsättningen avseende affärsområdet Vuxenhälsa uppgick till 85,3 (74,7) miljoner kronor, en ökning med 10,6 miljoner kronor (14 %).
 • Rörelseresultatet exklusive det utdelade tidigare dotterbolaget IBT uppgick till 199,4 (172,8) miljoner kronor, en ökning med 26,6 miljoner kronor (15 %). (Exklusive valutaeffekter 14 %). Inklusive IBT uppgick rörelseresultatet till 194,3 (152,2) miljoner kronor.
 • Vinst efter skatt exklusive IBT uppgick till 159,3 (137,4) miljoner kronor, en ökning med 21,9 miljoner kronor (16 %). I resultatet ingår en uppskjuten skatteintäkt på 10,4 miljoner kronor.
 • Vinst per aktie från kvarvarande verksamhet uppgick till 9,19 (7,94) kronor. Vinst per aktie inklusive avyttrad verksamhet uppgick till 13,13 (7,01) kronor.
 • Kassaflödet uppgick till 14,0 (15,1) miljoner kronor. Likvida medel uppgick per den 31 december till 243,1 (226,9) miljoner kronor. Exklusive IBT uppgick kassaflödet till 58,4 (56,1) miljoner kronor.
 • Styrelsen föreslår den kommande årsstämman den 3 maj, 2017 en utdelning enligt policy på 3,16 (3,03) kronor per aktie och en extra utdelning på 4,34 (1,97) kronor per aktie vilket ger en total utdelning på 7,50 (5,00) kronor per aktie.
 • Det långsiktiga finansiella målet höjs till en rörelsemarginal på minst 34 procent (tidigare 30 %).

Fjärde kvartalet 2016

 • Nettoomsättningen uppgick till 138,8 (104,4) miljoner kronor, en ökning med 34,4 miljoner kronor (33 %) (exklusive valutaeffekter 27 %).
 • Nettoomsättningen avseende affärsområdet Barnhälsa uppgick till 119,2 (76,6) miljoner kronor, en ökning med 42,6 miljoner kronor (56 %).
 • Nettoomsättningen avseende affärsområdet Vuxenhälsa uppgick till 15,9 (20,0) miljoner kronor, en minskning med 4,1 miljoner kronor (21 %).
 • Rörelseresultatet exklusive IBT uppgick till 46,4 (32,0) miljoner kronor, en ökning med 14,4 miljoner kronor (45 %) (exklusive valutaeffekter 41%). Inklusive IBT uppgick rörelseresultatet till 46,4 (27,5) miljoner kronor.
 • Vinst efter skatt exklusive IBT uppgick till 47,0 (25,2) miljoner kronor, en ökning med 21,8 miljoner kronor (87 %). I resultatet ingår en uppskjuten skatteintäkt på 10,4 miljoner kronor.
 • Vinst per aktie exklusive IBT uppgick till 2,71 (1,46). Vinst per aktie inklusive IBT uppgick till 2,71 (1,26) kronor.
 • Kassaflödet uppgick till 41,6 (7,1) miljoner kronor.

Viktiga händelser under fjärde kvartalet 2016

 • Nytt betydande avtal avseende försäljning av BioGaias probiotiska produkter i Japan.
 • BioGaia investerar ytterligare i MetaboGen.

Viktiga händelser efter 2016 års utgång

 • Avtal för försäljning av BioGaias produkter i Thailand.

Telefonkonferens: Välkommen att delta i telefonkonferens angående bokslutskommunikén som kommer att hållas idag 10 februari 2017 kl. 9:30 av vd Axel Sjöblad. För att delta i konferensen ring 08 – 566 426 90. Telefonkonferensen kan även följas på https://wonderland.videosync.fi/biogaia-q4-report-2016

Denna information är sådan information som BioGaia AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom verkställande direktörens försorg, för offentliggörande den 10 februari, 2017 kl. 8.00.